جلسات دانش‌افزایی

در تعلیم و تربیت امروز، والدین دانش‌آموزان نیز برای همراهی هرچه بیشتر و بهتر با فرزندانشان بی‌نیاز از دریافت آموزش‌های به‌روز و کاربردی نیستند. در همین ارتباط مؤسّسه فرهنگی روزبه تلاش می‌کند تا با توجه به فضای سنّی دانش‌آموزان هر مقطع، دوره‌های دانش‌افزایی متنوعی را برای والدین برگزار نماید. در این دوره‌ها تلاش می‌شود تا با بهره‌گیری از دانش و تجربه اساتید علوم تربیتی، روانشناسی و سایر رشته‌های مرتبط با موضوع دوره، آموزش‌های مفید و کاربردی به والدین دانش‌آموزان ارائه شود.

در ادامه برنامه جلسات درحال برگزاری در دبیرستان دوره ۱ آمده است. همچنین شما می‌توانید در صورت نیاز فایل صوتی مربوط به جلسات مختلف هر دوره را ذیل عنوان دوره یافته و دانلود نمایید.

جلسات دانش‌افزایی

برنامه جلسات

پایهموضوعمخاطبمدرستعداد جلساتروزشروعپایانساعتمکان برگزاری
ششمحلول نوجوانیپدر و مادرجناب آقای دکتر کمن۲دوشنبه16 مرداد23 مرداد۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ سالن اجتماعات دبستان
هفتمنهادینه سازی هویتپدر و مادرجناب آقای دکتر فیاض‌بخش10شنبه، سه‌شنبه17 تیر24 مرداد۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ سالن اجتماعات دبستان
هفتمبلوغ و نوجوانیپدر و مادرجناب آقای دکتر فیاض‌بخش1جمعه22 دی22 دی9 تا 13سالن اجتماعات دبستان
هشتم رفع تعارض والدین با نوجوانپدر و مادرجناب آقای دکتر فیاض‌بخش2جمعه28 مهر5 آبان8:30 تا 12:00نمازخانه دبیرستان دوره 1
شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ حلول نوجوانی پس از برگزاری قرار داده خواهد شد
2 حلول نوجوانی پس از برگزاری قرار داده خواهد شد

نام دوره:  نهادینه سازی هویت

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
1 نهادینه سازی هویت دریافت فایل صوتی جلسه اول
2 نهادینه سازی هویت دریافت فایل صوتی جلسه دوم
3 نهادینه سازی هویت دریافت فایل صوتی جلسه سوم
4 نهادینه سازی هویت دریافت فایل صوتی جلسه چهارم
5 نهادینه سازی هویت دریافت فایل صوتی جلسه پنجم
6 نهادینه سازی هویت دریافت فایل صوتی جلسه ششم
9 نهادینه سازی هویت دریافت فایل صوتی جلسه نهم

نام دوره: بلوغ و نوجوانی

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
1 بلوغ و نوجوانی پس از برگزاری قرار داده خواهد شد
2 بلوغ و نوجوانی پس از برگزاری قرار داده خواهد شد
شماره جلسه موضوع دریافت فایل
1 رفع تعارض والدین با نوجوان پس از برگزاری قرار داده خواهد شد
2 رفع تعارض والدین با نوجوان پس از برگزاری قرار داده خواهد شد