آمار قبولی در دانشگاه

یکی از شاخص‌های میزان موفقیّت مؤسسه در امر آموزش، نتایج عملکرد دانش‌آموزان پایه دوازدهم در آزمون سراسری و آمار قبولی سالیانه ایشان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در کشور است. در این‌جا گزارشی کلی از این آمار ارائه شده است:

عملکرد دانش‌آموختگان در آزمون سراسری

کنکور 94 - 98
رتبه 9897969594میانگین
زیر 50041%21%43%24%30%31.8%
500 تا 100015%30%17%10%15%17.4%
زیر 100056%51%60%34%45%49.2%
1000 تا 200018%20%29%37%28%26.4%
2000 تا 500017%15%8%29%23%18.4%
بالای 50009%14%3%0%4%6%

نتایج قبولی دانش‌آموختگان در دانشگاه‌ها

کنکور 94 - 98
دانشگاه9897969594ميانگين
صنعتي شريف13%14%15%13%9%12.7%
تهران13%25%29%29%30%25.1%
اميركبير21%23%10%24%20%19.6%
علم و صنعت13%9%8%3%9%8.4%
شهيد بهشتي15%2%17%8%5%9.4%
ساير (شهر تهران)18%25%13%21%20%19.4%
سراسري شهرستان‌ها8%2%8%3%7%5.5%