آمار قبولی در دانشگاه

یکی از شاخص‌های میزان موفقیّت مؤسسه در امر آموزش، نتایج عملکرد دانش‌آموزان پایه دوازدهم در آزمون سراسری و آمار قبولی سالیانه ایشان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در کشور است. در این‌جا گزارشی کلی از این آمار ارائه شده است:

عملکرد دانش‌آموختگان در آزمون سراسری

کنکور ۹۴ - ۹۸
رتبه ۹۸۹۷۹۶۹۵۹۴میانگین
زیر ۵۰۰۴۱%۲۱%۴۳%۲۴%۳۰%۳۱.۸%
۵۰۰ تا ۱۰۰۰۱۵%۳۰%۱۷%۱۰%۱۵%۱۷.۴%
زیر ۱۰۰۰۵۶%۵۱%۶۰%۳۴%۴۵%۴۹.۲%
۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰۱۸%۲۰%۲۹%۳۷%۲۸%۲۶.۴%
۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰۱۷%۱۵%۸%۲۹%۲۳%۱۸.۴%
بالای ۵۰۰۰۹%۱۴%۳%۰%۴%۶%

نتایج قبولی دانش‌آموختگان در دانشگاه‌ها

کنکور ۹۴ - ۹۸
دانشگاه۹۸۹۷۹۶۹۵۹۴میانگین
صنعتی شریف۱۳%۱۴%۱۵%۱۳%۹%۱۲.۷%
تهران۱۳%۲۵%۲۹%۲۹%۳۰%۲۵.۱%
امیرکبیر۲۱%۲۳%۱۰%۲۴%۲۰%۱۹.۶%
علم و صنعت۱۳%۹%۸%۳%۹%۸.۴%
شهید بهشتی۱۵%۲%۱۷%۸%۵%۹.۴%
سایر (شهر تهران)۱۸%۲۵%۱۳%۲۱%۲۰%۱۹.۴%
سراسری شهرستان‌ها۸%۲%۸%۳%۷%۵.۵%