عکس پایه ای نهم دوره 28
صفحه اصلی/ پایه نهم
پایه نهم1399-12-17 10:11:18 +03:30
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه نهم

برنامه های پایه نهم

زمان‌بندی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۲۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۲۰ تا ۸:۰۰کلاس ۱
۸:۲۰ تا ۹:۰۰کلاس ۲
۹:۲۰ تا ۱۰:۰۰کلاس ۳
۱۰:۲۰ تا ۱۱:۰۰کلاس ۴
۱۱:۲۰ تا ۱۲:۰۰کلاس ۵
۱۲:۲۰ تا ۱۳:۰۰کلاس ۶

زمان‌بندی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۳۰ تا ۱۵آزمون‌های مستمر (روزهای زوج)
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان بزرگسال گروه اوّل (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۶ تا ۱۷:۳۰زبان بزرگسال گروه دوم (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۵:۱۵ تا ۱۶:۴۵تمرین‌دوره‌ای (دوشنبه)

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷ و ۸
شنبهالفقرآنقرآنمشاورهجغرافی، تاریخریاضیریاضی
بریاضیریاضیقرآنقرآنمشاورهجغرافی، تاریخ
جمشاورهجغرافی، تاریخرياضیرياضیقرآنقرآن
يكشنبهالفعلومعلومزیستاحكام / دفاعیاجتماعیزیستزبان كانون
بزیستزیستاحكام / دفاعیعلومعلوماجتماعیزبان كانون
جاجتماعیاحكام / دفاعیعلومزیستزیستعلومزبان كانون
دوشنبهالفعربیآدابفارسیعربیتمرین دوره‌ایفارسیتمرین دوره‌ای
بفارسیعربیآدابفارسیعربیتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ای
جآدابفارسیعربیتمرین دوره‌ایفارسیعربیتمرین دوره‌ای
سه‌شنبهالفرياضیرياضیپیام‌های آسمانپیام‌های آسمانرایانهرایانهزبان كانون
برایانهرایانهریاضیریاضیپیام‌های آسمانپیام‌های آسمانزبان كانون
جپیام‌های آسمانپیام‌های آسمانرایانهرایانهرياضیرياضیزبان كانون
چهارشنبهالففارسیانشاهندسههندسهعلومعلوم
بهندسههندسهعلومعلومفارسیانشا
جعلومعلومفارسیانشاهندسههندسه
پنج‌شنبه-فوق برنامه ۱فوق برنامه ۱فوق برنامه ۲فوق برنامه ۲گروه اندیشهگروه اندیشه-

تمرین دوره‌ای نیم سال اوّل

جلسهروزتاریخدرسنوبتتاریخ آزمونملاحظات
1دوشنبه31 شهریورریاضی12 مهر
2دوشنبه7 مهرعربی19 مهر
3دوشنبه14 مهرهندسه116 مهر
-دوشنبه21 مهرریاضی223 مهر
4دوشنبه28 مهرعلوم130 مهر
5دوشنبه5 آبانهندسه27 آبان
-دوشنبه12 آبانتعطيل--
6دوشنبه19 آبانرياضی321 آبان
7دوشنبه26 آبانعلوم228 آبان
8دوشنبه3 آذرعربی25 آذر
9دوشنبه10 آذرهندسه312 آذر
10دوشنبه17 آذررياضی419 آذر
11دوشنبه24 آذرعلوم326 آذر
12دوشنبه1 ديعربی33 دی
13دوشنبه8 دیهندسه410 دی

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
1سه‌شنبه۴ شهریور۱۷ تا ۱۸جلسه معارفه
2یکشنبه۲۵ آبان۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰میان نیم‌سال اوّل
3شنبه۴ بهمن۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰نیم‌سال اوّل
4شنبه۲۱ فروردین۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰میان نیم‌سال دوم و ارتقا
5سه‌شنبه۱ تیر۱۶:۳۰ تا ۱۸پایان سال

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقایان ابوالحسنی / شمسمعلمين راهنمادوشنبه ۱۴ تا ۱۵:۳۰یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰
چهارشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

فایل‌ها و مستندات