اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه هفتم

آلبوم خاطره‌ها

برنامه های پایه هفتم

برنامه زمانی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۲۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۲۰ تا ۸:۰۰زنگ اوّل
۸:۲۰ تا ۹:۰۰زنگ دوم
۹:۲۰ تا ۱۰:۰۰زنگ سوم
۱۰:۲۰ تا ۱۱:۰۰زنگ چهارم *
۱۱:۲۰ تا ۱۲:۰۰زنگ پنجم
۱۲:۲۰ تا ۱۳:۰۰زنگ ششم
* آزمون‌های مستمر در روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه

برنامه زمانی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۴۵ تا ۱۶:۱۵زبان کانون (بزرگسال)
روز هفتهكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالفپیام‌های آسمانپیام‌های آسمان/احکامحسابحسابمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعی
بحسابحسابمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعیپیام‌های آسمانپیام‌های آسمان/احکام
جمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعیپیام‌های آسمانپیام‌های آسمان/احکامحسابحساب
یکشنبهالففارسیعربیمشاوره---زبان کانون (نوجوان)
بعربیمشاورهفارسی---زبان کانون (نوجوان)
جمشاورهفارسیعربی---زبان کانون (نوجوان)
دوشنبهالفعلوم تجربیعلوم تجربیرایانهرایانهنگارشقرآن
برایانهرایانهنگارشقرآنعلوم تجربیعلوم تجربی
جنگارشقرآنعلوم تجربیعلوم تجربیرایانهرایانه
سه‌شنبهالفحسابهندسهعربی---زبان کانون (نوجوان)
بهندسهعربیحساب---زبان کانون (نوجوان)
جعربیحسابهندسه---زبان کانون (نوجوان)
چهارشنبهالفهندسهعلوم تجربیفارسیقرآنآزمایشگاه علومفارسی
بعلوم تجربیفارسیهندسهآزمایشگاه علومفارسیقرآن
جفارسیهندسهعلوم تجربیفارسیقرآنآزمایشگاه علوم
پنج‌شنبه---فوق برنامه ۱فوق برنامه ۱فوق برنامه ۲فوق برنامه ۲------

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
۱جلسه معارفه
۲میان نیم‌سال اوّل
۳نیم‌سال اوّل
۴میان نیم‌سال دوم
۵پایان سال
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیردوشنبه‌ها ۸ الی ۹:۳۰شنبه‌ها ساعت ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای علی‌مددمعاون اجراییشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰
یک‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵
سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۰ الی ۱۱
جناب آقای حائریمعاون آموزشیشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقایان رضایی و فضل الهیمعلم راهنمای پایه هفتمسه‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰يك‌شنبه‌ و سه‌شنبه‌ ساعت ۱۱ الی ۱۲

فایل‌ها و مستندات

پایه هفتم

برنامه‌ها