ساختار مؤسسه فرهنگی روزبه

ساختار سازمانی مؤسسه فرهنگی روزبه به شرح زیر است: