کلاس‌های رفع اشکال آنلاین

هندسه

فیزیک

برنامه کلاس‌های رفع اشکال آنلاین

روزتاریخساعتنام درسموضوعتوضیحات
سه‌شنبه5 فروردین8 تا 20هندسههندسه 1 فصل 1 و 2در گروه واتساپ
21:30 تا 22:45معرفی رشتهمواد
چهارشنبه6 فروردین8 تا 20فیزیکفیزیک 1 فصل 1 تا 3در گروه واتساپ
8 تا 20ریاضی تجربیاتحاد، تجزیه، دنباله، تابعدر گروه واتساپ
پنجشنبه7 فروردین9:45 تا 11:15حساباناتحادها، تجزیه، الگویابی و دنباله، تابع
11:30 تا 13زیست‌شناسی
16:20 تا 17:50شیمیشیمی 1 فصل 1 و 2
یکشنبه10 فروردین21:30 تا 22:45زبانزبان 1 از کتاب خیلی سبز و آزمون‌ها
دوشنبه11 فروردین8 تا 20هندسههندسه 1 فصل 3 و 4در گروه واتساپ
21:30 تا 22:45عربیرفع اشکال کلی
سه‌شنبه12 فروردین8 تا 20فیزیکفیزیک 1 فصل 4 و 5در گروه واتساپ
9:45 تا 11:15حسابانتابع، توابع نمایی و لگاریتمی
11:30 تا 13معارفمعارف 1
18:05 تا 19:35فارسیفارسی 1
چهارشنبه13 فروردین14:30 تا 16شیمیشیمی 1 فصل 3
یکشنبه17 فروردین8 تا 20ریاضی تجربیمثلثات، معادلات درجه دوم و سوم، جزءصحیحدر گروه واتساپ
21:30 تا 22:45معرفی رشتهعمران
دوشنبه18 فروردین8 تا 20فیزیکفیزیک 2 فصل 1 و 2
18:05 تا 19:35فارسیفارسی 2
21:30 تا 22:45معارفمعارف 2
سه‌شنبه19 فروردین8 تا 9:30ریاضیات گسستهآمار و احتمال
9:45 تا 11:15زیست‌شناسی
چهارشنبه20 فروردین8 تا 20هندسههندسه 2در گروه واتساپ
9:45 تا 11:15حسابانمثلثات، حد و پیوستگی
18:05 تا 19:35شیمیشیمی 2
21:30 تا 22:45زبانزبان 2 از کتاب خیلی سبز و آزمون‌ها
پنجشنبه21 فروردین8 تا 20فیزیکفیزیک 2 فصل 3 و 4
8 تا 12ریاضی تجربیهندسه، حد و پیوستگیدر گروه واتساپ

ویدیوهای آموزشی

فارسی

فارسی 3، درس 17

فارسی 3، درس 18

عربی

عربی 3، درس 4، بخش 1

عربی 3، درس 4، بخش 2

عربی 2، درس 7، بخش 1

عربی 2، درس 7، بخش 2

معارف

معارف 3، درس 9، بخش 1

معارف 3، درس 9، بخش 2

معارف 3، درس 10، بخش 1

معارف 3، درس 10، بخش 2

زبان انگلیسی

زبان 2، درس 3، گرامر

حسابان

حسابان 2، فصل 5، درس 1

(اکسترمم‌های نسبی)

حسابان 2، فصل 5، درس 2

(جهت تقعر)

حسابان 2، فصل 5، درس 2 و 3

(نقطه عطف و رسم نمودار)

حسابان 2، فصل 5، درس 3

(رسم نمودار)

حسابان 2، فصل 5، حل تمرین، بخش 1

حسابان 2، فصل 5، حل تمرین، بخش 2

هندسه

هندسه 2، فصل 3، درس 1، بخش 1

هندسه 2، فصل 3، درس 1، بخش 2

هندسه 2، فصل 3، درس 1، بخش 3

هندسه 2، فصل 3، درس 1، بخش 4

هندسه 2، فصل 3، درس 2، بخش 1

هندسه 2، فصل 3، درس 2، بخش 2

هندسه 2، فصل 3، درس 2، بخش 3

هندسه 2، فصل 3، درس 2، بخش 4

هندسه 2، فصل 3، درس 2، بخش 5

هندسه 2، فصل 3، درس 3 و درس 4، بخش 1

هندسه 2، فصل 3، درس 4، بخش 2

ریاضیات گسسته

فصل 3، درس 2

(اصل شمول و عدم شمول)، بخش 1

فصل 3، درس 2

(اصل شمول و عدم شمول)، بخش 2

فصل 3، درس 2

(اصل لانه کبوتری)، بخش 1

فصل 3، درس 2

(اصل لانه کبوتری)، بخش 2

شیمی

شیمی 3، فصل 4

(مبدل‌های کاتالیستی)

شیمی 3، فصل 4

(اصل لوشاتلیه، اثر غلظت- بخش 1)

شیمی 3، فصل 4

(اصل لوشاتلیه، اثر غلظت- بخش 2)

شیمی 3، فصل 4

(اصل لوشاتلیه، اثر حجم و فشار- بخش 1)

شیمی 3، فصل 4

(اصل لوشاتلیه، اثر حجم و فشار- بخش 2)

شیمی 3، فصل 4

(اصل لوشاتلیه، اثر دما)

شیمی 3، فصل 4

(اصل لوشاتلیه، اثر کاتالیزگر)

شیمی 3، فصل 4

(ارزش فناوری شیمیایی، بخش 1)

شیمی 3، فصل 4

(ارزش فناوری شیمیایی، بخش 2)

ریاضی تجربی

ریاضی 2، فصل 7 (آمار)، بخش 1

ریاضی 2، فصل 7 (آمار)، بخش 2

زیست‌شناسی

زیست 3، فصل 7، گفتار 3، بخش 1

زیست 3، فصل 7، گفتار 3، بخش 1

زیست 3، فصل 8، گفتار 1

زیست 3، فصل 8، گفتار 2، بخش 1

زیست 3، فصل 8، گفتار 2، بخش 2

زیست 3، فصل 8، گفتار 3

زیست 2، فصل 9، بخش 1

زیست 2، فصل 9، بخش 2

معرفی رشته‌های دانشگاهی

بلندگو

مواد