امور مالی

رئوس فعّالیت‌های امور مالی در مؤسسه فرهنگی روزبه به شرح زیر است:

حسابداری و مالی

  • حساب‌داری و حسابرسی مؤسسه

  • امور مالی و شهریه دانش‌آموزان