آموزش مجازی پایه ششم

ویدیوهای آموزشی

ریاضی

فیلم 1- زوایای متمم، مکمل و متقابل به رأس

فیلم 2- یادآوری نسبت و تناسب و شرایط تناسب

فیلم 3- استفاده از نسبت برای مقایسه

فیلم 4- آشنایی با درصد

فیلم 5- حل مثال از مبحث درصد

فیلم 6- کاربرد درصد در محاسبات مالی

فیلم 7- کاربرد درصد در آمار و احتمال

فیلم 8- تقریب (قطع کردن)

فیلم 9- تقریب (گرد کردن)

فیلم 10- حل تمرین (مبحث زاویه)

فیلم 11- حل تمرین (نسبت و تناسب)

فیلم 12- اندازه‌گیری و محاسبه‌های تقریبی

فیلم 13- اولویت‌های محاسباتی

فیلم 14- حل تمرین (درصد)

فیلم 15- حل تمرین (تقریب)

فیلم 16- حل تمرین (مرور درس‌ها)

جمع‌بندی قبل از آزمون

فارسی

جلسه ۱

جلسه ۲

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 9

جلسه 10

جلسه 11

جلسه 12

جلسه 13

جمع‌بندی قبل از آزمون

علوم تجربی

فیلم 1- انرژی

فیلم 2- درس 10

فیلم 3- درس 11

فیلم 4- درس 12

فیلم 5- درس 13 (سالم بمانیم)

فیلم 6- درس 14 (از گذشته تا آینده)

فیلم 7- حل تمرین (درس‌های 9 تا 13)