برنامه های پایه ششم

برنامه زمانی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۲۰ تا ۷:۳۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۳۰ تا ۸:۱۵زنگ اوّل
۸:۳۰ تا ۹:۱۵زنگ دوم
۹:۳۰ تا ۱۰:۱۵زنگ سوم
۱۰:۳۰ تا ۱۱:۱۵زنگ چهارم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۵زنگ پنجم
۱۲:۱۵ تا ۱۳:۰۵استراحت و نماز
۱۳:۰۵ تا ۱۳:۴۵زنگ ششم

برنامه زمانی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان کانون (گروه اول)**
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰زبان کانون (گروه دوم)**
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰آزمون‌‌های‌ مستمر یکشنبه و سه‌شنبه
۷:۱۵ تا ۷:۳۵آزمون مستمر پنج‌شنبه
روزكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالففارسیفارسیرياضیرياضیتفکر و پژوهش / احکامریاضی
برياضیرياضیفارسیفارسیرياضیتفکر و پژوهش / احکام
یکشنبهالفهدیه‌های آسمانهدیه‌های آسمانهنرهنر------
بهنرهنرهدیه‌های آسمانهدیه‌های آسمان------
دوشنبهالفمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعیعلوم تجربیعلوم تجربیورزشورزش
بعلوم تجربیعلوم تجربیورزشورزشمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعی
سه‌شنبهالفرياضیرياضیقرآنقرآن------
بقرآنقرآنرياضیرياضی------
چهارشنبهالفرايانهرايانهفارسیفارسیآزمایشگاه علومفارسی
بفارسیفارسیرايانهرايانهفارسیآزمایشگاه علوم
پنج‌شنبهالفعلوم تجربیخطمشاورهفوق برنامهفوق برنامه---
بمشاورهعلوم تجربیخط

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
۱دوشنبه۲۹ شهریور۱۶:۱۵ تا ۱۷:۳۰
جلسه معارفه
۲میان نیم‌سال اوّل
۳نیم‌سال اوّل
۴میان نیم‌سال دوم
۵پایان سال
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیریک‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵شنبه‌ها ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای علی‌مددمعاون اجراییشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱:۳۰سه‌شنبه‌ها ۱۳ الی ۱۴
چهارشنبه‌ها ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای حائریمعاون آموزشیشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقای رستگاریمعاون پرورشیچهارشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقای غفوریمعلم راهنمای پایه ششمیک‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵
سه‌شنبه‌ها ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰