همکاران مقطع

محمدرضا فخار
محمدرضا فخارمدیر

معلّمین راهنما

علی رضازاده
علی رضازادهمسؤول پایه ششم
وحید غفوری
وحید غفوریمسؤول پایه ششم
سلمان رضایی
سلمان رضاییمسؤول پایه هفتم
امیرحسین فضل اللهی
امیرحسین فضل اللهیمسؤول پایه هفتم
علی رضا علی مدد
علی رضا علی مددمسؤول پایه هشتم
حسین ولی نژاد
حسین ولی نژادمسؤول پایه هشتم

همکاران آموزش و پرورشی

محمدحسن حائری
محمدحسن حائریمعاون آموزشی
رحیم قدیری
رحیم قدیریمسؤول کتابخانه و فوق برنامه

همکاران اجرایی

علی رضا علی مدد
علی رضا علی مددمعاون اجرایی
مجتبی عسگری
مجتبی عسگرینظامت
نوید علیرضایی
نوید علیرضاییروابط عمومی
محمد میرزائی
محمد میرزائیسرایداری
بابک قلی پور
بابک قلی پورخدمات

دبیران دروس