جلسات دانش‌افزایی

در تعلیم و تربیت امروز، والدین دانش‌آموزان نیز برای همراهی هرچه بیشتر و بهتر با فرزندانشان بی‌نیاز از دریافت آموزش‌های به‌روز و کاربردی نیستند. در همین راستا مؤسسه فرهنگی روزبه تلاش می‌کند تا با توجه به فضای سنّی دانش‌آموزان هر مقطع، دوره‌های دانش‌افزایی متنوعی را برای والدین برگزار نماید. در این دوره‌ها تلاش می‌شود تا با بهره‌گیری از دانش و تجربه اساتید علوم تربیتی، روانشناسی و یا سایر رشته‌های مرتبط با موضوع دوره، آموزش‌های مفید و کاربردی به والدین دانش‌آموزان ارائه شود.

در ادامه برنامه جلسات درحال برگزاری در دبیرستان دوره ۲ آمده است. همچنین شما می‌توانید در صورت نیاز فایل صوتی مربوط به جلسات مختلف هر دوره را ذیل عنوان دوره یافته و دانلود نمایید.

برنامه جلسات دانش افزایی

پایهموضوعمخاطبمدرستعداد جلساتروزشروعپایانساعتمکان برگزاری
نهماستقلال و کفایت اجتماعیپدر و مادرجناب آقای دکتر کمن۲دوشنبه،شنبه26 دي1 بهمن۱۵:۳۰تا۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
دهمتثبیت و تحکیم شخصیتمادرانجناب آقای دکتر فیاض‌بخش7شنبه، سه شنبه21 تير11 مرداد۱7:۳۰تا۱9:۰۰سالن اجتماعات دبستان
یازدهمفرزند کریم(تربيت مبتني بر تكريم)پدر و مادرجناب آقای دکتر کمن۲دوشنبه
3 بهمن10 بهمن۱۵:۳۰تا۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
دوازدهمضرورت آرامش در سال پایانیپدر و مادرجناب آقای دكتر پورعباسی۱۱۵:۳۰تا۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
دوازدهمآمادگی ورود به دانشگاهپدر و مادرجناب آقای کلاهدوز۱۱۵:۳۰تا۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ استقلال و کفایت اجتماعی
۲ استقلال و کفایت اجتماعی
شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ تثبیت و تحکیم شخصیت دریافت
۲ تثبیت و تحکیم شخصیت دریافت
3 تثبیت و تحکیم شخصیت دریافت
4 تثبیت و تحکیم شخصیت دریافت
5 تثبیت و تحکیم شخصیت
6 تثبیت و تحکیم شخصیت
7 تثبیت و تحکیم شخصیت
شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ فرزند کریم(تربيت مبتني بر تكريم)
۲ فرزند کریم(تربيت مبتني بر تكريم)

نام دوره: ضرورت آرامش در سال پایانی

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ ضرورت آرامش در سال پایانی

نام دوره: آمادگی ورود به دانشگاه

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ آمادگی ورود به دانشگاه