باسلام و احترام

ضمن تشکر از اولیای محترم و نامزدهای انتخاباتی و همینطور اعضای انجمن اولیا و مربیان که مدرسه را در پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی یاری رساندند،نتایج برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان سال جاری به شرح ذیل به اطّلاع می‌رسد.

ردیفنام و نام خانوادگی
1آقای دکتر محمدباقر حیدری
2آقای دکتر محمد رئیس‌زاده
3آقای مهندس سعید رشیدی
4آقای دکتر محمدرضا زرکش
5آقای دکتر بابک شکارچی
6آقای دکتر مسعود کفایت‌مند
7آقای مهندس محسن واضحی
ردیفنام و نام خانوادگی
1آقای دکتر حمیدرضا اینانلو
2آقای دکتر فرهاد حبیبی
3آقای دکتر محمد حسین دانشفر
4آقای دکتر محمد راعی
5خانم مهندس محمّدی (صدرا نراقی)
6خانم دکتر مینو (ارمیا مومنی‌فر)
7آقای دکتر سیدتقی نائینی
ردیفنام و نام خانوادگی
1آقای مهندس علی امام
2آقای دکتر محمدرضا جعفری
3آقای دکتر محمدرضا خامی
4آقای مهندس خورده‌چی
5آقای مهندس شعربافچی‌زاده
6آقای خیراله شهریاری
7آقای مهندس محمدحسن علوی

ضمناً اولیای محترم می‌توانند جهت انتقال موضوعات، از طرق زیر با دبیر انجمن هر مقطع، ارتباط برقرار نمایند.

نام و نام خانوادگیمقطعسمت در انجمنایمیلشماره تماس
آقای دکتر محمد باقر حیدریدبستان دوره 1 و 2دبیرdrheidarie@gmail.com09123855384
آقای دکتر سید تقی نائینیدبیرستان دوره 1دبیرSTnaeeni@ut.ac.ir09122973819
آقای مهندس محمدحسن علویدبیرستان دوره 2دبیرm.alavi@yahoo.com09124904403