دانش‌افزایی والدین

در تعلیم و تربیت امروز، والدین دانش‌آموزان نیز برای همراهی هرچه بیشتر و بهتر با فرزندانشان بی‌نیاز از دریافت آموزش‌های به‌روز و کاربردی نیستند. در همین راستا مؤسسه فرهنگی روزبه تلاش می‌کند تا با توجه به فضای سنّی دانش‌آموزان هر مقطع، دوره‌های مورد نیاز را به منظور افزایش آگاهی‌های عمومی والدین در ارتباط با فرزندشان برگزار نماید. این دوره‌ها نقشی کلیدی در افزایش هماهنگی میان مدرسه و خانواده به عنوان دو رکن مهمّ فرآیند آموزش و پرورش دانش‌آموزان دارد. در مقطع دبستان 1، دو نوع دوره آموزشی برای والدین گرامی برگزار می‌گردد:

پایهموضوعمخاطبمدرستعداد جلساتروزشروعپایانساعتمکان برگزاری
سوم مراحل رشد روانی اجتماعیپدر و مادرجناب آقای دکتر کمن2دوشنبه16آبان23آبان۱۵:۳۰ تا 17:00سالن اجتماعات دبستان
چهارمروش الگويی تربيتپدر و مادرجناب آقای دکتر کمن1دوشنبه7آذر7آذر۱۵:۳۰ تا 17:۳۰سالن اجتماعات دبستان
پنجماضطراب‌های شايع دانش‌آموزیپدر و مادرجناب آقای دکتر کمن2دوشنبه14آذر21آذر۱۵:۳۰ تا 17:00سالن اجتماعات دبستان
شماره جلسه موضوع دریافت فایل
1 مراحل رشد روانی اجتماعی دریافت فایل جلسه اول
2 مراحل رشد روانی اجتماعی  دریافت فایل جلسه دوم
شماره جلسه موضوع دریافت فایل
1 روش الگویی تربیت دریافت فایل جلسه
شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ اضطراب‌های شایع دانش‌آموزی دریافت فایل جلسه اول
2 اضطراب‌های شایع دانش‌آموزی دریافت فایل جلسه دوم