پایه یازدهم2022-07-06T13:40:41+04:30
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه یازدهم

برنامه‌های پایه یازدهم

زمان‌بندی قبل از ظهر

زمان برنامه
۷:۱۰ تا ۷:۲۰صبحگاه
۷:۲۰ تا ۸:۰۵کلاس ۱
۸:۲۰ تا ۹:۰۵کلاس ۲
۹:۲۰ تا ۱۰:۰۵کلاس ۳
۱۰:۲۰ تا ۱۱:۰۵کلاس ۴
۱۱:۲۰ تا ۱۲:۰۵کلاس ۵
۱۲:۲۰ تا ۱۳:۰۵کلاس ۶

زمان بندی بعد از ظهر

زمان برنامه
۱۴:۲۰ تا ۱۵:۰۵زنگ ۷ (روزهای زوج)
۱۵:۲۰ تا ۱۶:۰۵زنگ ۸ (روزهای زوج)
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان بزرگسال گروه اوّل (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۶ تا ۱۷:۳۰زبان بزرگسال گروه دوم (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۶:۲۰ تا ۱۷:۴۰گروه اندیشه ۱ (چهارشنبه)
۱۸:۱۰ تا ۱۹:۳۰گروه اندیشه ۲ (چهارشنبه)
۱۶:۱۵ تا ۱۶:۴۵آزمون‌های مستمر (شنبه،دوشنبه)
۷:۱۰ تا ۷:۳۵آزمون‌های مستمر (پنج‌شنبه)

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸
شنبهالففیزیکفیزیکهندسههندسهآزمایشگاهآزمایشگاهفارسیفارسی
بهندسه/ زيستهندسه/ زيستفیزیکفیزیکفارسیفارسیآزمایشگاهآزمایشگاه
يكشنبهالفدین و زندگیدین و زندگیحسابانحسابانتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ایزبان كانونزبان كانون
بحسابانحساباندین و زندگیدین و زندگیتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ایزبان كانونزبان كانون
دوشنبهالفورزشورزششیمیشیمیفارسیقرآننگارشهندسه
بشیمیشیمیورزشورزشقرآنفارسیهندسه/ ریاضینگارش
سه‌شنبهالفکارآفرینی و تولیدکارآفرینی و تولیدفیزیکفیزیکزمین‌شناسیفیزیکزبان كانونزبان كانون
بفیزیکفیزیککارآفرینی و تولیدکارآفرینی و تولیدفیزیکزمین‌شناسیزبان كانونزبان كانون
چهارشنبهالفحسابانحسابانآمار و احتمالآمار و احتمالحسابانآمار و احتمالتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ای
بآمار و احتمال/ زيستآمار و احتمال/ زيستحسابانحسابانآمار و احتمال/ مطالعهحسابانتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ای
پنج‌شنبهالفشيمیشيمیعربیعربیآدابمشاوره--
بعربیعربیشيمیشيمیمشاورهآداب--

تمرين دوره‌ای نیم سال اوّل

جلسهروزتاریخدرسنوبتتاریخ آزمونملاحظات
1یكشنبه11 مهرحسابان112 مهر
2چهارشنبه14مهرفیزیک117 مهر
3یکشنبه18 مهرهندسه / زیست119 مهر
4چهارشنبه21 مهرشیمی124 مهر
5یکشنبه25 مهرعربی126 مهر
6چهارشنبه28 مهرحسابان21 آبان
7یکشنبه2 آبانفیزیک23 آبان
8چهارشنبه5 آبانهندسه / زیست28 آبان
9یکشنبه9 آبانعربی210 آبان
10چهارشنبه12 آبانشیمی215 آبان
11یکشنبه16 آبانآمار و احتمال/ زیست317 آبان
-چهارشنبه19 آبانتعطيل--آزمون میان نیم سال اول
-یکشنبه23 آبانتعطيل--آزمون میان نیم سال اول
-چهارشنبه26 آبانتعطيل--آزمون میان نیم سال اول
-یکشنبه30 آبانتعطيل--آزمون میان نیم سال اول
12چهارشنبه3 آذرحسابان36 آذر
13یکشنبه7 آذرفیزیک39 آذر
14چهارشنبه10 آذرهندسه / زیست313 آذر
15یکشنبه14 آذرشیمی318 آذر
16چهارشنبه17 آذرعربی320 آذر
17یکشنبه21 آذرحسابان422 آذر
18چهارشنبه24 آذرآمار و احتمال/ زیست427 آذر
19یکشنبه28 آذرفیزیک429 آذر
20چهارشنبه1 دیشیمی46 دی
21یکشنبه5 دیهندسه / زیست48 دی
ـیکشنبه12 دی تعطیلـآزمون پایان ترم
-چهارشنبه15 دیتعطیل--آزمون پایان ترم

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
1سه شنبه۳۰ شهریور۱۵ تا ۱۶:۳۰جلسه معارفه
2پنج‌شنبه۴ آذر۱۶:۱۵ تا ۱۷:۳۰کارنامه میان نیم‌سال اوّل
3چهارشنبه۶ بهمن۱۶ تا ۱۷:۱۵کارنما و کارنامه نیم‌سال اوّل
4دوشنبه۱۱ بهمن۱۵:۳۰ تا ۱۷دانش افزایی
5دوشنبه۱۸ بهمن۱۵:۳۰ تا ۱۷دانش افزایی
6شنبه۲۷ فروردین۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵کارنامه میان نیم سال دوم
7چهارشنبه۸ تیر۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰کارنامه و کارنمای پایان سال

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقای جلالیمعلم راهنماپنج شنبه ۸ تا ۹:۳۰دوشنبه ۱۰ تا ۱۱
چهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
تلفن تماس: ۸۸۰۳۰۲۵۸ - ۸۸۰۴۰۷۳۴

فایل‌ها و مستندات

Go to Top