اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه هشتم

آلبوم خاطره‌ها

برنامه های پایه هشتم

روزهای زوج

زمانبرنامه
۷:۰۵تاخیر صبح
۷:۱۰ - ۷:۰۵محاسبه تاخیر صبح
۷:۲۵ - ۷:۱۰صبحگاه
۸:۲۰ - ۷:۳۰زنگ اوّل
۸:۴۰ - ۸:۲۰زنگ تغذیه ۱
۹:۳۰ - ۸:۴۰زنگ دوم
۹:۵۰ - ۹:۳۰زنگ تغذیه ۲
۱۰:۴۰ - ۹:۵۰زنگ سوم
۱۱:۰۰ - ۱۰:۴۰زنگ تفریح
۱۱:۵۰ - ۱۱:۰۰زنگ چهارم
۱۳:۴۰ - ۱۱:۵۰نماز، ناهار و بازی
۱۴:۳۰ - ۱۳:۴۰زنگ پنجم
۱۴:۵۰ - ۱۴:۳۰زنگ تفریح
۱۵:۴۰ - ۱۴:۵۰زنگ ششم
۱۵:۴۵ - ۱۵:۴۰اعلام تکلیف
۱۵:۵۵حرکت سرویس

یکشنبه و سه‌شنبه

زمانبرنامه
۷:۰۵تاخیر صبح
۷:۱۰ - ۷:۰۵محاسبه تاخیر صبح
۷:۱۰ حرکت به سمت کلاس زبان
۸:۵۵ - ۷:۱۵کلاس زبان کانون
۹:۱۵ - ۸:۵۵زنگ تغذیه ۱
۱۰:۰۰ - ۹:۱۵زنگ سوم
۱۰:۱۵ - ۱۰:۰۰زنگ تغذیه ۲
۱۱:۰۰ - ۱۰:۱۵زنگ چهارم
۱۱:۱۵ - ۱۱:۰۰زنگ تفریح
۱۲:۰۰ - ۱۱:۱۵زنگ پنجم
۱۳:۴۰ - ۱۱:۵۰نماز، ناهار و بازی
۱۴:۳۰ - ۱۳:۴۰زنگ ششم
۱۴:۵۰ - ۱۴:۳۰زنگ تفریح
۱۵:۴۰ - ۱۴:۵۰زنگ هفتم
۱۵:۴۵ - ۱۵:۴۰اعلام تکلیف
۱۵:۵۵حرکت سرویس

پنج‌شنبه

زمانبرنامه
۷:۰۵تاخیر صبح
۷:۱۰ - ۷:۰۵محاسبه تاخیر صبح
۷:۲۵ - ۷:۱۰صبحگاه
۸:۱۵ - ۷:۳۰زنگ اول
۸:۳۰ - ۸:۱۵زنگ تغذیه ۱
۹:۱۵ - ۸:۳۰زنگ دوم
۹:۳۰ - ۹:۱۵زنگ تغذیه ۲
۱۰:۱۵ - ۹:۳۰زنگ سوم
۱۰:۲۰ - ۱۰:۱۵اعلام تکلیف
۱۰:۳۰ - ۱۰:۲۰زنگ تغذیه ۳
۱۱:۲۰ - ۱۰:۳۰زنگ فوق برنامه ۱
۱۱:۴۰ - ۱۱:۲۰زنگ تفریح ۴
۱۲:۳۰ - ۱۱:۴۰زنگ فوق برنامه ۲
۱۲:۴۰حرکت سرویس
روز
کلاسزنگ ۱زنگ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷
شنبهالفرایانهرایانهورزشحسابمطالعات اجتماعیقرآن--
بحسابورزشرایانهرایانهقرآنمطالعات اجتماعی--
جورزشحسابمطالعات اجتماعیقرآنرایانهرایانه--
یک شنبهالفزبان کانونزبان کانونعربیزیست‌شناسیآزمایشگاه علومنگارشمطالعات اجتماعی
بزبان کانونزبان کانونزیست‌شناسیمطالعات اجتماعیعربیآزمایشگاه علومنگارش
جزبان کانونزبان کانونمطالعات اجتماعیعربینگارشزیست‌شناسیآزمایشگاه علوم
دوشنبهالفپیام‌های آسمانحساباحکام/پیام‌های آسمانمشاورهورزشورزش--
بورزشورزشحسابپیام‌های آسمانمشاورهاحکام/پیام‌های آسمان--
جحسابپیام‌های آسمانورزشورزشاحکام/پیام‌های آسمانمشاوره--
سه شنبهالفزبان کانونزبان کانونحسابعربیقرآنهندسهتفکر
بزبان کانونزبان کانونهندسهحسابعربیتفکرقرآن
جزبان کانونزبان کانونعربیهندسهتفکرقرآنحساب
چهارشنبهالفعلوم تجربیفارسیکار و فناوریکار و فناوریاملاعلوم تجربی--
بفارسیعلوم تجربیاملاعلوم تجربیکار و فناوریکار و فناوری--
جکار و فناوریکار و فناوریعلوم تجربیفارسیعلوم تجربیاملا--
پنج شنبهالففارسیهندسههنرفوق برنامهفوق برنامه----
بهندسههنرفارسیفوق برنامهفوق برنامه----
جهنرفارسیهندسهفوق برنامهفوق برنامه----
ردیفعنوانروزتاریخ
۱ اردوی پایه‌ای اصفهان
سه شنبه الی شنبه۷ آبان الی ۱۱ آبان
۲ سفر یک‌روزه به قم
دوشنبه۴ آذر
۳تشویقی میان‌نیم‌سال اوّلیکشنبه۱۰ آذر
۴جشن تشریف
پنجشنبه
۱۴ آذر
۵بازدید از موزه مخابرات (هشتم الف)
سه‌شنبه
۱۹ آذر
۶بازدید از موزه مخابرات (هشتم ب)
سه‌شنبه
۲۶ آذر
۷بازدید از موزه مخابرات (هشتم ج)
سه‌شنبه
۳ دی
۸مرحله اوّل تشویقی قرآن
چهارشنبه
۲۵ دی
۹بازدید از حسینیه جماران
یک‌شنبه
۱۳ بهمن
۱۰تشویقی پیشرفت درسی نیم سال اوّل
یک‌شنبه
۲۰ بهمن
۱۱تشویقی کارنمای امتیازی نیم سال اوّل
پنج‌شنبه
۲۴ بهمن
۱۲تفریحی بوستان جوانمردان
یک‌شنبه
۴ اسفند
۱۳تفریحی جاجرود
چهارشنبه
۲۱ اسفند
۱۴تشویقی میان‌نیم‌سال دوم
شنبه
۲۳ فروردین
۱۵تشویقی پیشرفت درسی نیم سال اوّل
سه‌شنبه
۲۶ فروردین
۱۶کوه‌پیمایی درکه
دوشنبه
۱ اردیبهشت
۱۷تشویقی قرآن
چهارشنبه
۲۱ خرداد
۱۸ تشویقی کارنمای امتیازی نیم‌سال دوم
چهارشنبه
۱۸ تیر

ردیفروزتاریخساعتمحل
۱شنبه۱۳ مهر۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰
سالن اجتماعات دبیرستان دوره ۱
۲جمعه
۱۳ دی
۹ تا ۱۲
نمازخانه دبیرستان دوره ۱
۳جمعه
۲۰ دی
۹ تا ۱۲نمازخانه دبیرستان دوره ۱
۴شنبه
۵ بهمن
۱۶:۴۵ تا ۱۸
سالن اجتماعات دبیرستان دوره ۱
۵یکشنبه
۲۹ تیر
۱۷ تا ۱۸:۳۰
سالن اجتماعات دبیرستان دوره ۱

نوبتروزتاریخ
۱یکشنبه۱۳ مهر
۲یکشنبه۲۸ مهر
۳سه‌شنبه ۲۸ آبان
۴شنبه ۱۶ آذر
۵شنبه ۱۴ دی
۶سه‌شنبه۲۹ دی
۷شنبه۱۲ بهمن
۸سه‌شنبه۲۹ بهمن
۹چهارشنبه ۱۴ اسفند
۱۰یکشنبه۱۷ فروردین
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیریکشنبه‌ها ۸ الی ۹شنبه‌ها ۱۳ الی ۱۴
جناب آقای رضاییمعاون اجراییسه‌شنبه‌ها ۷:۳۰ الی ۹دوشنبه‌ها ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای حائریمعاون آموزشییکشنبه‌ها ۹:۳۰ الی ۱۱شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵
جناب آقای بنی طبامعاون پرورشیشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۲سه‌شنبه‌ها ۸ الی ۱۰
جناب آقای بهبودیمعلم راهنمای پایه هشتمچهارشنبه‌ها ۷:۳۰ الی ۹
شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰
چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
ردیفعنوانروزتاریخ
۱تشویقی میان نیمسال اولیکشنبه۱۰ آذر
۲مرحله اوّل تشویقی قرآن
چهارشنبه ۲۵ دی
۳تشویقی پیشرفت درسی نیم سال اوّل
یکشنبه۲۰ بهمن
۴تشویقی کارنمای امتیازی نیم سال اوّل
پنجشنبه ۲۴ بهمن
۵تشویقی میان نیمسال دومشنبه۲۳ فروردین
۶تشویقی پیشرفت درسی نیم سال اوّل
سه شنبه۲۶ فروردین
۷تشویقی قرآن چهارشنبه۲۱خرداد
۸تشویقی کارنمای نیمسال دومچهارشنبه۱۸ تیر
روزتاریخغذادسر
شنبه۱۳۹۸-۱۱-۱۹لوبیاپلوماست و خیار
یکشنبه۱۳۹۸-۱۱-۲۰خوراک حلیم بادمجانسوپ جو
دوشنبه۱۳۹۸-۱۱-۲۱جوجه‌کبابماست
سه شنبه۱۳۹۸-۱۱-۲۲تعطیلتعطیل
چهارشنبه۱۳۹۸-۱۱-۲۳چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه۱۳۹۸-۱۱-۲۶چلوکبابماست
یکشنبه۱۳۹۸-۱۱-۲۷سبزی‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه۱۳۹۸-۱۱-۲۸چلوخورش فسنجانماست
سه شنبه۱۳۹۸-۱۱-۲۹استانبولی‌پلوسالاد شیرازی
چهارشنبه۱۳۹۸-۱۱-۳۰خوراک همبرگرآش رشته

فایل‌ها و مستندات