همکاران مقطع

محمدرضا فخار
محمدرضا فخارمدیر

همکاران گروه آموزشی و پرورشی

محمدحسن حائری
محمدحسن حائریمعاون آموزشی
علی رضازاده
علی رضازادهمدیر دروس
یاسر رستگاری
یاسر رستگاریمعاون پرورشی
وحید غفوری
وحید غفوریمعلم راهنمای پایه ششم
سلمان رضایی
سلمان رضاییمعلم راهنمای پایه هفتم
امیرحسین فضل اللهی
امیرحسین فضل اللهیمعلم راهنمای پایه هفتم
علی رضا علی مدد
علی رضا علی مددمعلم راهنمای پایه هشتم و معاون اجرایی
میلاد شمس
میلاد شمسمعلم راهنمای پایه هشتم

همکاران گروه اجرایی

مجتبی عسگری
مجتبی عسگرینظامت
محمدرضا محمودی
محمدرضا محمودینظامت
نوید علیرضایی
نوید علیرضاییروابط عمومی
محمد میرزائی
محمد میرزائیسرایداری
بابک قلی پور
بابک قلی پورخدمات

دبیران دروس