همکاران مقطع

محمد جلالی
محمد جلالیمدیر
سلمان رضایی
سلمان رضاییمعاون

همکاران گروه آموزشی و پرورشی

حمید روحی
حمید روحیمعاون آموزشی
مهدی فیضی اقدم
مهدی فیضی اقدممعاون پرورشی
مهدی بنی جمالی
مهدی بنی جمالیمعلم راهنمای پایه ششم
سلمان رضائی
سلمان رضائیمعلم راهنمای پایه هفتم
حسام بابابیگی
حسام بابابیگیمعلم راهنمای پایه هفتم
علی رضا علی مدد
علی رضا علی مددمعلم راهنمای پایه هشتم
سیدعلی یوسفی
سیدعلی یوسفیمعلم راهنمای پایه هشتم

همکاران گروه اجرایی

یوسف قربانی
یوسف قربانیروابط عمومی
مجتبی عسگری
مجتبی عسگریمعاون اجرایی
سید علیرضا رکن الدینی
سید علیرضا رکن الدینینظامت
امیررضا لطفی
امیررضا لطفینظامت
محمد میرزائی
محمد میرزائیسرایداری
علیرضا مسعودی
علیرضا مسعودیخدمات
بابک قلی پور
بابک قلی پورخدمات

دبیران دروس