برنامه های پایه هشتم

برنامه زمانی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۲۰ تا ۷:۳۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۳۰ تا ۸:۱۵زنگ اوّل
۸:۳۰ تا ۹:۱۵زنگ دوم
۹:۳۰ تا ۱۰:۱۵زنگ سوم
۱۰:۳۰ تا ۱۱:۱۵زنگ چهارم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۵زنگ پنجم
۱۲:۲۵ تا ۱۳:۰۵زنگ ششم
۱۳:۰۵ تا ۱۳:۴۵نماز

برنامه زمانی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان کانون (گروه اول)**
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰زبان کانون (گروه دوم)**
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰آزمون‌های مستمر یکشنبه و سه‌شنبه
۷:۱۵ تا ۷:۳۵آزمون‌های مستمر پنج‌شنبه
روز
كلاسزنگ 1زنگ2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالفورزشورزشرایانهرایانهحسابحساب
برایانهرایانهحسابحسابورزشورزش
جحسابحسابورزشورزشرایانهرایانه
يك شنبهالفنگارشمطالعات اجتماعیعربیمشاوره------
بمشاورهنگارشمطالعات اجتماعیعربی------
جعربیمشاورهنگارشمطالعات اجتماعی------
دوشنبهالفقرآنقرآنفارسیفارسیهندسههندسه
بهندسههندسهقرآنقرآنفارسیفارسی
جفارسیفارسیهندسههندسهقرآنقرآن
سه شنبهالفتفکر و سبک زندگی / احکاممطالعات اجتماعیآزمایشگاه علومحساب------
بحسابتفکر و سبک زندگی / احکاممطالعات اجتماعیآزمایشگاه علوم------
جآزمایشگاه علومحسابتفکر و سبک زندگی / احکاممطالعات اجتماعی------
چهارشنبهالفعلوم تجربیعلوم تجربیپیام‌های آسمانپیام‌های آسمانکار و فناوریکار و فناوری
بپیام‌های آسمانپیام‌های آسمانکار و فناوریکار و فناوریعلوم تجربیعلوم تجربی
جکار و فناوریکار و فناوریعلوم تجربیعلوم تجربیپیام‌های آسمانپیام‌های آسمان
پنج شنبهالففارسیعربیزیست شناسیفوق برنامهفوق برنامه---
بزیست شناسیفارسیعربی
جعربیزیست شناسیفارسی

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
۱سه‌شنبه۳۰ شهریور۱۶:۱۵ تا ۱۷:۳۰
جلسه معارفه
۲میان نیم‌سال اوّل
۳نیم‌سال اوّل
۴میان نیم‌سال دوم
۵پایان سال
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیریک‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵شنبه‌ها ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای علی‌مددمعاون اجراییشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱:۳۰سه‌شنبه‌ها ۱۳ الی ۱۴
چهارشنبه‌ها ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای حائریمعاون آموزشیشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقای رستگاریمعاون پرورشیچهارشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقایان علی‌مدد و شمسمعلم راهنمای پایه هشتمچهارشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۹ الی ۱۰