کلاس‌های آنلاین

ویدئوهای آموزشی

فارسی

فارسی 3، درس 17

فارسی 3، درس 18

عربی

عربی 3، درس 4، بخش 1

عربی 3، درس 4، بخش 2

عربی 2، درس 7، بخش 1

عربی 2، درس 7، بخش 2

معارف

معارف 3، درس 9، بخش 1

معارف 3، درس 9، بخش 2

معارف 3، درس 10، بخش 1

معارف 3، درس 10، بخش 2

زبان انگلیسی

زبان 2، درس 3، گرامر

حسابان

حسابان 2، فصل 5، درس 1

(اکسترمم‌های نسبی)

حسابان 2، فصل 5، درس 2

(جهت تقعر)

حسابان 2، فصل 5، درس 2 و 3

(نقطه عطف و رسم نمودار)

حسابان 2، فصل 5، درس 3

(رسم نمودار)

حسابان 2، فصل 5، حل تمرین، بخش 1

حسابان 2، فصل 5، حل تمرین، بخش 2

هندسه

هندسه 2، فصل 3، درس 1، بخش 1

هندسه 2، فصل 3، درس 1، بخش 2

هندسه 2، فصل 3، درس 1، بخش 3

هندسه 2، فصل 3، درس 1، بخش 4

هندسه 2، فصل 3، درس 2، بخش 1

هندسه 2، فصل 3، درس 2، بخش 2

هندسه 2، فصل 3، درس 2، بخش 3

هندسه 2، فصل 3، درس 2، بخش 4

هندسه 2، فصل 3، درس 2، بخش 5

هندسه 2، فصل 3، درس 3 و درس 4، بخش 1

هندسه 2، فصل 3، درس 4، بخش 2

ریاضیات گسسته

فصل 3، درس 2

(اصل شمول و عدم شمول)، بخش 1

فصل 3، درس 2

(اصل شمول و عدم شمول)، بخش 2

فصل 3، درس 2

(اصل لانه کبوتری)، بخش 1

فصل 3، درس 2

(اصل لانه کبوتری)، بخش 2

شیمی

شیمی 3، فصل 4

(مبدل‌های کاتالیستی)

شیمی 3، فصل 4

(اصل لوشاتلیه، اثر غلظت- بخش 1)

شیمی 3، فصل 4

(اصل لوشاتلیه، اثر غلظت- بخش 2)

شیمی 3، فصل 4

(اصل لوشاتلیه، اثر حجم و فشار- بخش 1)

شیمی 3، فصل 4

(اصل لوشاتلیه، اثر حجم و فشار- بخش 2)

شیمی 3، فصل 4

(اصل لوشاتلیه، اثر دما)

شیمی 3، فصل 4

(اصل لوشاتلیه، اثر کاتالیزگر)

شیمی 3، فصل 4

(ارزش فناوری شیمیایی، بخش 1)

شیمی 3، فصل 4

(ارزش فناوری شیمیایی، بخش 2)

ریاضی تجربی

ریاضی 2، فصل 7 (آمار)، بخش 1

ریاضی 2، فصل 7 (آمار)، بخش 2

زیست‌شناسی

زیست 3، فصل 7، گفتار 3، بخش 1

زیست 3، فصل 7، گفتار 3، بخش 1

زیست 3، فصل 8، گفتار 1

زیست 3، فصل 8، گفتار 2، بخش 1

زیست 3، فصل 8، گفتار 2، بخش 2

زیست 3، فصل 8، گفتار 3

زیست 2، فصل 9، بخش 1

زیست 2، فصل 9، بخش 2

مشاوره و آداب

مشاوره ۱۴ اسفند

مشاوره ۲۶ اسفند

مشاوره ۵ اردیبهشت

بلندگو

آداب 23 اردیبهشت

جلسات اولیا

۴ اردیبهشت

معرفی رشته‌های دانشگاهی

بلندگو

مواد

عمران

برق

بلندگو

کامپیوتر