امور اداری

رئوس فعّالیت‌های امور اداری در مؤسسه فرهنگی روزبه به شرح زیر است:

انتشارات

  • انجام تمامی فعّالیت‌های تایپ و تکثیر مقاطع مختلف مدرسه به صورت متمرکز و با پیش‌بینی قبلی

امور دفتری

  • بایگانی و ثبت اطلاعات دانش‌آموزان و کادر مدرسه

تدارکات

  • خرید و تهیه ملزومات مقاطع مختلف مدرسه

  • حمل و نقل و امور سرویس‌ها