صفحه اصلی/ پایه نهم
پایه نهم1399-12-17 10:11:18 +03:30
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه نهم

برنامه های پایه نهم

زمان‌بندی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۲۰صبحگاه
۷:۲۰ تا ۸:۰۵کلاس ۱
۸:۲۰ تا ۹:۰۵کلاس ۲
۹:۲۰ تا ۱۰:۰۵کلاس ۳
۱۰:۲۰ تا ۱۱:۰۵کلاس ۴
۱۱:۲۰ تا ۱۲:۰۵کلاس ۵
۱۲:۲۰ تا ۱۳:۰۵کلاس ۶

زمان‌بندی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۳۰ تا ۱۵آزمون‌های مستمر روز شنبه
۷:۱۰ تا ۷:۳۵آزمون‌های مستمر روز پنج‌شنبه
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان بزرگسال گروه اوّل (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۶ تا ۱۷:۳۰زبان بزرگسال گروه دوم (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۴:۲۰ تا ۱۵رفع اشکال تمرین‌دوره‌ای (دوشنبه)
فوق برنامه (زنگ ۱)
۱۵:۲۰ تا ۱۶آزمون تمرین دوره‌ای (دوشنبه)
فوق برنامه (زنگ ۲)
۱۶:۲۰ تا ۱۷:۴۰گروه اندیشه ۱ (چهارشنبه)
۱۸:۱۰ تا ۱۹:۳۰گروه اندیشه ۲ (چهارشنبه)

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷ و ۸
شنبهالفپیام‌های آسمانپیام‌های آسمانکار و فناوریجغرافی، تاریخریاضیریاضیآزمون مستمر
بریاضیریاضیپیام‌های آسمانپیام‌های آسمانکار و فناوریجغرافی، تاریخآزمون مستمر
ججغرافی، تاریخکار و فناوریرياضیرياضیپیام‌های آسمانپیام‌های آسمانآزمون مستمر
يكشنبهالفعلومعلوممشاورهاحكام / دفاعیورزشورزشزبان كانون
بورزشورزشعلومعلوماحكام / دفاعیمشاورهزبان كانون
جمشاورهاحكام / دفاعیورزشورزشعلومعلومزبان كانون
دوشنبهالفتمرین‌دوره‌ایتمرین‌دوره‌ایآدابفارسیاجتماعیانشاتمرین دوره‌ای
بفارسیآدابتمرین‌دوره‌ایتمرین‌دوره‌ایانشااجتماعیتمرین دوره‌ای
جآدابفارسیانشااجتماعیتمرین‌دوره‌ایتمرین‌دوره‌ایتمرین دوره‌ای
سه‌شنبهالفرياضیرياضیقرآنقرآنرایانهرایانهزبان كانون
برایانهرایانهریاضیریاضیقرآنقرآنزبان كانون
جقرآنقرآنرایانهرایانهرياضیرياضیزبان كانون
چهارشنبهالففارسیفارسیهندسههندسهعربیعربیفوق برنامه
بهندسههندسهعربیعربیفارسیفارسیفوق برنامه
جعربیعربیفارسیفارسیهندسههندسهفوق برنامه
پنج‌شنبهالفزیستزیستآزمایشگاه علومآزمایشگاه علومعلومعلوم-
بعلومعلومزیستزیستآزمایشگاه علومآزمایشگاه علوم-
جآزمایشگاه علومآزمایشگاه علومعلومعلومزیستزیست-

تمرین دوره‌ای نیم سال اوّل

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
-دوشنبه۵ مهرتعطیل-اربعین حسینی
1دوشنبه12 مهرریاضی1
2دوشنبه19 مهرهندسه1
3دوشنبه26 مهرعربی1
4دوشنبه3 آبانریاضی2
5شنبه8 آبانعربی2جبرانی
6دوشنبه10 آبانهندسه2
7دوشنبه17 آبانعلوم1
-دوشنبه24 آبانتعطیل-آزمون های میان نیم سال اول
8دوشنبه1 آذرریاضی3
9دوشنبه8 آذرهندسه3
10شنبه13 آذرعربی3جبرانی
11دوشنبه15 آذرعلوم2آزمون پنجشنبه 18 آ‌ذر
12دوشنبه22 آذرریاضی4
13دوشنبه29 آذرهندسه4
14پنج شنبه2 دیعربی4جبرانی
15دوشنبه6 دیعلوم3

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
1چهار‌شنبه۳۱ شهریور۱۵ تا ۱۶:۳۰جلسه معارفه
2پنجشنبه۴ آذر۱۶:۱۵ تا ۱۷:۳۰میان نیم‌سال اوّل
3دوشنبه۲۷دی۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰دانش افزایی
4دوشنبه۴ بهمن۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰کارنامه و کارنمای نیم‌سال اول
سه‌شنبه۲۴ فروردین۱۶:۱۵ تا ۱۷:۳۰کارنامه میان نیم سال دوم
5دوشنبه۳۰ خرداد۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵کارنامه و کارنمای پایان سال

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقایان نعمتی / صالحیمعلمين راهنماچهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰
چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

فایل‌ها و مستندات