پیرو اطلاعیه قبلی مؤسسه در ارتباط با شرایط پیش‌ آمده، برنامه کلی آموزش مجازی مؤسسه در مقطع دببرستان دوره 1 و 2 توسط آقای دکتر طوفانی نژاد در ویدئوی زیر توضیح داده شده است.

صفحات آموزش مجازی پایه‌ها