برنامه های پایه هشتم

برنامه زمانی روزهای زوج

زمانبرنامه
۷:۰۵ تا ۷:۲۵صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۳۰ تا ۸:۲۰زنگ اوّل
۸:۴۰ تا ۹:۳۰زنگ دوم
۹:۴۵ تا ۱۰:۳۵زنگ سوم
۱۰:۵۰ تا ۱۱:۴۰زنگ چهارم
۱۱:۴۰ تا ۱۳:۲۰نماز/ ناهار
۱۳:۲۰ تا ۱۴:۱۰زنگ پنجم
۱۴:۲۵ تا ۱۵:۱۵زنگ ششم

برنامه زمانی روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه

زمانبرنامه
۷:۰۵ تا ۷:۲۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۲۰ تا ۸:۵۰زنگ اوّل
۹:۱۵ تا ۹:۴۰زنگ دوم/ آزمون کلاسی
۹:۴۰ تا ۹:۴۵آمادگی برای کلاس
۹:۴۵ تا ۱۰:۳۵زنگ سوم
۱۰:۵۰ تا ۱۱:۴۰زنگ چهارم
۱۱:۴۰ تا ۱۳:۲۰نماز/ ناهار
۱۳:۲۰ تا ۱۴:۱۰زنگ پنجم
۱۴:۲۵ تا ۱۵:۱۵زنگ ششم

برنامه زمانی روزهای پنج‌شنبه

زمانبرنامه
۷:۰۵ تا ۷:۲۵صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۳۰ تا ۸:۲۰زنگ اوّل
۸:۴۰ تا ۹:۳۰زنگ دوم
۹:۴۵ تا ۱۰:۳۵زنگ سوم
۱۰:۵۰ تا ۱۱:۴۰زنگ چهارم
۱۱:۵۵ تا ۱۲:۴۵زنگ پنجم
روز
كلاسزنگ 1زنگ2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالفورزشورزشقرآنقرآنحسابحساب
بقرآنقرآنحسابحسابورزشورزش
جحسابحسابورزشورزشقرآنقرآن
يك شنبهالفزبان کانونآزمون کلاسیآزمایشگاه علومهندسهتفکر/ احکاممطالعات اجتماعی
بزبان کانونآزمون کلاسیمطالعات اجتماعیآزمایشگاه علومهندسهتفکر/ احکام
جزبان کانونآزمون کلاسیتفکر/ احکاممطالعات اجتماعیآزمایشگاه علومهندسه
دوشنبهالفرایانهرایانهپیام های آسمانپیام های آسمانفارسیفارسی
بفارسیفارسیرایانهرایانهپیام های آسمانپیام های آسمان
جپیام های آسمانپیام های آسمانفارسیفارسیرایانهرایانه
سه شنبهالفزبان کانونآزمون کلاسیمطالعات اجتماعیمشاورههندسهبازی
بزبان کانونآزمون کلاسیمشاورهبازیمطالعات‌اجتماعیهندسه
جزبان کانونآزمون کلاسیبازیهندسهمشاورهمطالعات‌اجتماعی
چهارشنبهالفعلوم تجربیعلوم تجربیعربیعربیکار و فناوریکار و فناوری
بعربیعربیکار و فناوریکار و فناوریعلوم تجربیعلوم تجربی
جکار و فناوریکار و فناوریعلوم تجربیعلوم تجربیعربیعربی
پنج شنبهالفزیست‌شناسیفارسینگارشهنرحساب---
بفارسیحسابهنرزیست‌شناسینگارش---
جحسابزیست شناسیفارسینگارشهنر---

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
۱پنج‌شنبه6 مهر۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰جلسه معارفه
۲جمعه۲۸ مهر۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰دانش افزایی،‌ جلسه اول- رفع تعارض والدین و فرزندان
۳جمعه۵ آبان۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰دانش افزایی،‌ جلسه دوم- رفع تعارض والدین و فرزندان
۴یکشنبه۵ آذر۱۶:۰۰ تا ۱۷:۱۵توزیع کارنامه میان نیمسال اول
۵شنبه۳۰ دی۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰جلسه اولیا-توزیع کارنامه نیمسال اول
۶شنبه۲ تیرماه۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰جلسه عمومی اولیا،‌ارائه کارنامه و تقدیر از نفرات برتر
نوبتروزتاریخ
1شنبه۸ مهر
2چهارشنبه۲۶ مهر
3چهارشنبه ۱۰ آبان
4دوشنبه۲۹ آبان
5سه شنبه ۲۱ آذر
6سه شنبه۱۹ دی
7سه شنبه۳ بهمن
8دوشنبه۲۳ بهمن
9شنبه ۱۲ اسفند
10چهارشنبه۲۹ فروردین
11دوشنبه۱۷ اردیبهشت
12شنبه ۲۹ اردیبهشت
ردیفعنوانروزتاریخ
1سفر به اصفهانچهارشنبه۱۰ آبان
۲سفر زیارتی سیاحتی به قمچهارشنبه۸ آذر
۳تشویقی میان نیمسال اولیکشنبه ۱۹ آذر
۴تشویقی قرآنسه شنبه ۲۶ دی
۵تشویقی پیشرفتیهای نیمسال اولیکشنبه ۱۵ بهمن
۶تشویقی کارنمای امتیازی نیمسال اولپنج‌شنبه
۲۶ بهمن
۷برنامه تفریحی بوستان جوانمردانسه شنبه
۸ اسفند
۸اردوی تفریحی جاجروددوشنبه
۳ اردیبهشت
۹کوهپیمایی درکهدوشنبه
۱۰ اردیبهشت
۱۰اردوی تشویقی قرآنسه شنبه
۲۲ خرداد
۱۱اردوی تشویقی کارنمای امتیازیشنبه۶ مرداد
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای جلالیمدیرچهارشنبه‌ها ۹:۳۰ الي ۱۱:۰۰---
جناب آقای روحیمعاون آموزشی---چهارشنبه ها ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
جناب آقایان علی‌مدد و یوسفیمعلم راهنمای پایه هشتمشنبه‌ها ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
دو‌شنبه‌ها ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰
پنج شنبه‌ها ساعت ۹:۳۰ الي ۱۰:۳۰
روزتاريخغذادسر