نفرات برتر کارنمای امتیازی
عکس پایه ای هشتم دوره 29 روزبه
صفحه اصلی/ پایه هشتم
پایه هشتم۱۳۹۹-۱۲-۱۶ ۱۴:۱۳:۳۷ +۰۳:۳۰
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه هشتم

برنامه های پایه هشتم

برنامه زمانی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۲۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۲۰ تا ۸:۰۰زنگ اوّل
۸:۲۰ تا ۹:۰۰زنگ دوم
۹:۲۰ تا ۱۰:۰۰زنگ سوم
۱۰:۲۰ تا ۱۱:۰۰زنگ چهارم *
۱۱:۲۰ تا ۱۲:۰۰زنگ پنجم
۱۲:۲۰ تا ۱۳:۰۰زنگ ششم
* آزمون‌های مستمر در روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه

برنامه زمانی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان کانون (گروه اول)**
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰زبان کانون (گروه دوم)**
** فقط روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه
روز
كلاسزنگ 1زنگ2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالففارسیفارسیرایانهرایانهحسابحساب
برایانهرایانهحسابحسابفارسیفارسی
جحسابحسابفارسیفارسیرایانهرایانه
يك شنبهالفآزمایشگاه علومهندسهعلوم تجربی---------
بهندسهعلوم تجربیآزمایشگاه علوم---------
جعلوم تجربیآزمایشگاه علومهندسه---------
دوشنبهالفعربیعربیمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعینگارشاملا
بنگارشاملاعربیعربیمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعی
جمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعینگارشاملاعربیعربی
سه شنبهالفحسابمشاورهزیست‌شناسی---------
بزیست‌شناسیحسابمشاوره---------
جمشاورهزیست‌شناسیحساب---------
چهارشنبهالفقرآنعلوم تجربیپیام‌های آسمانقرآنهندسهپیام‌های آسمان/احکام
بپیام‌های آسمانقرآنعلوم تجربیپیام‌های آسمان/احکامقرآنهندسه
جعلوم تجربیپیام‌های آسمانقرآنهندسهپیام‌های آسمان/احکامقرآن
پنج شنبه---فوق برنامه ۱فوق برنامه ۱فوق برنامه ۲فوق برنامه ۲------

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
۱پنج‌شنبه۶ شهریور۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰
جلسه معارفه
۲یک‌شنبه۲ آذز۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰میان نیم‌سال اوّل
۳نیم‌سال اوّل
۴میان نیم‌سال دوم
۵پایان سال
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیردوشنبه‌ها ۸ الی ۹:۳۰شنبه‌ها ساعت ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای علی‌مددمعاون اجراییشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰
یک‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵
سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۰ الی ۱۱
جناب آقای حائریمعاون آموزشیشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقایان علی‌مدد و ولی‌نژادمعلم راهنمای پایه هشتمسه‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰دوشنبه‌ها ۱۳ الی ۱۴
چهارشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵

فایل‌ها و مستندات

پایه هشتم

برنامه‌ها