برنامه های پایه ششم

برنامه زمانی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۲۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۲۰ تا ۸:۰۰زنگ اوّل
۸:۲۰ تا ۹:۰۰زنگ دوم
۹:۲۰ تا ۱۰:۰۰زنگ سوم
۱۰:۲۰ تا ۱۱:۰۰زنگ چهارم
۱۱:۲۰ تا ۱۲:۰۰زنگ پنجم
۱۲:۲۰ تا ۱۳:۰۰زنگ ششم*
* دوشنبه‌ها آزمون مستمر

برنامه زمانی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان کانون (گروه اول)**
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰زبان کانون (گروه دوم)**
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ شنبه‌هاآزمون‌‌های‌ مستمر
** فقط روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه
روزكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالفرياضیرياضی مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعیرياضیمشاوره
ب مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعیرياضیرياضیمشاورهرياضی
یکشنبهالفآزمایشگاه علومهدیه‌های آسمانخطهدیه‌های آسمان------
بهدیه‌های آسمانآزمایشگاه علومهدیه‌های آسمانخط------
دوشنبهالففارسیفارسیعلوم تجربیعلوم تجربی------
بعلوم تجربیعلوم تجربیفارسیفارسی------
سه‌شنبهالفرياضیرياضیقرآنقرآن------
بقرآنقرآنرياضیرياضی------
چهارشنبهالفرايانهرايانهفارسیفارسیعلوم تجربیفارسی
بفارسیفارسیرايانهرايانهفارسیعلوم تجربی
پنج‌شنبه---فوق برنامه ۱فوق برنامه ۱فوق برنامه ۲فوق برنامه ۲------

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
۱پنج‌شنبه۶ شهریور۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰
جلسه معارفه
۲سه‌شنبه۲۷ آبان۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰میان نیم‌سال اوّل
۳نیم‌سال اوّل
۴میان نیم‌سال دوم
۵پایان سال
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیردوشنبه‌ها ۸ الی ۹:۳۰
شنبه‌ها ساعت ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای علی‌مددمعاون اجراییشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰
یک‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵
سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۰ الی ۱۱
جناب آقای حائریمعاون آموزشیشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقایان رضازاده و غفوریمعلم راهنمای پایه ششمیک‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰سه‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵
چهارشنبه‌ها ۱۱ الی ۱۲