پرسش کلاسی

برنامه آزمون‌های مستمر پایه نهم تا یازدهم در قسمت فایل‌ها و مستندات مربوط به پایه در وبسایت مدرسه قرار گرفت. جزئیات چگونگی برگزاری آزمون‌ها توسط معلمین راهنما متعاقباْ اطلاع‌رسانی خواهد شد.