جلسات دانش‌افزایی

در تعلیم و تربیت امروز، والدین دانش‌آموزان نیز برای همراهی هرچه بیشتر و بهتر با فرزندانشان بی‌نیاز از دریافت آموزش‌های به‌روز و کاربردی نیستند. در همین راستا مؤسسه فرهنگی روزبه تلاش می‌کند تا با توجه به فضای سنّی دانش‌آموزان هر مقطع، دوره‌های دانش‌افزایی متنوعی را برای والدین برگزار نماید. در این دوره‌ها تلاش می‌شود تا با بهره‌گیری از دانش و تجربه اساتید علوم تربیتی، روانشناسی و یا سایر رشته‌های مرتبط با موضوع دوره، آموزش‌های مفید و کاربردی به والدین دانش‌آموزان ارائه شود.

در ادامه برنامه جلسات درحال برگزاری در دبیرستان دوره ۲ آمده است. همچنین شما می‌توانید در صورت نیاز فایل صوتی مربوط به جلسات مختلف هر دوره را ذیل عنوان دوره یافته و دانلود نمایید.

برنامه جلسات دانش افزایی

پایهموضوعمخاطبمدرستعداد جلساتروزشروعپایانساعتمکان برگزاری
نهماستقلال و کفایت اجتماعیپدر و مادرجناب آقای دکتر کمن۲دوشنبه27 دی4 بهمن۱۵:۳۰تا۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
دهممن در میان ما (تثبیت و تحکیم شخصیت)پدر و مادرجناب آقای دکتر کمن۲دوشنبه۱۳ دی۲۰ دی۱۵:۳۰تا۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
یازدهمفرزند کریم(تربيت مبتني بر تكريم)پدر و مادرجناب آقای دکتر کمن۲دوشنبه11 بهمن18بهمن۱۵:۳۰تا۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
دوازدهمضرورت آرامش در سال پایانیپدر و مادرجناب آقای دكتر پورعباسی۱شنبه17اردیبهشت17اردیبهشت۱۵:۳۰تا۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
دوازدهمآمادگی ورود به دانشگاهپدر و مادرجناب آقای کلاهدوز۱یکشنبه8 خرداد8 خرداد۱۵:۳۰تا۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
شماره جلسهموضوعدریافت فایل
۱استقلال و کفایت اجتماعیدریافت فایل صوتی جلسه اول
۲استقلال و کفایت اجتماعی دریافت فایل صوتی جلسه دوم
شماره جلسهموضوعدریافت فایل
۱من در میان ما (تثبیت و تحکیم شخصیت)دریافت فایل جلسه 1
۲من در میان ما (تثبیت و تحکیم شخصیت)دریافت فایل جلسه 2
شماره جلسهموضوعدریافت فایل
۱فرزند کریم(تربیت مبتنی بر تکریم)دریافت فایل جلسه ۱
۲فرزند کریم(تربیت مبتنی بر تکریم)دریافت فایل جلسه ۲

نام دوره: ضرورت آرامش در سال پایانی

شماره جلسهموضوعدریافت فایل
۱ضرورت آرامش در سال پایانیپس از برگزاری جلسه بارگزاری خواهد شد

نام دوره: آمادگی ورود به دانشگاه

شماره جلسهموضوعدریافت فایل
۱آمادگی ورود به دانشگاهپس از برگزاری جلسه بارگزاری خواهد شد