پایه ششم2022-07-06T11:08:55+04:30
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه ششم

برنامه های پایه ششم

برنامه زمانی روزهای زوج

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۳۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۳۰ تا ۸:۱۵زنگ اوّل
۸:۳۰ تا ۹:۱۵زنگ دوم
۹:۳۰ تا ۱۰:۱۵زنگ سوم
۱۰:۳۰ تا ۱۱:۱۵زنگ چهارم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۵زنگ پنجم
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۱۵زنگ ششم
۱۳:۱۵ تا ۱۴:۰۰نماز

برنامه زمانی روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۳۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۳۰ تا ۸:۱۵زنگ اوّل
۸:۳۰ تا ۹:۱۵زنگ دوم
۹:۳۰ تا ۱۰:۱۵زنگ سوم
۱۰:۳۰ تا ۱۱:۱۵زنگ چهارم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰آزمون مستمر
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان کانون
(گروه اول-غیر حضوری)
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰زبان کانون
(گروه دوم-غیر حضوری)

برنامه زمانی روزهای پنج‌شنبه

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۳۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۳۰ تا ۸:۱۵زنگ اوّل
۸:۳۰ تا ۹:۱۵زنگ دوم
۹:۳۰ تا ۱۰:۱۵زنگ سوم
۱۰:۳۰ تا ۱۱:۱۵فوق برنامه
(زنگ اول)
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۵فوق برنامه
(زنگ دوم)
آزمون مستمر روزهای پنج‌شنبه از ساعت ۷:۱۵ تا ۷:۳۵ دقیقه برگزار خواهد شد و زنگ اول از ساعت ۷:۴۰ آغاز خواهد شد
روزكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالففارسیفارسیرياضیرياضیتفکر و پژوهش / احکامخط
برياضیرياضیفارسیفارسیخطتفکر و پژوهش / احکام
یکشنبهالفهدیه‌های آسمانهدیه‌های آسمانهنرهنر------
بهنرهنرهدیه‌های آسمانهدیه‌های آسمان------
دوشنبهالفمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعیعلوم تجربیعلوم تجربیورزشورزش
بعلوم تجربیعلوم تجربیورزشورزشمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعی
سه‌شنبهالفرياضیرياضیقرآنقرآن------
بقرآنقرآنرياضیرياضی------
چهارشنبهالفرايانهرايانهفارسیفارسیآزمایشگاه علومفارسی
بفارسیفارسیرايانهرايانهفارسیآزمایشگاه علوم
پنج‌شنبهالفعلوم تجربیرياضیمشاورهفوق برنامهفوق برنامه---
بمشاورهعلوم تجربیرياضی

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
۱دوشنبه۲۹ شهریور۱۶:۱۵ تا ۱۷:۳۰
جلسه معارفه
۲میان نیم‌سال اوّل
۳نیم‌سال اوّل
۴میان نیم‌سال دوم
۵پایان سال
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیریک‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵شنبه‌ها ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای علی‌مددمعاون اجراییشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱:۳۰سه‌شنبه‌ها ۱۳ الی ۱۴
چهارشنبه‌ها ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای حائریمعاون آموزشیشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقای رستگاریمعاون پرورشیچهارشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقای غفوریمعلم راهنمای پایه ششمیک‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵
سه‌شنبه‌ها ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰

فایل‌ها و مستندات

پایه ششم

برنامه‌ها
Go to Top