همکاران اداری

رحیم کلاهدوز
رحیم کلاهدوزمدیرعامل
محمدرضا توتونچیان
محمدرضا توتونچیانمدیر امور مالی
محمدرضا فخار
محمدرضا فخارمدیر امور اداری
محمدعلی گیوه‌چی
محمدعلی گیوه‌چیمدیر امور فرهنگی
مهدی کلاهدوز
مهدی کلاهدوزمدیر فناوری اطلاعات
احسان طوفانی‌نژاد
احسان طوفانی‌نژادمدیر امور آموزشی
رضا بلقان آبادی
رضا بلقان آبادیمسؤول شبکه
صلاح الدین سبط‌الشیخ
صلاح الدین سبط‌الشیخمسؤول سخت‌افزار
علیرضا حسین پور
علیرضا حسین پورمسؤول سایت
علی اصغری
علی اصغریمسؤول سمعی و بصری
ایمان کریمی‌اسکندری
ایمان کریمی‌اسکندریکارشناس امور آموزشی
علیرضا بهاالدین پور
علیرضا بهاالدین پورکارشناس امور آموزشی
محمد زراعتی
محمد زراعتیکارشناس امور آموزشی
احمد ابوالقاضی
احمد ابوالقاضی کارشناس امور آموزشی
حسین خادم
حسین خادمحسابدار
ندا کلکته‌چی
ندا کلکته‌چیمسؤول امور دفتری
امیرحسین حبیبی
امیرحسین حبیبی امور دفتری
داوود سلیمان زاده
داوود سلیمان زاده مسؤول انتشارات
محمدرضا گلچین
محمدرضا گلچینمسؤول تدارکات
فرهاد محمدزاده
فرهاد محمدزاده مسؤول نگهداری ساختمان
غلامرضا مشایخ
غلامرضا مشایخامور نقلیه
 نصرت یعقوبی
نصرت یعقوبیمسؤول انبار
محمدرضا یوسف زاده
محمدرضا یوسف زادهتأسیسات
اویس سعیدیان
اویس سعیدیانتأسیسات
عباد یعقوبی
عباد یعقوبیمسؤول فروشگاه
یوسف قربانی
یوسف قربانیروابط عمومی
رضا غلامعلی نژاد
رضا غلامعلی نژادخدمات