برنامه های پایه سوم

برنامه زمانی قبل از ظهر
زمانبرنامه
07:20 تا 07:30صبحگاه
07:30 تا 08:10زنگ اوّل
08:30 تا 09:10زنگ دوم
09:30 تا 10:10زنگ سوم
10:30 تا 11:10 زنگ چهارم
برنامه زمانی بعد از ظهر
زمانبرنامه
13:40 تا 14:20زنگ پنجم
14:40 تا 15:20زنگ ششم
روز هفتهکلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالفعلومریاضیرایانهرایانهزبان انگلیسیزبان انگلیسی
برایانهرایانهعلومریاضیزبان انگلیسیزبان انگلیسی
یکشنبهالف فارسیاملاءزیبانویسیاجتماعی--------
ب املاءفارسیاجتماعیزیبانویسی--------
دوشنبهالف هدیهقرآنریاضیآزمایشگاه--------
بقرآنهدیهآزمایشگاهریاضی--------
سه شنبهالف هنرهنرریاضیفارسیعلوممشاوره
بریاضیفارسیهنرهنرمشاورهعلوم
چهارشنبهالف ریاضیهدیهفارسیفارسیزبان انگلیسیزبان انگلیسی
بفارسیفارسیریاضیهدیهزبان انگلیسیزبان انگلیسی
پنج شنبهالف قرآناجتماعیفارسیریاضی--------
بریاضیفارسیقرآناجتماعی--------

ردیفروزتاریخعنوانساعت
1دوشنبه29شهريورجلسه معارفه اوليا15 الی 16
2یک‌شنبه25 مهر جلسه اول روش 15:30 الی 17:00
3دوشنبه
3 آبان دانش‌افزایی جلسه۱15:30 الی 17:00
4 دوشنبه10 آبان دانش‌افزایی جلسه215:30 الی 17:00
5یکشنبه23 آبان کارگاه تکلیف-گروه ۱15:30 الی 17:00
6سه‌شنبه25 آبان کارگاه تکلیف-گروه 215:30 الی 17:00
7چهارشنبه26 آبان کارگاه تکلیف-گروه 315:30 الی 17:00
8پنج‌شنبه 4 آذر کارنامه‌ی میان ‌نیم‌سال اول
9آذرجلسه دوم روش
10دی توزیع کارنامه نیم سال ۱
11اسفندتوزیع کارنامه میان‌نیم سال ۲
12فروردینجشن پایان سال
13خرداد توزیع کارنامه نیم سال ۲

پایهروزهاي تشكيلساعت كلاس اولساعت كلاس دوم
سومشنبه و چهارشنبه15:40 الي 16:2016:40 الي 17:20
چهارمشنبه و چهارشنبه13:40 الي 14:2014:40 الي 15:20
پنجمشنبه و چهارشنبه15:40 الي 16:2016:40 الي 17:20
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزادهمدیر دبستانچهار‌شنبه: 7:30 الی 8:30---
آقای کرمیمعاون آموشی دبستان---چهارشنبه: 8:00 الی 9:00
آقای افشاریمعلّم راهنمای پایه سومشنبه: 8:00 الی 9:30یکشنبه: 13:00 الی 14:00
دوشنبه: 8:00 الی 9:00
محل برگزاری ملاقات‌ها دبستان دوره ۲
شماره تماس:
88030051- 88046939