واحدهای مؤسسه فرهنگی روزبه

بخش قابل توجهی از فعّالیت‌های مؤسسه فرهنگی روزبه به صورت متمرکز و در قسمت اداری مجموعه انجام می‌شود تا برنامه‌ریزی‌های کلان مؤسسه و پشتیبانی از فعّالیت‌های مقاطع مختلف تحصیلی با کیفیت بهتری انجام شود.

امور اداری

امور اداری

امور آموزشی

امور آموزشی

امور فرهنگی

امور فرهنگی

امور مالی

امور مالی

امور فناوری اطلاعات

امور فناوری اطلاعات