برنامه های پایه ششم

برنامه زمانی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۲۰ تا ۷:۳۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۳۰ تا ۸:۱۰زنگ اوّل
۸:۳۰ تا ۹:۱۰زنگ دوم
۹:۳۰ تا ۱۰:۱۰زنگ سوم
۱۰:۳۰ تا ۱۱:۱۰زنگ چهارم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰زنگ پنجم
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۱۰زنگ ششم

برنامه زمانی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان کانون (گروه اول)**
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰زبان کانون (گروه دوم)**
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ یک‌شنبه‌ها و ۱۴:۳۰ تا ۱۵ چهارشنبه‌هاآزمون‌‌های‌ مستمر
** فقط روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه
روزكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالففارسیفارسیرياضیرياضیتفکر و پژوهش / احکامریاضی
برياضیرياضیفارسیفارسیرياضیتفکر و پژوهش / احکام
یکشنبهالفهدیه‌های آسمانهدیه‌های آسمانهنرهنر------
بهنرهنرهدیه‌های آسمانهدیه‌های آسمان------
دوشنبهالفورزشورزشعلوم تجربیعلوم تجربیمطالعات اجتماعیآزمایشگاه علوم
بعلوم تجربیعلوم تجربیورزشورزشآزمایشگاه علوممطالعات اجتماعی
سه‌شنبهالفرياضیرياضیقرآنقرآن------
بقرآنقرآنرياضیرياضی------
چهارشنبهالفرايانهرايانهفارسیفارسیمشاورهفارسی
بفارسیفارسیرايانهرايانهفارسیمشاوره
پنج‌شنبهالفعلوم تجربیخطمطالعات اجتماعیفوق برنامهفوق برنامه---
بمطالعات اجتماعیعلوم تجربیخط

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
۱دوشنبه۲۹ شهریور۱۶:۱۵ تا ۱۷:۳۰
جلسه معارفه
۲میان نیم‌سال اوّل
۳نیم‌سال اوّل
۴میان نیم‌سال دوم
۵پایان سال
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیریک‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵شنبه‌ها ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای علی‌مددمعاون اجراییشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱:۳۰سه‌شنبه‌ها ۱۳ الی ۱۴
چهارشنبه‌ها ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای حائریمعاون آموزشیشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقای رستگاریمعاون پرورشیچهارشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقای غفوریمعلم راهنمای پایه ششمیک‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵
سه‌شنبه‌ها ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰