آمار قبولی در دانشگاه

یکی از شاخص‌های میزان موفقیّت مؤسسه در امر آموزش، نتایج عملکرد دانش‌آموزان پایه دوازدهم در آزمون سراسری و آمار قبولی سالیانه ایشان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در کشور است. در این‌جا گزارشی کلی از این آمار ارائه شده است:

عملکرد دانش‌آموختگان در آزمون سراسری

کنکور 95 - 1401
رتبه 140114009998979695میانگین
زیر 50020%39%44%41%21%43%24%33.1%
500 تا 100035%14%11%15%30%17%10%18.8%
زیر 100055%53%55%56%51%60%34%52%
1000 تا 200020%27%30%18%20%29%37%25.8%
2000 تا 500017.5%16%13%17%15%8%29%16.5%
بالای 50007.5%4%2%9%14%3%0%5.6%

نتایج قبولی دانش‌آموختگان در دانشگاه‌ها

کنکور 95 - 1401
دانشگاه140114009998979695ميانگين
صنعتی شريف17.1%16%9%13%14%15%13%13.8%
تهران31.4%27%26%13%25%29%29%25.7%
اميركبير11.4%9%15%21%23%10%24%16.2%
علم و صنعت14.3%11%13%13%9%8%3%10.1%
شهيد بهشتی5.7%7%6%15%2%17%8%8.6%
ساير (شهر تهران)20%25%9%18%25%13%21%18.7%
سراسری شهرستان‌ها ---5%11%8%2%8%21%7.8%

نتایج عملکرد دانش‌آموزان در امتحانات نهایی

رتبه14011400139913981396139513941393میانگین
میانگین18.5718.5419.2719.0219.3219.3519.3419.31 19.09
منطقه23223232 2.3
استان44227354 3.8
کشور1329369587 10