امضای تفاهم‌نامه‌ها با سازمان نوسازی مدارس کرمانشاه