صفحه اصلی/ پایه دوازدهم
پایه دوازدهم1399-12-17 10:32:01 +03:30
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

اعلانات پایه دوازدهم

برنامه‌های پایه دوازدهم

ساعتبرنامه
7:10 تا 7:15صبحگاه
7:20 تا 8:45زنگ 1 و 2
8:45 تا 9:05استراحت
9:05 تا 9:50زنگ 3
9:50 تا 9:55جابجايي كلاس
9:55 تا 10:35زنگ 4
10:35 تا 10:50استراحت
10:50 تا 11:35زنگ 5
11:35 تا 11:45استراحت
11:45 تا 12:30زنگ 6
12:30 تا 15:00نماز، ناهار و استراحت
15:00 تا 16:30زنگ 7 و 8
16:30 تا 16:45استراحت
16:45 تا 18:15زنگ 9 و 10
كلاس دوازدهم الف
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8زنگ 9زنگ 10
شنبهشيميشيميشيميهندسههندسههندسهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهفيزيكفيزيكفيزيكحسابانحسابانحسابانمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهفارسيفارسيفارسيگسستهگسستهگسستهمعارفمعارفزبانزبان
سه‌شنبهبازیمشاورهشيميشيميآزمون هفتگیآزمون هفتگیمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
چهارشنبهفيزيكفيزيكحسابانحسابانفيزيكعربیمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
پنجشنبهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
كلاس دوازدهم ب
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8زنگ 9زنگ 10
شنبههندسههندسههندسهشيميشيميشيميمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهحسابانحسابانحسابانفيزيكفيزيكفيزيكمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهگسستهگسستهگسستهفارسيفارسيفارسيزبانزبانمعارفمعارف
سه‌شنبهشيميشيميمشاورهبازیآزمون هفتگيآزمون هفتگيمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
چهارشنبهحسابانحسابانفيزيكفيزيكعربیفيزيكمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
پنجشنبهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
كلاس دوازدهم ج
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8زنگ 9زنگ 10
شنبهزيستزيستزيستشيميشيميشيميمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهرياضيرياضيرياضيفيزيكفيزيكفيزيكزیستزیستمطالعهمطالعه
دوشنبهزيستزيستزيستفارسيفارسيفارسيزبانزبانمعارفمعارف
سه‌شنبهشيميشيميمشاورهبازیآزمون هفتگيآزمون هفتگي مطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
چهارشنبهرياضيرياضيفيزيكفيزيكعربیفيزيك مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه
پنجشنبهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه
روزتاريخنوع آزمون
جمعه۵ شهریورآزمون پایان‌دوره تابستان ۱۴۰۰
جمعه۲۳ مهرآزمون ۱ گزینه ۲
جمعه۱۴ آبانآزمون ۲ گزینه ۲
جمعه۵ آذرآزمون ۳ گزینه ۲
جمعه۲۶ آذرآزمون ۴ گزینه ۲
جمعه۲۴ دیآزمون ۵ گزینه ۲
جمعه۱۵ بهمنآزمون ۶ گزینه۲
جمعه۶ اسفندآزمون ۷ گزینه ۲
جمعه۱۹ فروردینآزمون ۹ گزینه ۲
جهت اطلاع از بودجه‌بندی هر آزمون، بر روی آن كليك كنيد.
روزتاريخنوع آزمون
سه‌شنبه۲۲ تيرآزمون هفتگی ۱
سه‌شنبه۲۹ تیرآزمون هفتگی ۲
سه‌شنبه۵ مردادآزمون هفتگی ۳
سه‌شنبه۱۲ مرداد آزمون هفتگی ۴
سه‌شنبه۱۹ مردادآزمون هفتگی ۵
پنجشنبه۲۵ شهريورآزمون هفتگی ۶
پنجشنبه۱ مهرآزمون هفتگی ۷
پنجشنبه۸ مهرآزمون هفتگی ۸
پنجشنبه۱۵ مهرآزمون هفتگی ۹
پنجشنبه۲۹ مهرآزمون هفتگی ۱۰
پنجشنبه۶ آبانآزمون هفتگی ۱۱
پنجشنبه۲۰ آبانآزمون هفتگی ۱۲
پنجشنبه۲۷ آبانآزمون هفتگی ۱۳
پنجشنبه۱۱ آذرآزمون هفتگی ۱۴
پنجشنبه۱۸ آذرآزمون هفتگی ۱۵
پنجشنبه۲ دیآزمون هفتگی ۱۶
پنجشنبه۳۰ دیآزمون هفتگی ۱۷
پنجشنبه۷ بهمنآزمون هفتگی ۱۸
پنجشنبه۲۱ بهمنآزمون هفتگی ۱۹
پنجشنبه۲۸ بهمنآزمون هفتگی ۲۰
پنجشنبه۱۲ اسقندآزمون هفتگی ۲۱
پنجشنبه۱۹ اسفندآزمون هفتگی ۲۲
جهت اطلاع از بودجه‌بندی هر آزمون، بر روی آن كليك كنيد.
برنامه مطالعه
تير و مردادرشته ریاضیرشته تجربی
مهر و آبانرشته رياضيرشته تجربي
مهر و آبان (هفته منتهی به آزمون گزینه ۲)رشته ریاضیرشته تجربی
آزمون ميان نيمسال اولرشته ریاضیرشته تجربی
آذر و دیرشته ریاضیرشته تجربی
آزمون نيمسال اولرشته ریاضیرشته تجربی
دوره مطالعاتی نوروز (مرحله اول- قسمت اول)رشته ریاضیرشته تجربی
دوره مطالعاتی نوروز (مرحله اول- قسمت دوم)رشته ریاضیرشته تجربی
مطالعه جمع‌بندی پایه (مرحله دوم- قسمت اول)رشته ریاضیرشته تجربی
مطالعه امتحانات خرداد (مرحله دوم- قسمت دوم)رشته ریاضیرشته تجربی
مرور کلی (مرحله سوم)رشته ریاضیرشته تجربی
جهت مشاهده برنامه بر روي رشته مورد نظر كليك كنيد.
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقاي كلاهدوزمديرپنجشنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقای ناصریمعلم راهنمادوشنبه ۱۵ تا ۱۶:۳۰چهارشنبه ۹ تا ۱۰:۳۰
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

ردیفروزتاریخساعت
۱دوشنبه۱۴ تیر ۱۴۰۰۱۶:۳۰ تا ۱۸

فایل‌ها و مستندات