واحدهای مؤسسه فرهنگی روزبه

بخش قابل توجهی از فعّالیت‌های مؤسسه فرهنگی روزبه به صورت متمرکز و در قسمت اداری مجموعه انجام می‌شود تا برنامه‌ریزی‌های کلان مؤسسه و پشتیبانی از فعّالیت‌های مقاطع مختلف تحصیلی با کیفیت بهتری انجام شود.

امور اداري

امور اداری

امور آموزشي

امور آموزشی

امور فرهنگي

امور فرهنگی

امور مالي

امور مالی

امور فناوري اطلاعات

امور فناوری اطلاعات