منابع انسانی

۰
دبستان دوره ۱
۰
دبستان دوره ۲
۰
دبیرستان دوره ۱
۰
دبیرستان دوره ۲
۰
دبستان دوره ۱
۰
دبستان دوره ۲
۰
دبیرستان دوره ۱
۰
دبیرستان دوره ۲
۰
اداری
۰
دبستان دوره ۱
۰
دبستان دوره ۲
۰
دبیرستان دوره ۱
۰
دبیرستان دوره ۲

آمار محصلین از بدو تأسیس مؤسسه

سال تحصیلیپیش دبستانیاولدومسومچهارمپنجمششمهفتمهشتمنهمدهمیازدهمدوازدهمجمع کل
۶۹-۷۰-۳۴----۵۱------۸۵
۷۰-۷۱-۳۰۳۱---۵۸۴۶-----۱۶۵
۷۱-۷۲-۲۹۳۲۳۳--۷۱۶۴۴۳----۲۷۲
۷۲-۷۳-۳۲۳۰۲۹۳۲-۹۱۶۴۶۰۳۴---۳۷۲
۷۳-۷۴-۵۹۳۱۳۱۳۰۳۲۹۰۸۹۶۳۶۴۳۱--۵۲۰
۷۴-۷۵-۵۸۶۱۳۲۳۴۳۱۸۸۸۶۸۷۴۸۵۱۲۶-۶۰۲
۷۵-۷۶-۶۰۵۶۶۲۳۰۳۳۹۰۸۷۹۰۶۷۴۲۴۴۱۷۶۷۸
۷۶-۷۷-۵۹۵۹۵۶۶۰۲۷۸۸۷۹۸۷۶۰۶۶۳۵۴۳۷۱۹
۷۷-۷۸-۶۰۵۹۵۹۵۹۶۰۸۹۸۵۷۹۵۹۵۷۶۴۳۲۷۶۲
۷۸-۷۹-۶۰۶۰۶۰۶۱۶۰۹۱۸۸۸۹۵۹۵۹۵۵۵۷۷۹۹
۷۹-۸۰-۵۸۵۹۵۹۵۸۶۱۸۶۹۰۸۹۶۴۵۷۵۴۴۸۷۸۳
۸۰-۸۱۴۸۶۰۵۶۵۷۶۰۶۰۸۸۸۶۸۸۶۲۶۳۵۲۴۸۸۲۸
۸۱-۸۲۴۵۵۹۶۰۵۷۵۷۶۰۸۶۸۸۹۰۶۵۶۲۵۴۴۴۸۲۷
۸۲-۸۳۵۳۵۹۵۷۵۷۵۹۵۷۸۸۸۶۸۲۶۲۶۳۵۸۵۱۸۳۲
۸۳-۸۴۵۳۶۰۶۰۵۹۵۹۶۰۸۷۸۸۸۹۵۹۶۲۵۸۵۳۸۴۷
۸۴-۸۵۵۴۶۰۵۸۵۹۶۱۵۹۸۹۸۶۸۸۵۹۵۸۵۷۵۴۸۴۲
۸۵-۸۶۵۴۵۹۶۰۶۰۶۰۶۰۸۵۸۷۸۸۵۹۵۸۵۲۴۷۸۲۹
۸۶-۸۷۶۷۵۹۵۹۵۹۶۱۶۰۹۱۸۴۸۷۵۷۵۸۵۶۴۷۸۴۵
۸۷-۸۸۷۰۵۹۵۸۵۸۶۰۵۹۸۹۸۹۸۲۵۶۵۵۵۳۴۷۸۳۵
۸۸-۸۹۷۱۶۰۶۰۶۰۵۸۶۰۸۷۸۷۸۸۶۲۵۵۴۹۴۶۸۴۳
۸۹-۹۰۶۴۵۹۶۰۶۰۶۰۵۷۸۹۸۵۸۶۵۸۶۲۵۳۴۷۸۴۰
۹۰-۹۱۶۶۵۸۶۰۶۰۵۷۵۸۸۹۸۸۸۲۵۷۵۶۵۳۴۸۸۳۲
۹۱-۹۲۶۸۵۸۶۰۶۰۵۹۵۶۵۸۸۹۸۷۶۰۵۴۵۳۴۸۸۱۰
۹۲-۹۳۷۵۶۰۵۷۵۹۶۰۵۸۵۹۷۸۸۶۶۱۵۵۵۱۵۰۸۰۹
۹۳-۹۴۷۳۵۸۵۹۵۹۶۰۶۰۵۹۸۸۸۱۶۲۵۹۴۵۴۸۸۱۱
۹۴-۹۵۷۱۵۸۶۰۵۷۵۸۵۷۵۷۹۴۸۹۷۷۵۷۵۴۴۲۸۳۱
۹۵-۹۶۸۰۵۵۶۰۵۹۵۹۶۰۵۶۸۳۸۹۷۹۵۳۵۰۵۲۸۳۵
۹۶-۹۷۷۲۶۲۶۱۵۸۵۹۵۷۵۸۷۹۷۸۷۵۵۷۴۱۴۶۸۰۳
۹۷-۹۸۷۷۶۱۶۱۶۰۵۹۶۰۵۴۹۷۷۶۶۸۵۹۴۹۴۰۸۲۱
۹۸-۹۹۷۶۶۲۶۰۶۰۶۱۶۰۶۰۷۹۸۵۷۵۵۰۴۷۴۷۸۲۲