گزارش پروژه‌های قبلی

فعّالیت گروه از سال 1380 و به دنبال سیل ویرانگر استان گلستان آغاز شد که با عنایت الهی و همراهی خیّرین گرامی تا کنون به احداث اماکن مورد نیاز در مناطق محروم چند استان کشور  منتهی شده است. در ادامه گزارشی کلّی از مجموعه پروژه‌های به اتمام رسیده گروه آمده است. توضیحات تکمیلی در مورد هر یک از پروژه‌ها نیز در ادامه آمده است.

نگاهی اجمالی به پروژه‌های انجام شده

زمان اتماممدت اجراهزینه
(میلیون ریال)
مجموع زیربنا
(متر مربع)
محلنوع پروژه
اسفند 806 ماه280400گلستان4 خانه بهداشت
مهر 8214 ماه10001200قزوین (آوج)مدرسه 10 کلاسه
مهر 8311 ماه566550بوشهر (جم و ریز)6 مدرسه 1 تا 3 کلاسه
مهر 8410 ماه766572بوشهر (جم و ریز)3 دبستان 3 تا 6 کلاسه
مهر 8612 ماه1000420کرمان (بم)کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان