اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه دهم

آلبوم خاطره‌ها

  • سفر مشهد | دوره 26
  • سفر اصفهان | دوره 26
  • جشن تشریف | دوره 26
  • سفر یزد | دوره 26
  • سفر یزد | دوره 26
  • سفر یزد | دوره 26
  • اردوي پدر و پسر دهم
  • اردوی پدر و پسر دهم

برنامه های پایه دهم

زمان‌بندی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۲۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۲۰ تا ۸:۰۰کلاس ۱
۸:۲۰ تا ۹:۰۰کلاس ۲
۹:۲۰ تا ۱۰:۰۰کلاس ۳
۱۰:۲۰ تا ۱۱:۰۰کلاس ۴
۱۱:۲۰ تا ۱۲:۰۰کلاس ۵
۱۲:۲۰ تا ۱۳:۰۰کلاس ۶

زمان بندی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۳۰ تا ۱۵آزمون‌های مستمر (روزهای زوج)
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان بزرگسال گروه اوّل (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۶ تا ۱۷:۳۰زبان بزرگسال گروه دوم (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۵:۱۵ تا ۱۶:۴۵تمرین‌دوره‌ای
گروه اندیشه ۱ (دوشنبه)
۱۷ تا ۱۸:۳۰گروه اندیشه ۲ (دوشنبه)

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸
شنبهالففارسیفارسیفيزيکفيزيکنگارشفيزيکتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ای
بفيزيکفيزيکفارسیفارسیفيزيکنگارشتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ای
يكشنبهالفرايانهرايانهرياضیرياضیمشاورهرياضیزبان کانونزبان کانون
برياضیرياضیرايانهرايانهرياضیمشاورهزبان کانونزبان کانون
دوشنبهالفدین و زندگیقرآندین و زندگیشيمیفارسیشیمیگروه اندیشهگروه اندیشه
بقرآندین و زندگیشیمیدین و زندگیشیمیفارسیگروه اندیشهگروه اندیشه
سه‌شنبهالففيزيکفيزيکجغرافیجغرافیتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ایزبان کانونزبان کانون
بجغرافیجغرافیفيزيکفيزيکتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ایزبان کانونزبان کانون
چهارشنبهالفرياضیرياضیهندسههندسهرياضیدفاعیفوق برنامهفوق برنامه
بهندسه/ زیستهندسه/ زیسترياضیرياضیدفاعیرياضیفوق برنامهفوق برنامه
پنج‌شنبهالفشيمیشيمیعربیعربیسواد رسانهآداب--
بعربیعربیشيمیشيمیآدابسواد رسانه--

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
1دوشنبه۳ شهریور۱۷ تا ۱۸جلسه معارفه
2دوشنبه۲۶ آبان۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰میان نیم‌سال اوّل
3یکشنبه۵ بهمن۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰نیم‌سال اوّل
4سه‌شنبه۱۷ فروردین۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰میان نیم‌سال دوم
5سه‌شنبه۱ تیر۱۶:۳۰ تا ۱۸پایان سال

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقای نعمتیمعلم راهنمایکشنبه ۱۴ تا ۱۵:۳۰شنبه ۱۱ تا ۱۲
دوشنبه ۹ تا ۱۰
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ الی ۱۲
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

فایل‌ها و مستندات