آموزش مجازی پایه هشتم

ویدیوهای آموزشی

حساب

فیلم 1- تجزیه با اتحاد مربع دوجمله‌ای

فیلم 2- تجزیه با استفاده از دسته‌بندی

فیلم 3- معادله (قسمت ۱)

فیلم 4- معادله (قسمت ۲)

فیلم 5- معادله (قسمت ۳)

فیلم 6- معادله (قسمت ۴)

فیلم 7- مختصات

فیلم 8- مفاهیم بردار (بخش اول)

فیلم 9- مفاهیم بردار (بخش دوم)

فیلم 10- ضرب عدد در بردار

فیلم 11- جمع بردارها (بخش اول)

فیلم 12- جمع بردارها (بخش دوم)

فیلم 13- تجزیه بردار

فیلم 14- معادلات برداری

فیلم 15- اعداد حقیقی (بخش اول)

فیلم 16- اعداد حقیقی (بخش دوم)

فیلم 17- حل تمرین (بردار)

فیلم 18- آمار (بخش اول)

فیلم 19- آمار (بخش دوم)

فیلم 20- آمار (بخش سوم)

فیلم 21- احتمال (بخش اول)

فیلم 22- احتمال (بخش دوم)

فیلم 23- احتمال (بخش سوم)

فیلم 24- احتمال (بخش چهارم)

جمع‌بندی قبل از آزمون

هندسه

فیلم 1- فصل دایره

فیلم 2- قضایای مماس

فیلم 3- قضایای وتر، مماس و زوایا

فیلم 4- فیثاغورس و دایره (حل مثال-بخش اول)

فیلم 5- تبدیل‌های هندسی (حل مثال)

فیلم 6- فیثاغورس و دایره (حل مثال-بخش دوم)

فیلم 7- دایره: زوایای داخلی و خارجی و ظلی

فیلم 8- حل مثال زوایا در دایره

فیلم 9- چند ضلعی‌های محاطی و محیطی

فیلم 10- حل تمرین فصل دایره

فیلم 11- چهارضلعی محیطی

فیلم 12- چهارضلعی محاطی (بخش اول)

فیلم 13- چهارضلعی محاطی (بخش دوم)

فیلم 14- حل تمرین فصل دایره (بخش اول)

فیلم 15- چندضلعی‌های محیطی و محاطی منتظم

فیلم 16- حل تمرین فصل دایره (بخش دوم)

جمع‌بندی قبل از آزمون

علوم تجربی

فیلم 1- نور و ویژگی‌های آن

فیلم 2- انواع آینه و کابرد آن‌ها

فیلم 3- شکست نور

فیلم 4- عدسی‌ها

فیلم 5- الکتریسیته (حل مثال)

فیلم 6- حل تمرین مبحث نور

فیلم 7- مبحث نور (نکات باقیمانده)

فیلم 8- مبحث مغناطیس (حل تمرین)

فیلم 9- حل تمرین (فصل نور)

جمع‌بندی قبل از آزمون

فیلم 10- حل تمرین (شکست نور)

فارسی

فیلم 1- آشنایی با مولانا (آغاز درس 12)

فیلم 2- درس ۱۲

فیلم 3 – درس 13

فیلم 4 – بررسی ادبیات آیینی و مرور ابتدایی درس 14

فیلم 5- تدریس درس 14

فیلم 6- بررسی ادبیات جهان

فیلم 7- شعر پرنده آزادی (بخش اول درس 16)

فیلم 8- شعر کودکان سنگ (بخش دوم درس 16)

فیلم 9- تدریس درس 17

جمع‌بندی قبل از آزمون

عربی

فیلم 1- درس 8 (العتماد علی النفس)

فیلم 2- درس 9 (شلالات جمیله)

فیلم 3- درس 10 (حِکَم)

فیلم 4- انواع فعل

فیلم 5- حروف چسبان به فعل

فیلم 6- تمرین‌های درس 7 و 8

فیلم 7- تمرین‌ آیات سوره مبارکه انبیاء

فیلم 8- تمرین‌های درس 9 و 10

فیلم 9- تمرین سوره مبارکه نبأ

جمع‌بندی قبل از آزمون

زیست و زمین‌شناسی

فیلم 1- تولید مثل جنسی

فیلم 2- کانی‌ها

فیلم 3- سنگ‌ها

فیلم 4- هوازدگی