امور آموزشی

اهمّیت ارائه خدمات آموزشی یکپارچه، با توجه به ویژگی‌های سنّی دانش‌آموزان در هر مقطع، همچنین استفاده‌ بهینه از فضاها، امکانات و خدمات آموزشی موجود در مؤسّسه، نیازمند نظارت و رصد مجموعه فعّالیّت‌های آموزشی مقاطع و نیز اعمال برنامه‌ریزی و مدیریت آن‌ها به ‌صورت فرامقطعی و در حوزه‌ معاونت آموزشی مؤسّسه است. با این رویکرد، اهمّ فعّالیت‌های این معاونت به‌ شرح زیر است:

آموزش‌های رسمی

 • نظارت و ارزیابی برنامه‌های آموزشی مقاطع و ارائه نظرات اصلاحی

 • نظارت کلّی بر کیفیت طرح درس‌ها و محتوای آموزشی

 • کیفیت بخشی و به‌روز کردن روش‌های آموزشی

 • کیفیت‌بخشی و به‌روز کردن روش‌های ارزشیابی تحصیلی

 • پشتیبانی مقاطع در تهیّه و تدوین منابع آموزشی

 • تشکیل گروه‌های کارشناسی درسی در سطح مؤسسه

آموزش‌های تکمیلی

 • نظارت، برنامه‌ریزی و پشتیبانی از آموزش زبان انگلیسی

 • مدیریت و نظارت بر نگهداری از آزمایشگاه‌ها، برنامه‌ریزی و تدوین محتوای آموزشی آزمایشگاه‌ها و نظارت بر اجرای صحیح آن

 • مدیریت و نظارت بر نگهداری از کارگاه‌های حرفه و هنر، برنامه‌ریزی و تدوین محتوای آموزشی مجموعه حرفه و هنر در مقاطع، و نظارت بر اجرای صحیح آن

 • برنامه‌ریزی و پشتیبانی آموزش ورزش مؤسسه و نظارت بر اجرای صحیح آن

 • بازبینی ساختار فوق برنامه و نظارت بر برنامه‌ریزی و اجرای کلاس‌های فوق‌برنامه به صورت مستمر

 • پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شرکت دانش‌آموزان در مسابقات علمی (در سطح بین مدارس، منطقه، ملّی و بین‌المللی)

گردش اطلاعات

 • به‌روزرسانی و تدوین گزارش‌های کاری مقاطع و مؤسسه

 • ظارت بر ورود صحیح اطّلاعات در نرم‌افزارهای موجود (مستندات، پرونده دانش‌آموزی، ارزیابی دبیران، اطّلاعات و … )

 • همکاری در به‌روز شدن نرم‌افزارها و بسترهای اطّلاعاتی مدرسه (صبا، سها، سایت و ….)

 • همکاری در بازبینی آئین‌نامه‌های آموزشی مقاطع

پذیرش

 • نظارت و همکاری در پذیرش دانش‌آموزان جدیدالورود به مؤسسه، اتخاذ روش‌های بهینه مربوط به پذیرش و استحصال نتایج

 • همکاری در ارزیابی آموزشی متقاضیان تدریس در مؤسسه