آمار قبولی در دانشگاه

یکی از شاخص‌های میزان موفقیّت مؤسسه در امر آموزش، نتایج عملکرد دانش‌آموزان پایه دوازدهم در آزمون سراسری و آمار قبولی سالیانه ایشان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در کشور است. در این‌جا گزارشی کلی از این آمار ارائه شده است:

عملکرد دانش‌آموختگان در آزمون سراسری

کنکور 95 - 1401
رتبه 140114009998979695میانگین
زیر 50020%39%44%41%21%43%24%33.1%
500 تا 100035%14%11%15%30%17%10%18.8%
زیر 100055%53%55%56%51%60%34%52%
1000 تا 200020%27%30%18%20%29%37%25.8%
2000 تا 500017.5%16%13%17%15%8%29%16.5%
بالای 50007.5%4%2%9%14%3%0%5.6%

نتایج قبولی دانش‌آموختگان در دانشگاه‌ها

کنکور 94 - 1400
دانشگاه1400999897969594ميانگين
صنعتی شريف16%9%13%14%15%13%9%12.7%
تهران27%26%13%25%29%29%30%25.6%
اميركبير9%15%21%23%10%24%20%17.4%
علم و صنعت11%13%13%9%8%3%9%9.4%
شهيد بهشتی7%6%15%2%17%8%5%8.6%
ساير (شهر تهران)25%9%18%25%13%21%20%18.7%
سراسری شهرستان‌ها5%11%8%2%8%3%7%6.3%

نتایج عملکرد دانش‌آموزان در امتحانات نهایی

رتبه999897969594میانگین
میانگین19.2719.02-19.3219.3519.3419.26
منطقه22-3232.4
استان22-7353.8
کشور36-9586.2

نتایج عملکرد دانش‌آموزان در امتحانات نهایی

رتبه999897969594میانگین
میانگین (رشته ریاضی)19.2718.91-19.3419.3119.2919.21
منطقه (رشته ریاضی)22-3232.5
استان (رشته ریاضی)22-7354.2
کشور (رشته ریاضی)36-9587
میانگین (رشته تجربی)19.40-19.2819.2519.6519.40
منطقه (رشته تجربی)1-3312