هوالباقی

عَظُمَ الخالقُ في أنفسِهم فَصَغُرَما دونِه فی اَعينِهم

تنها آفريدگار ، درنظرشان بزرگ است و جز او در ديدگان شان خُرد مي نمايد.

نهج البلاغه خطبه193

به جهت گرامی‌داشت ياد وخاطره‌ی استاد فقيد ومتخلّق ،مرحوم جناب آقاي عليرضا آلاد پوش مقارن با هفتمين شب درگذشت آن بزرگ مرد ، از همه دوست‌داران و علاقه‌مندان دعوت می‌گردد تا در مجلس يادبودی که به همين منظور در روز دوشنبه 1402/11/9 از ساعت 15 الی 16 درمحل دبستان روزبه منعقد می‌گردد ، شرکت فرماييد.

مؤسّسه فرهنگی روزبه