برنامه های پایه سوم

برنامه زمانی شنبه تا چهارشنبه
زمانبرنامه
07:10 تا 07:30صبحگاه و محاسبه‌ی تأخير
07:30 تا 08:10زنگ اوّل
08:30 تا 09:10زنگ دوم
09:30 تا 10:10زنگ سوم
10:30 تا 11:10 زنگ چهارم
11:15 تا 12:30 بازی و ورزش/آموزش نماز
برنامه زمانی پنج شنبه
زمانبرنامه
07:10 تا 07:30صبحگاه و محاسبه‌ی تأخير
07:30 تا 08:10زنگ اوّل
08:30 تا 09:10زنگ دوم
09:30 تا 10:10زنگ سوم
10:30 تا 11:10 زنگ چهارم
برنامه زمانی كلاس‌های زبان هرمس
زمانبرنامه
15:40 تا 16:20زنگ اوّل زبان
16:40 تا 17:20زنگ دوم زبان
روز هفتهکلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ اوّل زبان انگلیسیزنگ دوم زبان انگلیسی
شنبهالفعلومریاضیرایانهرایانهبازی و ورزش/آموزش نماززبان انگلیسیزبان انگلیسی
برایانهرایانهعلومریاضیبازی و ورزش/آموزش نماززبان انگلیسیزبان انگلیسی
یکشنبهالف فارسیعلوماملاءزیبانویسیبازی و ورزش/آموزش نماز--------
ب علومفارسیزیبانویسیاملاءبازی و ورزش/آموزش نماز--------
دوشنبهالف هدیهقرآنریاضیآزمایشگاهبازی و ورزش/آموزش نماز--------
بقرآنهدیهآزمایشگاهریاضیبازی و ورزش/آموزش نماز--------
سه شنبهالف هنرهنرریاضیفارسیبازی و ورزش/آموزش نماز--------
بریاضیفارسیهنرهنربازی و ورزش/آموزش نماز--------
چهارشنبهالف ریاضیهدیهفارسیمشاورهبازی و ورزش/آموزش نماززبان انگلیسیزبان انگلیسی
بفارسیمشاورهریاضیهدیهبازی و ورزش/آموزش نماززبان انگلیسیزبان انگلیسی
پنج شنبهالف قرآنفارسیاجتماعیریاضی------------
بریاضیاجتماعیقرآنفارسی------------

ردیفروزتاریخعنوانساعت
1دوشنبه29شهريورجلسه معارفه اوليا15 الی 16
2یک‌شنبه25 مهر جلسه اول روش 15:30 الی 17:00
3دوشنبه
3 آبان دانش‌افزایی جلسه۱15:30 الی 17:00
4 دوشنبه10 آبان دانش‌افزایی جلسه215:30 الی 17:00
5یکشنبه23 آبان کارگاه تکلیف-گروه ۱15:30 الی 17:00
6سه‌شنبه25 آبان کارگاه تکلیف-گروه 215:30 الی 17:00
7چهارشنبه26 آبان کارگاه تکلیف-گروه 315:30 الی 17:00
8پنج‌شنبه 4 آذر کارنامه‌ی میان ‌نیم‌سال اول
9آذرجلسه دوم روش
10دی توزیع کارنامه نیم سال ۱
11اسفندتوزیع کارنامه میان‌نیم سال ۲
12فروردینجشن پایان سال
13خرداد توزیع کارنامه نیم سال ۲
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزادهمدیر دبستانچهار‌شنبه: 7:30 الی 8:30---
آقای کرمیمعاون آموشی دبستان---چهارشنبه: 8:00 الی 9:00
آقای افشاریمعلّم راهنمای پایه سومشنبه: 8:00 الی 9:30یکشنبه: 13:00 الی 14:00
دوشنبه: 8:00 الی 9:00
محل برگزاری ملاقات‌ها دبستان دوره ۲
شماره تماس:
88030051- 88046939