ردیفنام و نام خانوادگی
1آقای دکتر سیدتقی امید نائینی
2خانم دکتر فرزانه سادات مینو
3آقای دکتر فرهاد حبیبی
4آقای دکتر محمدعلی زهره ای
5آقای علیرضا کارگشا
6آقای علی مدرسی نیا
7آقای دکتر حمیدرضا اینانلو
8آقای دکتر بابک شکارچی
9آقای سعید رشیدی
ردیفنام و نام خانوادگی
1آقای مهندس محمدحسین شعربافچی زاده
2آقای دکتر محمدرضا خامی
3آقای دکتر حمید سعید عماد
4آقای مهندس عباس خداوردی
5آقای دکتر عباس سلگی
6آقای مهندس احمدعلی اسماعیلی
7آقای مهندس مجتبی نعمتی جم
8آقای دکتر عباس شاه محمدی
ردیفنام و نام خانوادگی
1آقای دکتر مرتضی کلاه دوزان
2آقای دکتر محمد رئیس زاده
3آقای محمدحسن علوی
4آقای دکتر علیرضا باطنی
5آقای دکتر محمدرضا جعفری
6آقای دکتر محمد حسین دانشفر
7آقای علیرضا حسین زاده نیک
8آقای مسعود استادعظیم
9آقای مهندس محمدرضا جاوید
نام و نام خانوادگیمقطعسمت در انجمنایمیلشماره تماس
آقای دکتر محمدعلی زهره ایدبستان دوره 1 و 2دبیرzohreei@yahoo.com09122972325
آقای مهندس احمدعلی اسماعیلیدبیرستان دوره 1دبیرAhmadali.esmaeili@gmail.com09032079302
آقای محمدحسن علویدبیرستان دوره 2دبیرm.alavi@yahoo.com09124904403