دانش‌افزایی والدین

در تعلیم و تربیت امروز، والدین دانش‌آموزان نیز برای همراهی هرچه بیشتر و بهتر با فرزندانشان بی‌نیاز از دریافت آموزش‌های به‌روز و کاربردی نیستند. در همین راستا مؤسسه فرهنگی روزبه تلاش می‌کند تا با توجه به فضای سنّی دانش‌آموزان هر مقطع، دوره‌های مورد نیاز را به منظور افزایش آگاهی‌های عمومی والدین در ارتباط با فرزندشان برگزار نماید. این دوره‌ها نقشی کلیدی در افزایش هماهنگی میان مدرسه و خانواده به عنوان دو رکن مهمّ فرآیند آموزش و پرورش دانش‌آموزان دارد. در مقطع دبستان 1، دو نوع دوره آموزشی برای والدین گرامی برگزار می‌گردد:

پایهموضوعمخاطبمدرستعداد جلساتروزشروعپایانساعتمکان برگزاری
سوم مراحل رشد روانی اجتماعیپدر و مادرجناب آقای دکتر کمن2دوشنبه16 آبان23 آبان۱۵:۳۰ تا 17:00سالن اجتماعات دبستان
چهارمروش الگويی تربيتپدر و مادرجناب آقای دکتر کمن2دوشنبه30 آبان7 آذر۱۵:۳۰ تا 17:00سالن اجتماعات دبستان
پنجماضطراب‌های شايع دانش‌آموزیپدر و مادرجناب آقای دکتر کمن2دوشنبه14 آذر21 آذر۱۵:۳۰ تا 17:00سالن اجتماعات دبستان
شماره جلسه موضوع دریافت فایل
1 مراحل رشد روانی اجتماعی
2 مراحل رشد روانی اجتماعی
شماره جلسه موضوع دریافت فایل
1 روش الگویی تربیت
2 روش الگویی تربیت
شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ اضطراب‌های شایع دانش‌آموزی
2 اضطراب‌های شایع دانش‌آموزی