اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه ششم

آلبوم خاطره‌ها

برنامه های پایه ششم

برنامه زمانی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۲۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۲۰ تا ۸:۰۰زنگ اوّل
۸:۲۰ تا ۹:۰۰زنگ دوم
۹:۲۰ تا ۱۰:۰۰زنگ سوم
۱۰:۲۰ تا ۱۱:۰۰زنگ چهارم
۱۱:۲۰ تا ۱۲:۰۰زنگ پنجم
۱۲:۲۰ تا ۱۳:۰۰زنگ ششم*
* دوشنبه‌ها آزمون مستمر

برنامه زمانی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۴۵ تا ۱۶:۱۵زبان کانون (بزرگسال)
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ شنبه‌هاآزمون‌ مستمر
روزكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالفرياضیرياضی مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعیرياضیمشاوره
ب مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعیرياضیرياضیمشاورهرياضی
یکشنبهالفآزمایشگاه علومهدیه‌های آسمانخطهدیه‌های آسمانزبان کانون (نوجوان)
بهدیه‌های آسمانآزمایشگاه علومهدیه‌های آسمانخطزبان کانون (نوجوان)
دوشنبهالففارسیفارسیعلوم تجربیعلوم تجربی------
بعلوم تجربیعلوم تجربیفارسیفارسی------
سه‌شنبهالفرياضیرياضیقرآنقرآنزبان کانون (نوجوان)
بقرآنقرآنرياضیرياضیزبان کانون (نوجوان)
چهارشنبهالفرايانهرايانهفارسیفارسیعلوم تجربیفارسی
بفارسیفارسیرايانهرايانهفارسیعلوم تجربی
پنج‌شنبه---فوق برنامه ۱فوق برنامه ۱فوق برنامه ۲فوق برنامه ۲------

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
۱پنج‌شنبه۶ شهریور۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰
جلسه معارفه
۲میان نیم‌سال اوّل
۳نیم‌سال اوّل
۴میان نیم‌سال دوم
۵پایان سال
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیردوشنبه‌ها ۸ الی ۹:۳۰
شنبه‌ها ساعت ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای علی‌مددمعاون اجراییشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰
یک‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵
سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۰ الی ۱۱
جناب آقای حائریمعاون آموزشیشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقایان رضازاده و غفوریمعلم راهنمای پایه ششمیک‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰سه‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵
چهارشنبه‌ها ۱۱ الی ۱۲

فایل‌ها و مستندات

پایه ششم

برنامه‌ها