کودکان از طریق هنر می‌توانند احساسشان را نسبت به خود و درکشان را از جهان ابراز کنند. هنرهای تجسمی و بازی های اجتماعی یا نمایشی همگی مهارت‌های فکری و ارتباطی فرد را گسترش می‌دهند.
فرصت دادن به کودکان برای ابراز خود از طریق هنر، فهم آن‌ها را آسان می‌سازد، به رشد حواس پنج گانه کمک می‌کند، تفکر خلاق را تشویق می‌کند، قدرت تجسم کودکان را تقویت می‌کند، به درک فرهنگ‌های مختلف و فرهنگ خود کمک می‌کند و اعتماد به نفس را در کودکان افزایش می‌دهد.
نکته جالب آن است که یادگیری از طریق هنر، به طور مستقیم سواد و ریاضیات و زبان را نیز ارتقا می‌دهد.
فراموش نکنیم استفاده گذرا و سطحی از ابزارهای هنری کمکی به درک کودکان از هنر نمی‌کند؛ کودکان نیاز دارند تا زمان کافی در محیطی آرام که در آن انتخاب ها و پاسخ هایشان ارزشمند است، داشته باشند تا دست به خلق آثار هنری بزنند و هنر را اکتشاف کنند.

  • ارتباط با طبیعت
  • تربیت شنوایی
  • نقاشی
  • خوشنویسی
  • کاردستی
  • نمایش
  • میراث فرهنگی
  • آشنایی با رشته های هنری
 • برنامه: به دلیل اهمیت هنر به عنوان عامل رشد و شناخت افراد از محیط و خود، مدرسه در برنامه رسمی خود ساعات قابل توجهی را به کلاس های هنری اختصاص داده است.

از آنجایی که تمام حوزه های هنر اهمیت یکسانی دارند و نمی توان در زمینه رشد کودکان، هیچ یک را بر دیگری ترجیح داد، مدرسه تلاش نموده تا ساعاتی که به هر یک از مهارت های اصلی هنری دانش آموزان پرداخته می شود، برابر باشد.

در هر نیم سال باتوجه به میزان اهمیت آموزش هنر، بین 40 تا 60 ساعت رسمی از ساعات مدرسه به کلاس های هنر اختصاص دارد. علاوه بر این دانش آموزان علاقه مند می توانند با شرکت در کلاس های فوق برنامه هنری، توانایی خود را ارتقا داده و زمان اختصاص یافته به برنامه هنر خود را افزایش دهند.

 • معرفی کلاس های هنر دبستان:
  • ﻛﻼس ﻧﻘّﺎﺷﻲ (ﭘﺎﻳﻪی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن )

دانش آموز ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﻮﺧﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺧﻮد را رﺳﻢ ﻛﻨﺪ. و آﻳﺎ ﻣﻲداﻧد ﻛﻪ ﺑﺮگﻫﺎی  درﺧﺘﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼﻪ رﻧﮕﻴﺴﺖ…؟ در اﻳﻦ ﻛﻼس ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ  وﺟﻮد دارد ﻧﻴﺰ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫند ﺷﺪ. ﻣﻲآﻣﻮزند ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻧﻴﺎی زﻳﺮ درﻳﺎ را رﺳﻢ کنند و ﭼﮕﻮﻧﻪ  ﺑﺎ ﺷﻜﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻃﺮاف ﺧﻮدشان را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻜﺸند…

شاخه هنری: پیش دبستان، نقاشی

تصاویری از کلاس نقاشی هم در کنار آن نمایش داده شوند.

 • کلاس کاردستی با خمیر (پایه پیش دبستان)

دانش آموز با فکر و خلاقیت و با استفاده از خمیر شکل هایی متنوع ایجاد می کند، با مشاهده محیط اطراف، به درک جانداران و وسایل می پردازد، آنها را متصور می شود و سپس آنها را به وجود می آورد.

شاخه هنری: پیش دبستان، کاردستی

 • کاردستی با اشکال حیوانات (پایه پیش دبستان)

در اﻳﻦ ﻛﻼس دانش آموز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲکند ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﺷﻜﻞﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ مربع و ﻣﺜﻠّﺚ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎر، ﺷﻴﺮ و دﻳﮕﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را درﺳﺖ می تواند درست کند. اﺑﺘﺪا اﻳﻦ اﺷﻜﺎل را ﺑﻪ  ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن آنﻫﺎ ﺷﻜﻞ و ﺣﻴﻮان ﻧﻬﺎﻳﻲ رﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

شاخه هنری: کاردستی

 • کلاس سفال (پایه پیش دبستان)

دانش آموز می آموزد که چگونه می توان اشکال مختلف هندسی را با گل درست کرد و ظاهر آنها را تغییر داد. توانمندی دست ورزی در این فعالیت بسیار تقویت خواهد شد.

شاخه هنری: آشنایی با رشته های هنری

 • کلاس کلاژ (پایه اول)

کودک لذتی که از این فعالیت می برد را هرگز فراموش نخواهد کرد. او می تواند هر آنچه را که می خواهد با کاغذ و چسب ایجاد کند؛ کوه و صحرا و دشت و منظره ها، تا چهره انسان و حیوانات

شاخه هنری: کاردستی