برنامه های پایه پنجم

برنامه زمانی شنبه تا چهارشنبه
زمانبرنامه
07:10 تا 07:30صبحگاه و محاسبه‌ی تأخير
07:30 تا 08:10زنگ اوّل
08:30 تا 09:10زنگ دوم
09:30 تا 10:10زنگ سوم
10:30 تا 11:10 زنگ چهارم
11:15 تا 12:30 بازی و ورزش/آموزش نماز
برنامه زمانی پنج شنبه
زمانبرنامه
07:10 تا 07:30صبحگاه و محاسبه‌ی تأخير
07:30 تا 08:10زنگ اوّل
08:30 تا 09:10زنگ دوم
09:30 تا 10:10زنگ سوم
10:30 تا 11:10 زنگ چهارم
برنامه زمانی كلاس‌های زبان هرمس
زمانبرنامه
15:40 تا 16:20زنگ اوّل زبان
16:40 تا 17:20زنگ دوم زبان
روز هفته كلاس زنگ 1 زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ اوّل زبان انگلیسی زنگ دوم زبان انگلیسی
شنبه الف قرآنمشاورهفارسیآزمایشگاهبازی و ورزش/آموزش نماز زبان انگلیسیزبان انگلیسی
بفارسیقرآنآزمایشگاهمشاورهبازی و ورزش/آموزش نماز زبان انگلیسیزبان انگلیسی
يكشنبهالف ریاضیریاضیهدیهاجتماعیبازی و ورزش/آموزش نماز ---- ----
بهدیهعلومریاضیریاضیبازی و ورزش/آموزش نماز ---- ----
دوشنبهالف فارسیقرآنعلوماملاءبازی و ورزش/آموزش نماز ---- ----
بقرآنفارسیاملاءعلومبازی و ورزش/آموزش نماز ----
سه شنبهالف ریاضیهدیههنرهنربازی و ورزش/آموزش نماز --------
بهنرهنراجتماعیریاضیبازی و ورزش/آموزش نماز ---- ----
چهارشنبه الففارسیفارسیریاضیریاضیبازی و ورزش/آموزش نماز زبان انگلیسیزبان انگلیسی
ب ریاضیریاضیفارسیفارسیبازی و ورزش/آموزش نماز زبان انگلیسیزبان انگلیسی
پنج شنبه الفاجتماعیعلومرایانهرایانه---- ---- ----
ب رایانهرایانههدیهاجتماعی---- ---- ----

ردیفروزتاریخعنوان ساعت
1یک‌شنبه 28 شهريورجلسه معارفه ۱۷:00 الی ۱۸:00
2دو‌شنبه19 مهردانش‌افزایی جلسه ۱15:30الی ۱۷:۰0
3‌شنبه۲۴ مهرجلسه ۱ روش15:30الی ۱۷:۰0
4دوشنبه26 مهردانش افزایی جلسه ۲15:30الی ۱۷:۰0
5پنج‌شنبه۴ آذرکارنامه‌ی میان‌نیم ‌سال ۱
۶دیکارنامه نیم‌سال اول
۷اسفندکارنامه میان‌نیم سال دوم
۸فروردینجشن پایان سال
۹خردادتوزیع کارنامه نیم سال دوم
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزادهمدیر دبستانچهار‌شنبه: 7:30 الی 8:30---
آقای کرمیمعاون آموزشی دبستان---چهارشنبه: ۸:۰۰ الی ۹:0۰
آقای سرندیمعلّم راهنمای پايه‌ی پنجمیک‌شنبه: 8:00 الی 9:30شنبه: 13:30 الی 14:30
چهارشنبه: 9:00 الی 10:00
محل برگزاری ملاقات‌ها دبستان دوره ۲
شماره تماس:
88030051- 88046939