برنامه های پایه پنجم

برنامه زمانی قبل از ظهر
زمانبرنامه
07:10 تا 07:20صبحگاه
07:20 تا 08:00زنگ اوّل
08:20 تا 09:00زنگ دوم
09:20 تا 10:00زنگ سوم
10:20 تا 11:00 زنگ چهارم

برنامه زمانی بعد از ظهر
زمانبرنامه
13:20 تا 14زنگ پنجم
14:20 تا 15زنگ ششم
روز هفته كلاس زنگ 1 زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ ۶
شنبه الف ریاضیعلومفارسیقرآنفوق برنامهفوق برنامه
بعلوم رياضیقرآنفارسیفوق برنامهفوق برنامه
يكشنبهالف فارسیریاضیعلوم اجتماعیزبان انگلیسیزبان انگلیسی
بریاضیفارسیاجتماعیعلوم زبان انگلیسیزبان انگلیسی
دوشنبهالف مشاورهریاضیفارسیهدیه‌های آسمانفوق برنامهفوق برنامه
بریاضیمشاورههدیه‌ی آسمانفارسیفوق برنامهفوق برنامه
سه شنبهالف رایانهرایانه فارسیعلوم زبان انگلیسیزبان انگلیسی
بفارسیعلوم رایانه رایانه زبان انگلیسیزبان انگلیسی
چهارشنبه الفریاضی اجتماعیفارسیقرآن---- ----
ب اجتماعیریاضیقرآن فارسی---- ----
پنج شنبه الفعلوم املا هدیه‌ی آسمانریاضی---- ----
ب هدیه‌ی آسمانریاضیاملاعلوم ---- ----

ردیفروزتاریخعنوان ساعت محل
1دو‌شنبه 3 شهريورجلسه معارفه 15:30الی 16:30مجازی
2چهار‌شنبه9 مهردانش‌افزایی جلسه ۱مجازی
3چهار‌شنبه16 مهردانش افزایی جلسه ۲مجازی
4دوشنبه21 مهرجلسه ۱ روش15:30الی 16:30مجازی
5یک‌شنبه25 آبان کارنامه‌ی میان‌نیم ‌سال ۱15:30الی 16:30مجازی
6دوشنبه17 آذرجلسه ۲ روش15:30الی 16:30مجازی
7دیکارنامه نیم‌سال اول
8اسفندکارنامه میان‌نیم سال دوم
9فروردینجشن پایان سال
10خردادتوزیع کارنامه نیم سال دوم
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزادهمدیر دبستانیک‌شنبه: ۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ---
آقای کارگریانمعاون آموزشی دبستان---سه‌شنبه: ۸:۰۰ الی ۹:۳۰
آقايان حق‌پرست/ سرندیمعلّمين راهنماي پايه‌ی پنجمدوشنبه: 13:30 الی 15:00یکشنبه: 13:30 الی 14:30
چهارشنبه: 13:30 الی 14:30
محل برگزاری ملاقات‌ها دبستان دوره ۲
شماره تماس:
88030051- 88046939