همکاران اداری

رحیم کلاهدوز
رحیم کلاهدوزمدیرعامل
محمدرضا توتونچیان
محمدرضا توتونچیانمدیر امور مالی
محمدرضا فخار
محمدرضا فخارمدیر امور اداری
محمدعلی گیوه‌چی
محمدعلی گیوه‌چیمدیر امور فرهنگی
مهدی کلاهدوز
مهدی کلاهدوزمدیر فناوری اطلاعات
احسان طوفانی‌نژاد
احسان طوفانی‌نژادمدیر امور آموزشی
صلاح الدین سبط‌الشیخ
صلاح الدین سبط‌الشیخمسؤول سخت‌افزار
علی اصغری
علی اصغریمسؤول سایت
محمد حسین آکی
محمد حسین آکیمسؤول سمعی و بصری
داوود سلیمان زاده
داوود سلیمان زاده مسؤول انتشارات
ایمان کریمی‌اسکندری
ایمان کریمی‌اسکندریکارشناس امور آموزشی
محمد زراعتی
محمد زراعتیکارشناس امور آموزشی
حسن حائری
حسن حائریکارشناس امور آموزشی
علیرضا بهاالدین پور
علیرضا بهاالدین پورمسؤول آزمایشگاه
سید مهیار شیرازی
سید مهیار شیرازیمسؤول آزمایشگاه
رحیم قدیری
رحیم قدیریکارشناس امورفرهنگی
رامین مازندرانی
رامین مازندرانیحسابدار
حسین خادم
حسین خادمحسابدار
علی رضازاده
علی رضازادهمسؤول امور دفتری
مریم برغمدی
مریم برغمدیکارشناس امور دفتری
فرهاد محمدزاده
فرهاد محمدزادهمسؤول تدارکات
مهدی حیدری ترکمان
مهدی حیدری ترکمانمسؤول تدارکات
 نصرت یعقوبی
نصرت یعقوبیمسؤول انبار
غلامرضا مشایخ
غلامرضا مشایخامور نقلیه
هادی رمضانی
هادی رمضانیامور نقلیه
حسین گودرزی
حسین گودرزیروابط عمومی
رضا غلامعلی نژاد
رضا غلامعلی نژادخدمات
عباد یعقوبی
عباد یعقوبیمسؤول فروشگاه
محمدرضا یوسف زاده
محمدرضا یوسف زادهتأسیسات