برنامه‌های پایه دوازدهم

ساعتبرنامه
7:10 تا 7:15صبحگاه
7:20 تا 8:45زنگ 1 و 2
8:45 تا 9:05استراحت
9:05 تا 9:50زنگ 3
9:50 تا 9:55جابجايي كلاس
9:55 تا 10:35زنگ 4
10:35 تا 10:50استراحت
10:50 تا 11:35زنگ 5
11:35 تا 11:45استراحت
11:45 تا 12:30زنگ 6
12:30 تا 14:45نماز، ناهار و استراحت
14:45 تا 16:15زنگ 7 و 8
16:15 تا 16:30استراحت
16:30 تا 18:00زنگ 9 و 10
كلاس دوازدهم الف
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8زنگ 9زنگ 10
شنبهشيميشيميشيميهندسههندسههندسهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهفيزيكفيزيكفيزيكحسابانحسابانحسابانمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهفارسيفارسيفارسيگسستهگسستهگسستهزبانزبانمطالعهمطالعه
سه‌شنبهعربيعربيشيميشيميمشاورهشيميمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
چهارشنبهفيزيكفيزيكحسابانحسابانفيزيكمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
پنجشنبهمطالعهآدابمعارفمعارفآزمون هفتگيآزمون هفتگيمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
كلاس دوازدهم ب
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8زنگ 9زنگ 10
شنبههندسههندسههندسهشيميشيميشيميمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهحسابانحسابانحسابانفيزيكفيزيكفيزيكمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهگسستهگسستهگسستهفارسيفارسيفارسيمطالعهمطالعهزبانزبان
سه‌شنبهشيميشيميعربيعربيشيميمشاورهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
چهارشنبهحسابانحسابانفيزيكفيزيكمطالعهفيزيكمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
پنجشنبهمعارفمعارفآدابمطالعهآزمون هفتگيآزمون هفتگيمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
كلاس دوازدهم ج
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8زنگ 9زنگ 10
شنبهزيستزيستزيستشيميشيميشيميمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهرياضيرياضيرياضيفيزيكفيزيكفيزيكمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهزيستزيستزيستفارسيفارسيفارسيمطالعهمطالعهزبانزبان
سه‌شنبهشيميشيميعربيعربيشيميمشاوره مطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
چهارشنبهرياضيرياضيفيزيكفيزيكمطالعهفيزيك مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه
پنجشنبهمعارفمعارفآدابزيستآزمون هفتگيآزمون هفتگي مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه
روزتاريخنوع آزمون
جمعه۳۱ مردادآزمون پایان‌دوره تابستان 99
جمعه۲۵ مهرآزمون ۱ گزینه ۲
جمعه۱۶ آبانآزمون ۲ گزینه ۲
جمعه۷ آذرآزمون ۳ گزینه ۲
جمعه۲۸ آذرآزمون ۴ گزینه ۲
جمعه۲۶ دیآزمون ۵ گزینه ۲
جمعه۱۷ بهمنآزمون ۶ گزینه۲
جمعه۱ اسفندآزمون ۷ گزینه ۲
جمعه۲۰ فروردینآزمون ۹ گزینه ۲
جهت اطلاع از بودجه‌بندی هر آزمون، بر روی آن كليك كنيد.
روزتاريخنوع آزمون
سه‌شنبه۲۴ تير آزمون هفتگی ۱
سه‌شنبه۳۱ تیر آزمون هفتگی ۲
سه‌شنبه۷ مردادآزمون هفتگی ۳
سه‌شنبه۱۴ مرداد آزمون هفتگی ۴
سه‌شنبه۲۱ مردادآزمون هفتگی ۵
پنجشنبه۲۷ شهريورآزمون هفتگی ۶
پنجشنبه۳ مهرآزمون هفتگی ۷
پنجشنبه۱۰ مهرآزمون هفتگی ۸
پنجشنبه۱۷ مهرآزمون هفتگی ۹
پنجشنبه۱ آبانآزمون هفتگی ۱۰
پنجشنبه۸ آبانآزمون هفتگی ۱۱
پنجشنبه۲۹ آبانآزمون هفتگی ۱۲
پنجشنبه۱۳ آذرآزمون هفتگی ۱۳
پنجشنبه۲۰ آذرآزمون هفتگی ۱۴
پنجشنبه۴ دیآزمون هفتگی ۱۵
پنجشنبه۲ بهمنآزمون هفتگی ۱۶
پنجشنبه۹ بهمنآزمون هفتگی ۱۷
پنجشنبه۱۴ اسفندآزمون هفتگی ۱۸
سه‌شنبه۲۶ اسفندآزمون هفتگی ۱۹
جهت اطلاع از بودجه‌بندی هر آزمون، بر روی آن كليك كنيد.
برنامه مطالعه
تير و مردادرشته ریاضیرشته تجربی
مهر و آبانرشته رياضيرشته تجربي
مهر و آبان (هفته منتهی به آزمون گزینه ۲)رشته ریاضیرشته تجربی
آزمون ميان نيمسال اولرشته ریاضیرشته تجربی
آذر و دیرشته ریاضیرشته تجربی
آزمون نيمسال اولرشته ریاضیرشته تجربی
دوره مطالعاتی نوروز (مرحله اول- قسمت اول)رشته ریاضیرشته تجربی
دوره مطالعاتی نوروز (مرحله اول- قسمت دوم)رشته ریاضیرشته تجربی
مطالعه جمع‌بندی پایه (مرحله دوم- قسمت اول)رشته ریاضیرشته تجربی
مطالعه امتحانات خرداد (مرحله دوم- قسمت دوم)رشته ریاضیرشته تجربی
جهت مشاهده برنامه بر روي رشته مورد نظر كليك كنيد.
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقاي كلاهدوزمديرپنجشنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقای قائمیمعلم راهنمادوشنبه ۱۱ تا ۱۲:۳۰شنبه ۱۰ تا ۱۱
چهارشنبه ۸:۳۰ تا ۹:۳۰
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

ردیفروزتاریخساعت
1