پایه یازدهم روزبه دوره 26 روزبه
صفحه اصلی/ پایه یازدهم
پایه یازدهم1399-12-17 10:24:08 +03:30
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه یازدهم

برنامه‌های پایه یازدهم

زمان‌بندی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۲۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۲۰ تا ۸:۰۰کلاس ۱
۸:۲۰ تا ۹:۰۰کلاس ۲
۹:۲۰ تا ۱۰:۰۰کلاس ۳
۱۰:۲۰ تا ۱۱:۰۰کلاس ۴
۱۱:۲۰ تا ۱۲:۰۰کلاس ۵
۱۲:۲۰ تا ۱۳:۰۰کلاس ۶

زمان بندی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۳۰ تا ۱۵آزمون‌های مستمر (روزهای زوج)
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان بزرگسال گروه اوّل (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۶ تا ۱۷:۳۰زبان بزرگسال گروه دوم (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۵:۱۵ تا ۱۶:۴۵تمرین‌دوره‌ای
گروه اندیشه ۱ (دوشنبه)
۱۷ تا ۱۸:۳۰گروه اندیشه ۲ (دوشنبه)

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸
شنبهالففیزیکفیزیکهندسههندسهفیزیکدین و زندگی--
بهندسه/ زيستهندسه/ زيستفیزیکفیزیکدین و زندگیفیزیک--
يكشنبهالففارسی و نگارشفارسی و نگارشحسابانحسابانتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ایزبان كانونزبان كانون
بحسابانحسابانفارسی و نگارشفارسی و نگارشتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ایزبان كانونزبان كانون
دوشنبهالففارسیفارسیشیمیشیمیقرآنهندسهگروه اندیشه ۱گروه اندیشه ۱
بشیمیشیمیفارسیفارسیهندسه/ ریاضیقرآنگروه اندیشه ۱گروه اندیشه ۱
سه‌شنبهالفکارآفرینی و تولیدفیزیکدین و زندگیفیزیکحسابانزمین‌شناسیزبان كانونزبان كانون
بفیزیککارآفرینی و تولیدفیزیکدین و زندگیزمین‌شناسیحسابانزبان كانونزبان كانون
چهارشنبهالفحسابانحسابانحسابانآمار و احتمالآمار و احتمالآمار و احتمالتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ای
بآمار و احتمال/ زيستآمار و احتمال/ زيستآمار و احتمال/ زيستحسابانحسابانحسابانتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ای
پنج‌شنبهالفشيمیشيمیعربیعربیآدابمشاوره--
بعربیعربیشيمیشيمیمشاورهآداب--

تمرين دوره‌ای نیم سال اوّل

جلسهروزتاریخدرسنوبتتاریخ آزمونملاحظات
1یكشنبه31 شهریورحسابان12 مهر
2چهارشنبه2 مهرفیزیک15 مهر
3یکشنبه6 مهرهندسه / زیست19 مهر
4چهارشنبه9 مهرشیمی112 مهر
5یکشنبه13 مهرعربی116 مهر
6چهارشنبه16 مهرحسابان219 مهر
7یکشنبه20 مهرفیزیک223 مهر
8چهارشنبه23 مهرهندسه / زیست228 مهر
9یکشنبه27 مهرشیمی230 مهر
10چهارشنبه30 مهرآمارو احتمال/ زیست15 آبان
-یکشنبه4 آبانتعطیل--
-چهارشنبه7 آبانتعطيل--
-یکشنبه11 آبانتعطيل--
-چهارشنبه14 آبانتعطيل--
-یکشنبه18 آبانتعطيل--
-چهارشنبه21 آبانتعطيل--
11یکشنبه25 آبانحسابان328 آبان
12چهارشنبه28 آبانفيزيك31 آذر
13یکشنبه2 آذرهندسه / زیست35 آذر
14چهارشنبه5 آذرشیمی38 آذر
15یکشنبه9 آذرعربی210 آذر
16چهارشنبه12 آذرآمار و احتمال215 آذر
17یکشنبه16 آذرحسابان419 آذر
18چهارشنبه19 آذرفیزیک422 آذر
19یکشنبه23 آذرهندسه / زیست426 آذر
20چهارشنبه26 آذرشيمی429 آذر
21یکشنبه30 آذرعربی33 دی
-چهارشنبه3 دیتعطیل--
22یکشنبه9 دیآمار و احتمال / زیست410 دی

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
1يكشنبه۲ شهریور۱۷ تا ۱۸جلسه معارفه
2سه‌شنبه۲۷ آبان۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰میان نیم‌سال اوّل
3دوشنبه۶ بهمن۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰نیم‌سال اوّل
4چهارشنبه۱۸ فروردین۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰میان نیم‌سال دوم
5چهارشنبه۲ تیر۱۶:۳۰ تا ۱۸پایان سال

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقای ناصریمعلم راهنماشنبه ۱۴ تا ۱۵:۳۰یکشنبه ۹ تا ۱۰
دوشنبه ۱۴ تا ۱۵
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

فایل‌ها و مستندات