برنامه های پایه هفتم

برنامه زمانی روزهای زوج

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۳۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۳۰ تا ۸:۱۵زنگ اوّل
۸:۳۰ تا ۹:۱۵زنگ دوم
۹:۳۰ تا ۱۰:۱۵زنگ سوم
۱۰:۳۰ تا ۱۱:۱۵زنگ چهارم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۵زنگ پنجم
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۱۵زنگ ششم
۱۳:۱۵ تا ۱۴:۰۰نماز

برنامه زمانی روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۳۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۳۰ تا ۸:۱۵زنگ اوّل
۸:۳۰ تا ۹:۱۵زنگ دوم
۹:۳۰ تا ۱۰:۱۵زنگ سوم
۱۰:۳۰ تا ۱۱:۱۵زنگ چهارم
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰آزمون مستمر
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان کانون
(گروه اول-غیر حضوری)
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰زبان کانون
(گروه دوم-غیر حضوری)

برنامه زمانی روزهای پنج‌شنبه

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۳۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۳۰ تا ۸:۱۵زنگ اوّل
۸:۳۰ تا ۹:۱۵زنگ دوم
۹:۳۰ تا ۱۰:۱۵زنگ سوم
۱۰:۳۰ تا ۱۱:۱۵فوق برنامه
(زنگ اول)
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۵فوق برنامه
(زنگ دوم)
آزمون مستمر روزهای پنج‌شنبه از ساعت ۷:۱۵ تا ۷:۳۵ دقیقه برگزار خواهد شد و زنگ اول از ساعت ۷:۴۰ آغاز خواهد شد
روز هفتهكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالفپیام‌های آسمانپیام‌های آسمان/احکامحسابحسابفارسیفارسی
بحسابحسابفارسیفارسیپیام‌های آسمانپیام‌های آسمان/احکام
جفارسیفارسیپیام‌های آسمانپیام‌های آسمان/احکامحسابحساب
یکشنبهالفهندسهعربیقرآنمطالعات اجتماعی------
بمطالعات اجتماعیهندسهعربیقرآن------
جقرآنمطالعات اجتماعیهندسهعربی------
دوشنبهالفعلوم تجربیعلوم تجربیرایانهرایانهکار و فناوریکار و فناوری
برایانهرایانهکار و فناوریکار و فناوریعلوم تجربیعلوم تجربی
جکار و فناوریکار و فناوریعلوم تجربیعلوم تجربیرایانهرایانه
سه‌شنبهالففارسیعربیحسابمشاوره------
بمشاورهحسابعربیفارسی------
جحسابمشاورهفارسیعربی------
چهارشنبهالفنگارشآزمایشگاه علومورزشورزشقرآنمطالعات اجتماعی
بمطالعات اجتماعینگارشآزمایشگاه علومقرآنورزشورزش
جورزشورزشنگارشآزمایشگاه علوممطالعات اجتماعیقرآن
پنج‌شنبهالفنجوم / طراحیهندسهعلوم تجربیفوق برنامهفوق برنامه---
بعلوم تجربینجوم / طراحیهندسه
جهندسهعلوم تجربینجوم / طراحی

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
۱چهارشنبه۳۱ شهریور۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰جلسه معارفه
۲میان نیم‌سال اوّل
۳نیم‌سال اوّل
۴میان نیم‌سال دوم
۵پایان سال
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیریک‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵شنبه‌ها ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای علی‌مددمعاون اجراییشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱:۳۰
سه‌شنبه‌ها ۱۳ الی ۱۴
چهارشنبه‌ها ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای حائریمعاون آموزشیشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقای رستگاریمعاون پرورشیچهارشنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۱
جناب آقایان رضایی و فضل الهیمعلم راهنمای پایه هفتمسه‌شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۵:۳۰شنبه‌‌ها ۱۳ الی ۱۴
چهارشنبه‌‌ها ۸ الی ۹