دانش‌افزایی والدین

در تعلیم و تربیت امروز، والدین دانش‌آموزان نیز برای همراهی هرچه بیشتر و بهتر با فرزندانشان بی‌نیاز از دریافت آموزش‌های به‌روز و کاربردی نیستند. در همین راستا مؤسسه فرهنگی روزبه تلاش می‌کند تا با توجه به فضای سنّی دانش‌آموزان هر مقطع، دوره‌های مورد نیاز را به منظور افزایش آگاهی‌های عمومی والدین در ارتباط با فرزندشان برگزار نماید. این دوره‌ها نقشی کلیدی در افزایش هماهنگی میان مدرسه و خانواده به عنوان دو رکن مهمّ فرآیند آموزش و پرورش دانش‌آموزان دارد. در مقطع دبستان 1، دو نوع دوره آموزشی برای والدین گرامی برگزار می‌گردد:

پایهموضوعمخاطبمدرستعداد جلساتروزشروعپایانساعتمکان برگزاری
سوم مراحل رشد روانی اجتماعیاولیادکتر کمن2سه شنبه12 آذر 19 آذر 16:15 تا 17:45سالن اجتماعات دبستان
چهارمروش الگويی تربيتاولیادکتر کمن2 سه‌ شنبه28 آبان 5 آذر 16:15 تا 17:45 سالن اجتماعات دبستان
پنجماضطراب‌های شايع دانش‌آموزیاولیادکتر کمن2سه شنبه 14 آبان 21 آبان 16:15 تا 17:45سالن اجتماعات دبستان

نام دوره: مراحل رشد روانی اجتماعی

مخاطب: مادران

مدرس: دکتر کمن

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
1 مراحل رشد روانی اجتماعی جلسه اول
2 مراحل رشد روانی اجتماعی جلسه دوم

نام دوره: روش الگویی تربیت

مدرس: دکتر کمن

مخاطب: مادران

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
1 روش الگویی تربیت جلسه اول
2 روش الگویی تربیت جلسه دوم

نام دوره: اضطراب‌های شایع دانش‌آموزی

مدرس: دکتر کمن

مخاطب: والدین

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ اضطراب‌های شایع دانش‌آموزی جلسه اوّل
2 اضطراب‌های شایع دانش‌آموزی جلسه دوم