برنامه های پایه هشتم

برنامه زمانی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۲۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۲۰ تا ۸:۰۰زنگ اوّل
۸:۲۰ تا ۹:۰۰زنگ دوم
۹:۲۰ تا ۱۰:۰۰زنگ سوم
۱۰:۲۰ تا ۱۱:۰۰زنگ چهارم *
۱۱:۲۰ تا ۱۲:۰۰زنگ پنجم
۱۲:۲۰ تا ۱۳:۰۰زنگ ششم
* آزمون‌های مستمر در روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه

برنامه زمانی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۴۵ تا ۱۶:۱۵زبان کانون (بزرگسال)
روز
كلاسزنگ 1زنگ2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالففارسیفارسیرایانهرایانهحسابحساب
برایانهرایانهحسابحسابفارسیفارسی
جحسابحسابفارسیفارسیرایانهرایانه
يك شنبهالفآزمایشگاه علومهندسهعلوم تجربی---زبان كانون (نوجوان)
بهندسهعلوم تجربیآزمایشگاه علوم---زبان كانون (نوجوان)
جعلوم تجربیآزمایشگاه علومهندسه---زبان كانون (نوجوان)
دوشنبهالفعربیعربیمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعینگارشاملا
بنگارشاملاعربیعربیمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعی
جمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعینگارشاملاعربیعربی
سه شنبهالفحسابمشاورهزیست‌شناسی---زبان كانون (نوجوان)
بزیست‌شناسیحسابمشاوره---زبان كانون (نوجوان)
جمشاورهزیست‌شناسیحساب---زبان كانون (نوجوان)
چهارشنبهالفقرآنعلوم تجربیپیام‌های آسمانقرآنهندسهپیام‌های آسمان/احکام
بپیام‌های آسمانقرآنعلوم تجربیپیام‌های آسمان/احکامقرآنهندسه
جعلوم تجربیپیام‌های آسمانقرآنهندسهپیام‌های آسمان/احکامقرآن
پنج شنبه---فوق برنامه ۱فوق برنامه ۱فوق برنامه ۲فوق برنامه ۲------

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
۱پنج‌شنبه۶ شهریور۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰
جلسه معارفه
۲میان نیم‌سال اوّل
۳نیم‌سال اوّل
۴میان نیم‌سال دوم
۵پایان سال
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیردوشنبه‌ها ۸ الی ۹:۳۰شنبه‌ها ساعت ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای علی‌مددمعاون اجراییشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰
یک‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵
سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۰ الی ۱۱
جناب آقای حائریمعاون آموزشیشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقایان علی‌مدد و ولی‌نژادمعلم راهنمای پایه هشتمسه‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰دوشنبه‌ها ۱۳ الی ۱۴
چهارشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵