آزمایشگاه

از آن‌جا که یادگیری عمیق مطالب در دروس مختلف از اهداف آموزشی دبیرستان روزبه می‌باشد، در برنامه درسی نسبت به یادگیری علوم تجربی از طریق آزمایش و مشاهدات تجربی توجه ویژه‌ای شده است. به همین منظور مؤسسه فرهنگی روزبه اقدام به تجهیز امکانات و وسایل سخت‌افزاری مورد نیاز با به‌روزترین وسایل آزمایشگاهی و همچنین تألیف و آماده‌سازی محتوای مناسب جهت بهره‌گیری از این امکانات نموده است.

در دروس مختلف مرتبط با این امکانات، از جمله فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و زمین‌شناسی دبیران می‌توانند با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مؤسسه، ارتباط بهتری میان جنبه‌های نظری و عملی دروس برقرار نمایند و از این ابزارها در راستای تعمیق مفاهیم و ارتقای یادگیری دانش‌آموزان استفاده کنند.

علاوه بر این نظر به اهمیت درگیر شدن خود دانش‌آموزان با ابزارهای آزمایشگاهی و تأثیر ویژه آن در یادگیری ایشان، «کلاس آزمایشگاه» به عنوان یک کلاس مستقل در برنامه درسی دبیرستان دوره ۲ گنجانده شده است؛  دانش‌آموزان دو ساعت در هفته را در آزمایشگاه گذرانده و در این برنامه به بررسی آزمایش‌های طراحی شده‌ای می‌پردازند که ارتباط نزدیکی با دروس مورد بحث در کلاس‌ها دارد.

تصاویری از کلاس‌های آزمایشگاه

آزمایشگاه در مؤسسه روزبه
امکانات آزمایشگاهی مؤسسه فرهنگی روزبه عموماً به صورت موضوعی در مقاطع مختلف تحصیلی توزیع شده است و آزمایشگاه هر مقطع دربردارنده بخشی از امکانات مرتبط با دروس مختلف ارائه شده در آن مقطع است. در موارد لزوم، کلاس‌های آزمایشگاه دانش‌آموزان در آزمایشگاه مقطع دیگر برگزار می‌شود تا از امکانات موجود در آن آزمایشگاه استفاده شود. برای مشاهده این امکانات کلیک کنید.
آزمایشگاه در مؤسسه روزبه
جزوه آزمایشگاه پایه نهم با توجه به مباحث شیمی و فیزیک مطرح شده در کلاس علوم تجربی طراحی شده است و دانش‌آموزان مفاهیم این درس را به صورت عینی مشاهده می‌کنند.

ردیفعنوان آزمایش‌های علوم
1واکنش‌پذیری فلزات
2بلور
3ذره‌های سازنده مواد
4رسانایی الکتریکی محلول‌ها
5بررسی ویژگی‌های هیدروکربن‌ها
6تقطیر آب و الکل
7سرعت متوسط
8سرعت لحظه‌ای
9حرکت مستقیم‌الخط یکنواخت
10شتاب متوسط
11میزچه نیرو
12توازن نیروها
13اصطکاک آستانه حرکت
14اصطکاک جنبشی
15حرکت با شتاب ثابت
16اندازه‌گیری فشار
17تعادل
18گشتاور
19اهرم‌های نوع اول و دوم
20قرقره ساده و متحرک
21قرقره مرکب
آزمايش عمومی 1تعادل (2)
آزمايش عمومی 2اندازه‌گيری
در پایه دهم دانش‌آموزان به صورت یک هفته در میان در کلاس‌های آزمایشگاه شیمی و فیزیک شرکت می‌کنند و در این کلاس‌ها مفاهیم مطرح شده در کلاس درسی را به صورت عملی و آزمایشگاهی مشاهده می‌نمایند.

ردیفعناوین آزمایش‌های فیزیکعناوین آزمایش‌های شیمی
1اندازه‌گیریتعیین نقطه جوش
2اندازه‌گیری چگالی جامدات و مایعاتاندازه‌گیری نقطه ذوب
3خطا در اندازه‌گیریاندازه‌گیری نقطه ذوب و جوش ماده مجهول
4محاسبه ارتفاع و سختی فنرتعیین عدد آووگادرو
5نیروی اصطکاکبررسی طیف شعله و طیف نشری خطی
6نیروی کشش سطحیتعیین درصد اکسیژن
7محاسبه فشار و ارتفاع مکش مایعاتپایستگی جرم (1)
8نیروی بالاران یا ارشمیدسپایستگی جرم (2)
9ظرفیت گرمایی و ظرفیت گرمایی ویژهخاصیت بازی و اسیدی
10محاسبه گرمای ويژه نهان ذوب یخچگالی گازها
11محاسبه گرمای نهان ويژه تبخیر آبشناسایی یون‌ها در محلول
12انبساط طولی جامداتمحلول‌ها و غلطت آن‌ها
13قانون گازها (1)انحلال مواد قطبی، ناقطبی و هیدروژنی در یکدیگر
14قانون گازها (2)عوامل موثر بر انحلال‌پذیری گازها
15وابستگی کشش سطحی به دماجداسازی به روش بلورسازی
16آزمايش عمومی
در پایه یازدهم، دانش‌آموزان به صورت یک هفته در میان در کلاس‌های آزمایشگاه شیمی و فیزیک شرکت نموده و مفاهیم مطرح شده در کلاس درسی را به صورت عملی و آزمایشگاهی مشاهده می‌نمایند. همچنین آزمایش‌هایی در زمینه زیست‌شناسی برای دانش‌آموزان رشته تجربی در نظر گرفته شده است.

ردیفعناوین آزمایش‌های فیزیکعناوین آزمایش‌های شیمیعناوین آزمایش‌های زیست
1بار الکتریکی و انتقال آنخواص عناصر گروه اول جدول تناوبیتشریح مغز گوسفند
2قانون کولن و میدان الکتریکیخواص عناصر گروه دوم جدول تناوبیتشریح چشم گاو
3میدان الکتریکی و سطوح هم‌پتانسیلکاتیون‌شناسی عناصر واسطه و احیای فلزاتمشاهده گلبول‌های سفید خون
4پر و خالی‌شدن خازنخواص عناصر گروه هفدهم جدول تناوبیمشاهده باکتری‌های موجود در دهان
5ظرفیت معادل خازن و اتصال دو خازن پر شدهشناسايی عامل‌های آلی (1)مشاهده مراحل مختلف تقسیم میتوز
6قانون اهمبازده واکنشتشریح اندام جنسی گوسفند
7وسایل اندازه‌گیری و عوامل ساختمانی مقاومتآنتالپی انحلال
8وابستگی مقاومت به دماآنتالپی خنثی‌شدن اسید و باز
9مدار تک‌حلقه سادهعوامل موثر بر سرعت واکنش‌های شیمیایی (1)
10مدارهای تغییرپذیرعوامل موثر بر سرعت واکنش‌های شیمیایی (2)
11تغییر دامنه و کاربرد وسایل اندازه‌گیریعوامل موثر بر سرعت واکنش‌های شیمیایی (3)
12خطوط میدان مغناطیسیپلیمر شدن
13نیروی وارد بر سیم حامل جریاناِسترها
14اثر مغناطیسی جریان الکتریکیسنجش میزان غلطت اسیدها و بازها
15جریان القایی و قانون لنزپیل‌های الکتروشیمیایی و آب‌فلزکاری
16اثر خودالقایی و مبدل‌هاشناسايی عامل‌های آلی (2)
17جریان متناوب
18قوانين KVL و KCL