برنامه های پایه پنجم

برنامه زمانی قبل از ظهر
زمانبرنامه
07:20 تا 07:30صبحگاه
07:30 تا 08:10زنگ اوّل
08:30 تا 09:10زنگ دوم
09:30 تا 10:10زنگ سوم
10:30 تا 11:10 زنگ چهارم

برنامه زمانی بعد از ظهر
زمانبرنامه
13:40 تا 14:20زنگ پنجم
14:40 تا 15:20زنگ ششم
روز هفته كلاس زنگ 1 زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ ۶
شنبه الف قرآنمشاورهفارسیآزمایشگاهزبان انگلیسیزبان انگلیسی
بفارسیقرآنآزمایشگاهمشاورهزبان انگلیسیزبان انگلیسی
يكشنبهالف ریاضیریاضیهدیهاجتماعیعلوم فارسی
بهدیهعلومریاضیریاضی---- ----
دوشنبهالف فارسیقرآنعلوماملاء---- ----
بقرآنفارسیاملاءعلوم----
سه شنبهالف ریاضیهدیههنرهنر--------
بهنرهنرریاضیاجتماعیهدیهفارسی
چهارشنبه الففارسیفارسیریاضیریاضیزبان انگلیسیزبان انگلیسی
ب ریاضیریاضیفارسیفارسیزبان انگلیسیزبان انگلیسی
پنج شنبه الفاجتماعیعلومرایانهرایانه---- ----
ب رایانهرایانهعلوماجتماعی---- ----

ردیفروزتاریخعنوان ساعت
1یک‌شنبه 28 شهريورجلسه معارفه ۱۷:00 الی ۱۸:00
2دو‌شنبه19 مهردانش‌افزایی جلسه ۱15:30الی ۱۷:۰0
3‌شنبه۲۴ مهرجلسه ۱ روش15:30الی ۱۷:۰0
4دوشنبه26 مهردانش افزایی جلسه ۲15:30الی ۱۷:۰0
5پنج‌شنبه۴ آذرکارنامه‌ی میان‌نیم ‌سال ۱
۶دیکارنامه نیم‌سال اول
۷اسفندکارنامه میان‌نیم سال دوم
۸فروردینجشن پایان سال
۹خردادتوزیع کارنامه نیم سال دوم

پایهروزهاي تشكيلساعت كلاس اولساعت كلاس دوم
سومشنبه و چهارشنبه15:40 الي 16:2016:40 الي 17:20
چهارمشنبه و چهارشنبه13:40 الي 14:2014:40 الي 15:20
پنجمشنبه و چهارشنبه15:40 الي 16:2016:40 الي 17:20
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزادهمدیر دبستانچهار‌شنبه: 7:30 الی 8:30---
آقای کرمیمعاون آموزشی دبستان---چهارشنبه: ۸:۰۰ الی ۹:0۰
آقای سرندیمعلّم راهنمای پايه‌ی پنجمیک‌شنبه: 8:00 الی 9:30شنبه: 13:30 الی 14:30
چهارشنبه: 9:00 الی 10:00
محل برگزاری ملاقات‌ها دبستان دوره ۲
شماره تماس:
88030051- 88046939