برنامه های پایه نهم

زمان‌بندی قبل از ظهر

زمان برنامه
۷:۱۰ تا ۷:۲۰صبحگاه
۷:۲۰ تا ۸:۰۵کلاس ۱
۸:۲۰ تا ۹:۰۵کلاس ۲
۹:۲۰ تا ۱۰:۰۵کلاس ۳
۱۰:۲۰ تا ۱۱:۰۵کلاس ۴
۱۱:۲۰ تا ۱۲:۰۵کلاس ۵
۱۲:۲۰ تا ۱۳:۰۵کلاس ۶

زمان‌بندی بعد از ظهر

زمان برنامه
۱۴:۳۰ تا ۱۵آزمون‌های مستمر روز شنبه
۷:۱۰ تا ۷:۳۵آزمون‌های مستمر روز پنج‌شنبه
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان بزرگسال گروه اوّل (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۶ تا ۱۷:۳۰زبان بزرگسال گروه دوم (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۴:۲۰ تا ۱۵رفع اشکال تمرین‌دوره‌ای (دوشنبه)
فوق برنامه (زنگ ۱)
۱۵:۲۰ تا ۱۶آزمون تمرین دوره‌ای (دوشنبه)
فوق برنامه (زنگ ۲)
۱۶:۲۰ تا ۱۷:۴۰گروه اندیشه ۱ (چهارشنبه)
۱۸:۱۰ تا ۱۹:۳۰گروه اندیشه ۲ (چهارشنبه)

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷ و ۸
شنبهالفپیام‌های آسمانپیام‌های آسمانکار و فناوریجغرافی، تاریخریاضیریاضیآزمون مستمر
بریاضیریاضیپیام‌های آسمانپیام‌های آسمانکار و فناوریجغرافی، تاریخآزمون مستمر
ججغرافی، تاریخکار و فناوریرياضیرياضیپیام‌های آسمانپیام‌های آسمانآزمون مستمر
يكشنبهالفعلومعلوممشاورهاحكام / دفاعیورزشورزشزبان كانون
بورزشورزشعلومعلوماحكام / دفاعیمشاورهزبان كانون
جمشاورهاحكام / دفاعیورزشورزشعلومعلومزبان كانون
دوشنبهالفتمرین‌دوره‌ایتمرین‌دوره‌ایآدابفارسیاجتماعیانشاتمرین دوره‌ای
بفارسیآدابتمرین‌دوره‌ایتمرین‌دوره‌ایانشااجتماعیتمرین دوره‌ای
جآدابفارسیانشااجتماعیتمرین‌دوره‌ایتمرین‌دوره‌ایتمرین دوره‌ای
سه‌شنبهالفرياضیرياضیقرآنقرآنعربیعربیزبان كانون
بعربیعربیریاضیریاضیقرآنقرآنزبان كانون
جقرآنقرآنعربیعربیرياضیرياضیزبان كانون
چهارشنبهالففارسیفارسیهندسههندسهرایانهرایانهفوق برنامه
بهندسههندسهرایانهرایانهفارسیفارسیفوق برنامه
جرایانهرایانهفارسیفارسیهندسههندسهفوق برنامه
پنج‌شنبهالفزیستزیستآزمایشگاه علومآزمایشگاه علومعلومعلوم-
بعلومعلومزیستزیستآزمایشگاه علومآزمایشگاه علوم-
جآزمایشگاه علومآزمایشگاه علومعلومعلومزیستزیست-

تمرین دوره‌ای نیم سال اوّل

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
-دوشنبه۵ مهرتعطیل-اربعین حسینی
1دوشنبه12 مهرریاضی1
2دوشنبه19 مهرهندسه1
3دوشنبه26 مهرعربی1
4دوشنبه3 آبانریاضی2
5شنبه8 آبانعربی2جبرانی
6دوشنبه10 آبانهندسه2
7دوشنبه17 آبانعلوم1
-دوشنبه24 آبانتعطیل-آزمون های میان نیم سال اول
8دوشنبه1 آذرریاضی3
9دوشنبه8 آذرهندسه3
10شنبه13 آذرعربی3جبرانی
11دوشنبه15 آذرعلوم2آزمون پنجشنبه 18 آ‌ذر
12دوشنبه22 آذرریاضی4
13دوشنبه29 آذرهندسه4
14پنج شنبه2 دیعربی4جبرانی
15دوشنبه6 دیعلوم3

کارگروهی نیم سال دوم

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
1پنجشنبه3 بهمنریاضی1
-پنجشنبه10 بهمنتعطيل-تعطيل مؤسسه
2پنجشنبه17 بهمنعربی1
3يكشنبه20 بهمنعلوم1
4پنجشنبه24 بهمنهندسه1
5پنجشنبه1 اسفندرياضی2
6پنجشنبه8 اسفندعلوم2
-پنجشنبه15 اسفندتعطيل-جشن پايه‌ای
-پنجشنبه22 اسفندتعطيل-آزمون‌های ميان نيم‌سال دوم
-پنجشنبه14 فروردينتعطيل-تعطيلی مؤسسه
-پنجشنبه21 فروردينتعطيل-تعطيلی مؤسسه
7پنجشنبه28 فروردينرياضي3
8پنجشنبه4 ارديبهشتعلوم3
9پنجشنبه11 ارديبهشتهندسه2
10پنجشنبه18 ارديبهشتعربي2
11پنجشنبه25 ارديبهشترياضي4

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
1چهار‌شنبه۳۱ شهریور۱۵ تا ۱۶:۳۰جلسه معارفه
2پنجشنبه۴ آذر۱۶:۱۵ تا ۱۷:۳۰میان نیم‌سال اوّل
3دوشنبه۲۷دی۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰دانش افزایی
4دوشنبه۴ بهمن۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰کارنامه و کارنمای نیم‌سال اول
سه‌شنبه۲۴ فروردین۱۶:۱۵ تا ۱۷:۳۰کارنامه میان نیم سال دوم
5دوشنبه۳۰ خرداد۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵کارنامه و کارنمای پایان سال

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقایان نعمتی / صالحیمعلمين راهنماچهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰
چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
تلفن تماس: 88030258 - 88040734