اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه ششم

آلبوم خاطره‌ها

برنامه های پایه ششم

روزهای زوج

زمانبرنامه
7:05تاخير صبح
7:10 - 7:05محاسبه تاخير صبح
7:25 - 7:10صبحگاه
8:20 - 7:30زنگ اوّل
8:40 - 8:20زنگ تغذيه 1
9:30 - 8:40زنگ دوم
9:50 - 9:30زنگ تغذيه 2
10:40 - 9:50زنگ سوم
11:00 - 10:40زنگ تفريح
11:50 - 11:00زنگ چهارم
13:40 - 11:50نماز، ناهار و بازي
14:30 - 13:40زنگ پنجم
14:50 - 14:30زنگ تفريح
15:40 - 14:50زنگ ششم
15:45 - 15:40اعلام تكليف
15:55حركت سرويس

یکشنبه و سه‌شنبه

زمانبرنامه
7:05تاخير صبح
7:10 - 7:05محاسبه تاخير صبح
7:10 حركت به سمت كلاس زبان
8:55 - 7:15كلاس زبان كانون
9:15 - 8:55زنگ تغذيه 1
10:00 - 9:15زنگ سوم
10:15 - 10:00زنگ تغذيه 2
11:00 - 10:15زنگ چهارم
11:15 - 11:00زنگ تفريح
12:00 - 11:15زنگ پنجم
13:40 - 11:50نماز، ناهار و بازی
14:30 - 13:40زنگ ششم
14:50 - 14:30زنگ تفريح
15:40 - 14:50زنگ هفتم
15:45 - 15:40اعلام تكليف
15:55حركت سرويس

پنج‌شنبه

زمانبرنامه
7:05تاخير صبح
7:10 - 7:05محاسبه تاخير صبح
7:25 - 7:10صبحگاه
8:15 - 7:30زنگ اول
8:30 - 8:15زنگ تغذيه 1
9:15 - 8:30زنگ دوم
9:30 - 9:15زنگ تغذيه 2
10:15 - 9:30زنگ سوم
10:20 - 10:15اعلام تكليف
10:30 - 10:20زنگ تغذيه 3
11:20 - 10:30زنگ فوق برنامه 1
11:40 - 11:20زنگ تفريح 4
12:30 - 11:40زنگ فوق برنامه 2
12:40حركت سرويس
روزكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7
شنبهالفآزمایشگاه علومفارسیعلوم تجربیفارسیاملاریاضی-
بفارسیآزمایشگاه علومفارسیعلوم تجربیریاضیاملا-
یکشنبهالفزبان كانونزبان كانونهنرهنرتفکر و پژوهشورزشورزش
بزبان كانونزبان كانونورزشورزشهنرهنرتفکر و پژوهش
دوشنبهالففارسیرياضیفارسیهدیه‌های آسمانمشاورههدیه‌های آسمان-
برياضیفارسیهدیه‌های آسمانفارسیهدیه‌های آسمانمشاوره-
سه‌شنبهالفزبان كانونزبان كانونورزشورزشعلوم تجربیعلوم تجربیقرآن
بزبان كانونزبان كانونعلوم تجربیعلوم تجربیقرآنورزشورزش
چهارشنبهالفرياضیرياضیرايانهرايانهرياضیمطالعات اجتماعی-
برايانهرايانهرياضیرياضیمطالعات اجتماعیرياضی-
پنج‌شنبهالفمطالعات اجتماعیخطقرآنفوق برنامهفوق برنامه--
بقرآن مطالعات اجتماعیخطفوق برنامهفوق برنامه--
ردیفعنوانروزتاریخ
1 اردوي شبانه‌روزي
پنج‌شنبه
18 مهر
2 دوچرخه‌سواري بوستان جوانمردان
شنبه
9 آذر
3تشويقي ميان‌نيم‌سال اوّل
دوشنبه11 آذر
4مرحله اوّل تشويقي قرآن
يكشنبه22 دي
5بازديد شهرري
دوشنبه23 دي
6بازديد از موزه علوم كتابخانه ملّي (ششم الف)دوشنبه7 بهمن
7بازديد از موزه علوم كتابخانه ملّي (ششم ب)دوشنبه14 بهمن
8تشويقي پيشرفتي‌هاي نيم‌سال اوّل يكشنبه
20 بهمن
9تشويقي نيم‌سال اوّل
پنج‌شنبه
24 بهمن
10توزيع خيريه مشق مهرباني
يكشنبه
25 اسفند
11كوه‌پيمايي دربند
يكشنبه
24 فروردين
12تشويقي ميان نيم‌سال دوم
دوشنبه
25 فروردين
13تشويقي پيشرفتي‌هاي ميان‌نيم‌سال دوم
سه شنبه
26 فروردين
14تفريحي جاجرود
شنبه
30 فروردين
15تشويقي قرآن
چهارشنبه
21 خرداد
16 تشويقي كارنماي امتيازي نيم‌سال دوم
چهارشنبه
18 تير

ردیفروزتاریخعنوانساعتمحل
1سه‌شنبه
9 مهرمعارفه16:30 الی 18:00سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
2شنبه 2 آذرانتخابات انجمن اولیا و مربیان (توزیع کارنامه)16:30 الی 18:00سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
3سه‌شنبه26 آذر
جلسه دانش افزایی اولیاء پایه ششم16:30 الی 17:45سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
4سه‌شنبه3 دي
جلسه دانش افزایی اولیاء پایه ششم16:30 الی 17:45سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
5شنبه5 بهمن
جلسه مادران ، توزیع کارنامه و نمایشگاه دستاوردهای فوق برنامه 16:45 تا 18
سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
6چهارشنبه
27 فروردين
جلسه توجیهی اولیای پایه ششم جهت ارتقای به دبیرستان دوره 1
16:30 تا 17:30
سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
7يك‌شنبه
1 تير
جلسه عمومی اولیاء تقدیر از نفرات برتر کارنمای سالیانه و توزیع کارنامه 17 تا 18:30
سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1

نوبتروزتاریخ
1چهارشنبه
10 مهر
2يك شنبه21 مهر
3سه شنبه 14 آبان
4 شنبه25 آبان
5يك‌شنبه
10 آذر
6چهارشنبه
4 دی
7شنبه21 دی
8سه‌شنبه
8 بهمن
9شنبه 19 بهمن
10يك‌شنبه
4 اسفند
11سه‌شنبه
20 اسفند
12چهارشنبه
27 فروردين
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیریکشنبه‌ها 8 الی 9شنبه‌ها 13 الی 14
جناب آقای رضايیمعاون اجراییسه‌شنبه‌ها 7:30 الی 9دوشنبه‌ها 11 الی 12
جناب آقای حائریمعاون آموزشییکشنبه‌ها 9:30 الی 11شنبه‌ها 14 الی 15
جناب آقای بنی طبامعاون پرورشیشنبه‌ها 10 الی 12سه‌شنبه‌ها 8 الی 10
جناب آقای رضازادهمعلم راهنمای پایه ششمشنبه‌ها 7:30 الی 9
يكشنبه‌ها 15 الی 16
دوشنبه‌ها 7:30 الی 8:30
رديفعنوانروزتاريخ
1تشويقي ميان نيمسال اولدوشنبه
11 آذر
2مرحله اوّل تشويقي قرآن
يكشنبه22 دي
3تشويقي پيشرفتي هاي نيمسال اوليكشنبه20 بهمن
4تشويقي نيم‌سال اوّل
پنجشنبه24 بهمن
5تشويقي ميان نيمسال دومدوشنبه
25 فروردين
6تشويقي پيشرفتي هاي ميان نيمسال دومسه شنبه26 فروردين
7تشويقي قرآن چهارشنبه21 خرداد
8 تشويقي كارنماي امتيازي نيم‌سال دوم
چهارشنبه
18 تير
روزتاريخغذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه شنبه1398-11-29استانبولي‌پلوسالاد شيرازی
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته

فایل‌ها و مستندات