آیین‌نامه‌ها

مقررات و ضوابط آموزشی

یکی از لوازم توفیق در امر تعلیم و تربیت آن است که برای رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی، شیوه‌هایی معقول، کارآمد و مناسب را که مبتنی بر آموزه‌های دینی و اخلاقی و نیز منطبق بر دانش روز بشر و پیشرفت‌های حاصل از آن باشد، انتخاب کرده و به کار گیریم.

مجموعه پیش رو، خلاصه‌ای است از آیین‌نامه و روش کار دبستان در زمینه امور آموزشی مدرسه که آگاهی و توجّه شما نسبت به آن موجب همکاری و هماهنگی بهتر و مؤثّرتر در جهت پیش‌برد اهداف آموزشی خواهد بود.

مقرارات و ضوابط انضباطی

مدرسه محلّی است برای کسب علم و معرفت و همواره باید کوشید تا مدرسه‌ای آرام و فضایی مناسب رشد و تکامل ایجاد نمود. این مسئله مهم در پرتو قانون‌مندی و تبعیت از قانون امکان‌پذیر است.

این جزوه خلاصه‌ای از مقرّراتی است که بایستی در نظر داشت و به آن عمل کرد.

دفترچه راهنمای کارنمای امتیازی

تنوّع نیازهای آدمی برای حضوری موفّق در جامعه، ایجاب می‌کند که متولّیان امر آموزش و پرورش تنها از دریچه آموزش مبانی علمی به امر تربیت ننگرند. توجّه به تمامی ابعاد تعلیم و تربیّت و پرداختن به یکایک آن‌ها متناسب با شرایط رشدی کودکان، امری ضروری است.

در این راستا مجموعه فعّالیّت‌های هر دانش‌آموز در سه حوزه آموزشی، پرورشی و انضباطی تعریف گردیده است و عملکرد او در این بخش‌ها در قالب کارنمای امتیازی ارزیابی می‌گردد. در آیین‌نامه حاضر، ابعاد گوناگون این برنامه و شیوه محاسبه امتیازات در بخش‌های مختلف آمده است.

آیین‌نامه فعالیت‌های تربیت‌بدنی

با توجّه به اهمّیّت آمادگی جسمانی و ورزش، مؤسسه فرهنگی روزبه اهتمام جدّی به آموزش مناسب و فعّالیّت جسمانی دانش‌آموزان دارد. در هر سال تحصیلی با توجّه به سن و شرایط بدنی دانش‌آموزان فعّالیّت‌های ورزشی متنوّعی برای ایشان در نظر گرفته شده است که با توجه به مفصّل بودن این فعّالیّت‌ها در جزوه زیر تلاش شده است تا اهمّ موارد در رابطه با تربیّت بدنی دانش‌آموزان ارائه شود.