آمار قبولی در دانشگاه

یکی از شاخص‌های میزان موفقیّت مؤسسه در امر آموزش، نتایج عملکرد دانش‌آموزان پایه دوازدهم در آزمون سراسری و آمار قبولی سالیانه ایشان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در کشور است. در این‌جا گزارشی کلی از این آمار ارائه شده است:

عملکرد دانش‌آموختگان در آزمون سراسری

رتبه 1402140114009998979695949392میانگین
زیر 500% 23.520%39%44%41%21%43%24%29.8%32%33.3%31.5%
500 تا 1000% 13.735%14%11%15%30%17%10%14.6%26%14.6%18.3%
زیر 1000% 37.355%53%55%56%51%60%34%44.7%58%47.9%49.8%
1000 تا 2000% 11.820%27%30%18%20%29%37%27.7%14%12.5%22.4%
2000 تا 5000% 43.117.5%16%13%17%15%8%29%23.4%20%25%20.7%
بالای 5000% 7.87.5%4%2%9%14%3%0%4.3%8%14.6%7.1%

نتایج قبولی دانش‌آموختگان در دانشگاه‌ها

دانشگاه140214011400999897969594ميانگين
صنعتی شريف9.8%15%16%9%13%14%15%13%9%12.7%
تهران27.5%30%27%26%13%25%29%29%30%26.3%
اميركبير11.8%10%9%15%21%23%10%24%20%16%
علم و صنعت3.9%12.5%11%13%13%9%8%3%9%9.2%
شهيد بهشتی7.8%7.5%7%6%15%2%17%8%5%8.4%
ساير (شهر تهران)33.3%25%25%9%18%25%13%21%20%21.1%
سراسری شهرستان‌ها5.9%---5%11%8%2%8%3%7%6.3%

نتایج امتحانات نهایی

همان‌طور که مستحضر هستید از سال ۱۴۰۲ امتحانات نهایی (آزمون‌های تشریحی) بخش قابل توجهی از نمره تراز نهایی دانش‌آموزان را برای ورود به دانشگاه تشکیل می‌دهند. مدرسه روزبه از گذشته با توجه به رویکرد آموزش مفهومی و تشریحی محور، نتایج قابل قبولی را در این حوزه کسب کرده است.

نتایج چند سال اخیر مدرسه روزبه را در جدول زیر می‌توانید ملاحظه بفرمایید.

نتایج عملکرد دانش‌آموزان در امتحانات نهایی

رتبه1402140114001399139813971396139513941393میانگین 10 ساله
نمرات17.8618.5818.5419.2719.02برگزار نشد19.3219.3519.3419.3418.96
رتبه در منطقه32322---32322
رتبه در استان44422---83544
رتبه در کشور6152645---1168710
درصد قبولی100100100100100---100100100100100