مقاطع تحصیلی

مؤسسه فرهنگی روزبه، خدمات آموزشی و فرهنگی خود را برای تمام سال‌های تحصیل دانش‌آموزان از پیش‌دبستانی تا پایه دوازدهم ارائه می‌کند. مقاطع تحصیلی در مؤسسه به چهار مقطع دبستان ۱ (پیش‌دبستانی، اول و دوم)، دبستان ۲ (سوم تا پنجم)، دبیرستان ۱ (ششم تا هشتم) و دبیرستان ۲ (نهم تا دوازدهم) تقسیم می‌شود.

دبستان دوره 1

دبستان دوره ۱

پایه‌های پیش‌دبستانی، اول و دوم در مقطع دبستان دوره ۱ قرار دارند. البته با توجّه به شرایط ویژه پیش‌دبستانی، مجموعه فعّالیت‌های این پایه با سایر پایه‌ها از نظر زمان و مکان برگزاری و نوع فعّالیت‌ها کمی تفاوت دارد. 4 کلاس 20 نفره برای پیش‌دبستان و ۲ کلاس 30 نفره برای هر یک از پایه‌های اول و دوم در نظر گرفته شده است. برای آشنایی با این مقطع به سایت دبستان دوره۱ مراجعه فرمایید.

دبستان دوره 2

دبستان دوره 2

پایه‌های سوم تا پنجم دبستان در مقطع دبستان دوره 2 قرار دارند که هر پایه از دو کلاس حدوداً 30 نفره تشکیل شده است. برای آشنایی با این مقطع به سایت دبستان دوره 2 مراجعه فرمایید.

دبیرستان دوره 1

دبیرستان دوره 1

پایه‌های ششم تا هشتم در مقطع دبیرستان دوره 1 قرار دارند. پایه‌ ششم از دو کلاس 30 نفره تشکیل شده است، اما با ثبت‌نام ورودی‌های جدید، در پایه‌های هفتم و هشتم 3 کلاس 30 نفره تشکیل می‌شود.. برای آشنایی با این مقطع به سایت دبیرستان دوره 1 مراجعه فرمایید.

دبیرستان دوره 2

دبیرستان دوره 2

پایه‌های نهم تا دوازدهم در مقطع دبیرستان دوره 2 قرار دارند. پایه‌ نهم از سه کلاس 30 نفره تشکیل شده است، ولی سایر پایه‌ها از 2 کلاس 30 نفره تشکیل می‌شود؛ البته دانش‌آموزان با ورود به پایه دهم و انتخاب رشته، در دو رشته ریاضی و تجربی طبقه‌بندی می‌شوند. برای آشنایی با این مقطع به سایت دبیرستان دوره 2 مراجعه فرمایید.