صفحه اصلی/ پایه هفتم
پایه هفتم۱۴۰۰-۱۰-۲۱ ۰۹:۲۰:۳۲ +۰۳:۳۰
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه هفتم

برنامه های پایه هفتم

برنامه زمانی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۲۰ تا ۷:۳۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۳۰ تا ۸:۱۵زنگ اوّل
۸:۳۰ تا ۹:۱۵زنگ دوم
۹:۳۰ تا ۱۰:۱۵زنگ سوم
۱۰:۳۰ تا ۱۱:۱۵زنگ چهارم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۵زنگ پنجم
۱۲:۱۵ تا ۱۳:۰۵استراحت و نماز
۱۳:۰۵ تا ۱۳:۴۵زنگ ششم

برنامه زمانی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان کانون (گروه اول)**
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰زبان کانون (گروه دوم)**
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰آزمون‌های مستمر یکشنبه و سه‌شنبه
۷:۱۵ تا ۷:۳۵آزمون‌های مستمر پنج‌شنبه
روز هفتهكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالفپیام‌های آسمانپیام‌های آسمان/احکامحسابحسابفارسیفارسی
بحسابحسابفارسیفارسیپیام‌های آسمانپیام‌های آسمان/احکام
جفارسیفارسیپیام‌های آسمانپیام‌های آسمان/احکامحسابحساب
یکشنبهالفهندسهعربیقرآنمطالعات اجتماعی------
بمطالعات اجتماعیهندسهعربیقرآن------
جقرآنمطالعات اجتماعیهندسهعربی------
دوشنبهالفعلوم تجربیعلوم تجربیرایانهرایانهکار و فناوریکار و فناوری
برایانهرایانهکار و فناوریکار و فناوریعلوم تجربیعلوم تجربی
جکار و فناوریکار و فناوریعلوم تجربیعلوم تجربیرایانهرایانه
سه‌شنبهالففارسیعربیحسابمشاوره------
بمشاورهحسابعربیفارسی------
جحسابمشاورهفارسیعربی------
چهارشنبهالفنگارشآزمایشگاه علومورزشورزشقرآنمطالعات اجتماعی
بمطالعات اجتماعینگارشآزمایشگاه علومقرآنورزشورزش
جورزشورزشنگارشآزمایشگاه علوممطالعات اجتماعیقرآن
پنج‌شنبهالفنجوم / طراحیهندسهعلوم تجربیفوق برنامهفوق برنامه---
بعلوم تجربینجوم / طراحیهندسه
جهندسهعلوم تجربینجوم / طراحی

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
۱چهارشنبه۳۱ شهریور۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰جلسه معارفه
۲میان نیم‌سال اوّل
۳نیم‌سال اوّل
۴میان نیم‌سال دوم
۵پایان سال
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیریک‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵شنبه‌ها ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای علی‌مددمعاون اجراییشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱:۳۰
سه‌شنبه‌ها ۱۳ الی ۱۴
چهارشنبه‌ها ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای حائریمعاون آموزشیشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقای رستگاریمعاون پرورشیچهارشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقایان رضایی و فضل الهیمعلم راهنمای پایه هفتمسه‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌‌ها ۱۳ الی ۱۴
چهارشنبه‌‌ها ۸ الی ۹

فایل‌ها و مستندات

پایه هفتم

برنامه‌ها