برنامه‌های پایه دوازدهم

ساعتبرنامه
7:10 تا 7:15صبحگاه
7:20 تا 8:45زنگ ۱ و ۲
8:45 تا 9:05استراحت
9:05 تا 9:50زنگ ۳
9:50 تا 9:55جابجایی كلاس
9:55 تا 10:35زنگ ۴
10:35 تا 10:50استراحت
10:50 تا 11:35زنگ ۵
11:35 تا 11:45استراحت
11:45 تا 12:30زنگ ۶
12:30 تا 15:00نماز، ناهار و استراحت
15:00 تا 16:30زنگ ۷ و ۸
16:30 تا 16:45استراحت
16:45 تا 18:15زنگ ۹ و ۱۰
كلاس دوازدهم الف
روززنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸زنگ ۹زنگ ۱۰
شنبهشيمیشيمیشيمیهندسههندسههندسهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهفيزيکفيزيکفيزيکحسابانحسابانحسابانمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهفارسیفارسیفارسیگسستهگسستهگسستهمطالعهمطالعهزبانزبان
سه‌شنبهمطالعهبازیشيمیشيمیمشاورهشيمیمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
چهارشنبهفيزيکفيزيکحسابانحسابانفيزيکآدابمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
پنجشنبهعربیعربیمعارفمعارفآزمون هفتگیآزمون هفتگیمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
كلاس دوازدهم ب
روززنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸زنگ ۹زنگ ۱۰
شنبههندسههندسههندسهشيمیشيمیشيمیمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهحسابانحسابانحسابانفيزيکفيزيکفيزيکمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهگسستهگسستهگسستهفارسیفارسیفارسیزبانزبانمطالعهمعارف
سه‌شنبهشيمیشيمیمطالعهبازیشيمیمشاورهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
چهارشنبهحسابانحسابانفيزيکفيزيکآدابفيزيکمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
پنجشنبهمعارفمعارفعربیعربیآزمون هفتگیآزمون هفتگیمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
كلاس دوازدهم ج
روززنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸زنگ ۹زنگ ۱۰
شنبهزيستزيستزيستشيمیشيمیشيمیمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهرياضیرياضیرياضیفيزيکفيزيکفيزيکمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهزيستزيستزيستفارسیفارسیفارسیزبانزبانمطالعهمطالعه
سه‌شنبهشيمیشيمیمطالعهبازیشيمیمشاورهزیستزیستمطالعهمطالعه
چهارشنبهرياضیرياضیفيزيکفيزيکآدابفيزيک مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه
پنجشنبهمعارفمعارفعربیعربیآزمون هفتگیآزمون هفتگی مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه
روزتاريخنوع آزمون
جمعه۵ شهریورآزمون پایان‌دوره تابستان ۱۴۰۰
جمعه۲۳ مهرآزمون ۱ گزینه ۲
جمعه۱۴ آبانآزمون ۲ گزینه ۲
جمعه۵ آذرآزمون ۳ گزینه ۲
جمعه۲۶ آذرآزمون ۴ گزینه ۲
جمعه۲۴ دیآزمون ۵ گزینه ۲
جمعه۱۵ بهمنآزمون ۶ گزینه۲
جمعه۶ اسفندآزمون ۷ گزینه ۲
جمعه۱۹ فروردینآزمون ۹ گزینه ۲
جهت اطلاع از بودجه‌بندی هر آزمون، بر روی آن کليک كنيد.
روزتاريخنوع آزمون
سه‌شنبه۲۲ تيرآزمون هفتگی ۱
سه‌شنبه۲۹ تیرآزمون هفتگی ۲
سه‌شنبه۵ مردادآزمون هفتگی ۳
سه‌شنبه۱۲ مرداد آزمون هفتگی ۴
سه‌شنبه۱۹ مردادآزمون هفتگی ۵
سه‌شنبه۲۶ مردادآزمون هفتگی ۶
پنج‌شنبه۱ مهرآزمون هفتگی ۷
پنج‌شنبه۸ مهرآزمون هفتگی ۸
پنج‌شنبه۱۵ مهرآزمون هفتگی ۹
پنج‌شنبه۲۹ مهرآزمون هفتگی ۱۰
پنج‌شنبه۶ آبانآزمون هفتگی ۱۱
پنج‌شنبه۲۰ آبانآزمون هفتگی ۱۲
پنج‌شنبه۲۷ آبانآزمون هفتگی ۱۳
پنج‌شنبه۱۱ آذرآزمون هفتگی ۱۴
پنج‌شنبه۱۸ آذرآزمون هفتگی ۱۵
پنج‌شنبه۲ دیآزمون هفتگی ۱۶
پنج‌شنبه۳۰ دیآزمون هفتگی ۱۷
پنج‌شنبه۷ بهمنآزمون هفتگی ۱۸
پنج‌شنبه۲۱ بهمنآزمون هفتگی ۱۹
پنج‌شنبه۲۸ بهمنآزمون هفتگی ۲۰
پنج‌شنبه۱۲ اسقندآزمون هفتگی ۲۱
پنج‌شنبه۱۹ اسفندآزمون هفتگی ۲۲
جهت اطلاع از بودجه‌بندی هر آزمون، بر روی آن كليك كنيد.
برنامه مطالعه
تير و مردادرشته ریاضیرشته تجربی
مهر و آبانرشته رياضیرشته تجربی
آزمون ميان نيم‌سال اولرشته رياضیرشته تجربی
آذر و دیرشته رياضیرشته تجربی
آزمون نيم‌سال اولرشته رياضیرشته تجربی
دوره مطالعاتی نوروز (مرحله اول- قسمت اول)رشته رياضیرشته تجربی
دوره مطالعاتی نوروز (مرحله اول- قسمت دوم)رشته رياضیرشته تجربی
مطالعه جمع‌بندی پایه (مرحله دوم- قسمت اول)رشته رياضیرشته تجربی
مطالعه امتحانات خرداد (مرحله دوم- قسمت دوم)رشته رياضیرشته تجربی
مرور کلی (مرحله سوم)رشته رياضیرشته تجربی
جهت مشاهده برنامه بر روی رشته مورد نظر كليک كنيد.
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقاي كلاهدوزمديرپنج‌شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقای ناصریمعلم راهنمادوشنبه ۱۵ تا ۱۶:۳۰شنبه ۹ تا ۱۰
چهارشنبه ۹ تا ۱۰
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

ردیفروزتاریخساعت
1دوشنبه۱۴ تیر ۱۴۰۰۱۶:۳۰ تا ۱۸
2شنبه۲۷شهریور۱۶:۱۵ تا ۱۷:۳۰
3چهارشنبه۲۸ مهر۱۶:۱۵ تا ۱۷:۳۰
4پنجشنبه۴ آذر۱۶:۱۵ تا ۱۷:۳۰
5شنبه۲ بهمن۱۸ تا ۱۹:۱۵
6شنبه۱۴ اسفند۱۶ تا ۱۷:۱۵
7شنبه۱۷ اردیبهشت۱۵:۳۰ تا ۱۷
8یکشنبه۸ خرداد۱۵:۳۰ تا ۱۷
9دوشنبه۶ تیر۱۶ تا ۱۷:۳۰