دانش‌افزایی والدین

در تعلیم و تربیت امروز، والدین دانش‌آموزان نیز برای همراهی هرچه بیشتر و بهتر با فرزندانشان بی‌نیاز از دریافت آموزش‌های به‌روز و کاربردی نیستند. در همین راستا مؤسسه فرهنگی روزبه تلاش می‌کند تا با توجه به فضای سنّی دانش‌آموزان هر مقطع، دوره‌های مورد نیاز را به منظور افزایش آگاهی‌های عمومی والدین در ارتباط با فرزندشان برگزار نماید. این دوره‌ها نقشی کلیدی در افزایش هماهنگی میان مدرسه و خانواده به عنوان دو رکن مهمّ فرآیند آموزش و پرورش دانش‌آموزان دارد. در مقطع دبستان 1، دو نوع دوره آموزشی برای والدین گرامی برگزار می‌گردد:

پایهموضوعمخاطبمدرستعداد جلساتروزشروعپایانساعتمکان برگزاری
سوم مراحل رشد روانی اجتماعیاولیادکتر کمن2دوشنبه3 آبان10 آبان۱۵:۳۰ تا 17:00سالن اجتماعات دبستان
چهارمروش الگويی تربيتاولیادکتر کمن2دوشنبه17 آبان24 آبان۱۵:۳۰ تا 17:00سالن اجتماعات دبستان
پنجماضطراب‌های شايع دانش‌آموزیاولیادکتر کمن2دوشنبه19 مهر26 مهر۱۵:۳۰ تا 17:00سالن اجتماعات دبستان

نام دوره: مراحل رشد روانی اجتماعی

مخاطب: والدین

مدرس: دکتر کمن

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
1 مراحل رشد روانی اجتماعی دریافت فایل جلسه اول
2 مراحل رشد روانی اجتماعی دریافت فایل جلسه دوم

نام دوره: روش الگویی تربیت

مدرس: دکتر کمن

مخاطب:والدین

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
1 روش الگویی تربیت دریافت فایل جلسه اول
2 روش الگویی تربیت دریافت فایل جلسه دوم

نام دوره: اضطراب‌های شایع دانش‌آموزی

مدرس: دکتر کمن

مخاطب: والدین

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ اضطراب‌های شایع دانش‌آموزی دریافت فایل جلسه اول 
2 اضطراب‌های شایع دانش‌آموزی دریافت فایل جلسه دوم