نفرات برتر کارنمای امتیازی
پایه هفتم روزبه دوره 30
صفحه اصلی/ پایه هفتم
پایه هفتم۱۳۹۹-۱۲-۱۶ ۱۳:۳۵:۲۳ +۰۳:۳۰
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه هفتم

برنامه های پایه هفتم

برنامه زمانی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۲۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۲۰ تا ۸:۰۰زنگ اوّل
۸:۲۰ تا ۹:۰۰زنگ دوم
۹:۲۰ تا ۱۰:۰۰زنگ سوم
۱۰:۲۰ تا ۱۱:۰۰زنگ چهارم *
۱۱:۲۰ تا ۱۲:۰۰زنگ پنجم
۱۲:۲۰ تا ۱۳:۰۰زنگ ششم
* آزمون‌های مستمر در روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه

برنامه زمانی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان کانون (گروه اول)**
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰زبان کانون (گروه دوم)**
** فقط روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه
روز هفتهكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالفپیام‌های آسمانپیام‌های آسمان/احکامحسابحسابمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعی
بحسابحسابمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعیپیام‌های آسمانپیام‌های آسمان/احکام
جمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعیپیام‌های آسمانپیام‌های آسمان/احکامحسابحساب
یکشنبهالففارسیعربیقرآن---------
بعربیقرآنفارسی---------
جقرآنفارسیعربی---------
دوشنبهالفعلوم تجربیعلوم تجربیرایانهرایانهعربینگارش
برایانهرایانهعربینگارشعلوم تجربیعلوم تجربی
جعربینگارشعلوم تجربیعلوم تجربیرایانهرایانه
سه‌شنبهالفحسابهندسهمشاوره---------
بهندسهمشاورهحساب---------
جمشاورهحسابهندسه---------
چهارشنبهالفهندسهعلوم تجربیفارسیقرآنآزمایشگاه علومفارسی
بعلوم تجربیفارسیهندسهآزمایشگاه علومفارسیقرآن
جفارسیهندسهعلوم تجربیفارسیقرآنآزمایشگاه علوم
پنج‌شنبه---فوق برنامه ۱فوق برنامه ۱فوق برنامه ۲فوق برنامه ۲------

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
۱یک‌شنبه۱۶ شهریور۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰جلسه معارفه
۲دوشنبه۳ آذر۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰میان نیم‌سال اوّل
۳نیم‌سال اوّل
۴میان نیم‌سال دوم
۵پایان سال
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیردوشنبه‌ها ۸ الی ۹:۳۰شنبه‌ها ساعت ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای علی‌مددمعاون اجراییشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰
یک‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵
سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۰ الی ۱۱
جناب آقای حائریمعاون آموزشیشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقایان رضایی و فضل الهیمعلم راهنمای پایه هفتمسه‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰يك‌شنبه‌ و سه‌شنبه‌ ساعت ۱۱ الی ۱۲

فایل‌ها و مستندات

پایه هفتم

برنامه‌ها