پایه دهم2022-07-06T13:39:16+04:30
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه دهم

برنامه های پایه دهم

زمان‌بندی قبل از ظهر

زمان برنامه
۷:۱۰ تا ۷:۲۰صبحگاه
۷:۲۰ تا ۸:۰۵کلاس ۱
۸:۲۰ تا ۹:۰۵کلاس ۲
۹:۲۰ تا ۱۰:۰۵کلاس ۳
۱۰:۲۰ تا ۱۱:۰۵کلاس ۴
۱۱:۲۰ تا ۱۲:۰۵کلاس ۵
۱۲:۲۰ تا ۱۳:۰۵کلاس ۶

زمان بندی بعد از ظهر

زمان برنامه
۱۴:۲۰ تا ۱۵:۰۵زنگ ۷ (روزهای زوج)
۱۵:۲۰ تا ۱۶:۰۵زنگ ۸ (روزهای زوج)
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان بزرگسال گروه اوّل (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۶ تا ۱۷:۳۰زبان بزرگسال گروه دوم (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۶:۲۰ تا ۱۷:۴۰گروه اندیشه ۱ (چهارشنبه)
۱۸:۱۰ تا ۱۹:۳۰گروه اندیشه ۲ (چهارشنبه)
۱۶:۱۵ تا ۱۶:۴۵آزمون‌های مستمر (شنبه،دوشنبه)
۷:۱۰ تا ۷:۳۵آزمون‌های مستمر (پنج‌شنبه)

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸
شنبهالفورزشورزشفيزيکفيزيکدفاعیفيزيکقرآنمشاوره
بفيزيکفيزيکورزشورزشفيزيکدفاعیمشاورهقرآن
يكشنبهالفرياضیرياضیفارسیفارسیرياضینگارشزبان کانونزبان کانون
بفارسیفارسیرياضیرياضینگارشرياضیزبان کانونزبان کانون
دوشنبهالفشیمیشیمیدین و زندگیدین و زندگیآزمایشگاهآزمایشگاهرايانهرايانه
بدین و زندگیدین و زندگیشیمیشیمیرايانهرایانهآزمایشگاهآزمایشگاه
سه‌شنبهالففيزيکفيزيکجغرافیجغرافیتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ایزبان کانونزبان کانون
بجغرافیجغرافیفيزيکفيزيکتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ایزبان کانونزبان کانون
چهارشنبهالفهندسههندسهرياضیرياضیفارسیرياضیفوق برنامهفوق برنامه
برياضیرياضیهندسه/ زیستهندسه/ زیسترياضیفارسیفوق برنامهفوق برنامه
پنج‌شنبهالفعربیعربیشيمیشيمیآدابسواد رسانه--
بشيمیشيمیعربیعربیسواد رسانهآداب--

تمرین دوره‌ای نیم سال اوّل

جلسهروزتاریخدرسنوبتتاریخ آزمونملاحظات
1شنبه10 مهرریاضی112 مهر
ـسه‌شنبه13 مهرتعطیلــشهادت پیامبر (ص) و امام حسن (ع )
2شنبه17 مهرفیزیک1 19مهر
3سه‌شنبه20 مهرهندسه / زیست122 مهر
4شنبه24 مهرشیمی126 مهر
5سه‌شنبه27 مهرعربی129 مهر
6شنبه1 آبانریاضی23 آبان
7سه‌شنبه4 آبانفیزیک26 آبان
8شنبه8 آبانهندسه / زیست210 آبان
9سه‌شنبه11 آبانشیمی213 آبان
10شنبه15 آبانعربی217 آبان
ـسه‌شنبه18 آبانتعطیلــ
-شنبه22 آبانتعطیل--آزمون‌های میان نیم‌سال اوّل
-سه‌شنبه25 آبانتعطیل--آزمون‌های میان نیم‌سال اوّل
-شنبه29 آبانتعطیل--هفته بعد میان نیم‌سال اوّل
ـسه شنبه2 آذرتعطیل3ـهفته بعد میان نیم سال
11شنبه6 آذرریاضی38 آذر
12سه شنبه9 آذرفیزیک311 آذر
13شنبه13 آذرعربی314 آذرجابجایی آزمون به جهت فاینال
14سه شنبه16 آذرهندسه / زیست318 آذر
15شنبه20 آذرشیمی322 آذر
16سه شنبه23 آذرریاضی425 آذر
17شنبه27 آذرفیزیک429 آذر
18سه شنبه30 آذرعربی42 دی
19شنبه۴ دیهندسه / زیست46 دی
20سه‌شنبه7 دیشیمی49 دی

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
1چهارشنبه۳۱ شهریور۱۷ تا ۱۸:۳۰جلسه معارفه
2پنجشنبه۴ آذر۱۶:۱۵ تا ۱۷:۳۰توزیع کارنامه میان نیم‌سال اوّل
3چهارشنبه
۱۵ دی۱۵:۳۰ تا ۱۷جلسه دانش افزایی
4چهارشنبه۲۲ دی۱۵:۳۰ تا ۱۷جلسه دانش افزایی
5شنبه۲ بهمن۱۶ تا ۱۷:۱۵کارنما و کارنامه نیم سال اول
6دوشنبه۲۲ فروردین۱۶:۱۵ تا ۱۷:۳۰کانامه نیم سال دوم
7دوشنبه۳۰ خرداد۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵کارنامه و کارنمای پایان سال

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقایان ولی‌نژاد، صالحیمعلمین راهنماسه‌شنبه ۸ تا ۹:۳۰شنبه ۱۱ تا ۱۲
دوشنبه ۸ تا ۹
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ الی ۱۲
تلفن تماس: ۸۸۰۳۰۲۵۸ - ۸۸۰۴۰۷۳۴

فایل‌ها و مستندات

Go to Top