صفحه اصلی/ پایه هشتم
پایه هشتم۱۳۹۹-۱۲-۱۶ ۱۴:۱۳:۳۷ +۰۳:۳۰
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه هشتم

برنامه های پایه هشتم

برنامه زمانی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۲۰ تا ۷:۳۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۳۰ تا ۸:۱۰زنگ اوّل
۸:۳۰ تا ۹:۱۰زنگ دوم
۹:۳۰ تا ۱۰:۱۰زنگ سوم
۱۰:۳۰ تا ۱۱:۱۰زنگ چهارم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰زنگ پنجم
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۱۰زنگ ششم

برنامه زمانی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان کانون (گروه اول)**
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰زبان کانون (گروه دوم)**
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ یک‌شنبه‌ها و سه‌شنبه‌هاآزمون‌های مستمر
** فقط روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه
روز
كلاسزنگ 1زنگ2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالفورزشورزشرایانهرایانهحسابحساب
برایانهرایانهحسابحسابورزشورزش
جحسابحسابورزشورزشرایانهرایانه
يك شنبهالفنگارشمطالعات اجتماعیعربیمشاوره------
بمشاورهنگارشمطالعات اجتماعیعربی------
جعربیمشاورهنگارشمطالعات اجتماعی------
دوشنبهالفقرآنقرآنفارسیفارسیعلوم تجربیعلوم تجربی
بعلوم تجربیعلوم تجربیقرآنقرآنفارسیفارسی
جفارسیفارسیعلوم تجربیعلوم تجربیقرآنقرآن
سه شنبهالفحسابمطالعات اجتماعیآزمایشگاه علومتفکر و سبک زندگی / احکام------
بتفکر و سبک زندگی / احکامحسابمطالعات اجتماعیآزمایشگاه علوم------
جآزمایشگاه علومتفکر و سبک زندگی / احکامحسابمطالعات اجتماعی------
چهارشنبهالفهندسههندسهپیام‌های آسمانپیام‌های آسمانکار و فناوریکار و فناوری
بپیام‌های آسمانپیام‌های آسمانکار و فناوریکار و فناوریهندسههندسه
جکار و فناوریکار و فناوریهندسههندسهپیام‌های آسمانپیام‌های آسمان
پنج شنبهالففارسیعربیزیست شناسیفوق برنامهفوق برنامه---
بزیست شناسیفارسیعربی
جعربیزیست شناسیفارسی

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
۱سه‌شنبه۳۰ شهریور۱۶:۱۵ تا ۱۷:۳۰
جلسه معارفه
۲میان نیم‌سال اوّل
۳نیم‌سال اوّل
۴میان نیم‌سال دوم
۵پایان سال
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیریک‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵شنبه‌ها ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای علی‌مددمعاون اجراییشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱:۳۰سه‌شنبه‌ها ۱۳ الی ۱۴
چهارشنبه‌ها ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای حائریمعاون آموزشیشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقای رستگاریمعاون پرورشیچهارشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقایان علی‌مدد و شمسمعلم راهنمای پایه هشتمچهارشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۹ الی ۱۰

فایل‌ها و مستندات

پایه هشتم

برنامه‌ها