عکس پایه ای سوم روزبه
صفحه اصلی/ پایه سوم
پایه سوم۱۳۹۹-۱۲-۱۷ ۱۱:۰۰:۳۰ +۰۳:۳۰
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
تکالیف و جزوات پایه سوم
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه سوم

برنامه های پایه سوم

برنامه زمانی قبل از ظهر
زمانبرنامه
07:10 تا 07:20صبحگاه
07:20 تا 08:00زنگ اوّل
08:20 تا 09:00زنگ دوم
09:20 تا 10:00زنگ سوم
10:20 تا 11:00 زنگ چهارم
برنامه زمانی بعد از ظهر
زمانبرنامه
13:20 تا 14زنگ پنجم
14:20 تا 15زنگ ششم
روز هفتهکلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالفریاضیمطالعات اجتماعیعلوم مشاورهفوق برنامهفوق برنامه
بمطالعات اجتماعیرياضی مشاورهعلوم فوق برنامهفوق برنامه
یکشنبهالف قرآن فارسیریاضیهديه های آسمانزبان انگلیسیزبان انگلیسی
ب فارسیقرآن هديه های آسمانرياضیزبان انگلیسیزبان انگلیسی
دوشنبهالف ریاضیفارسیفارسیاملا فوق برنامهفوق برنامه
بفارسیریاضیاملافارسی فوق برنامهفوق برنامه
سه شنبهالف هديه های آسمانریاضیمطالعات اجتماعیقرآن زبان انگلیسیزبان انگلیسی
بمطالعات اجتماعیهديه های آسمانقرآن ریاضیزبان انگلیسیزبان انگلیسی
چهارشنبهالف ریاضیزیبانویسی علوم فارسی--------
بزیبانویسیریاضی فارسیعلوم --------
پنج شنبهالف رایانه رایانه فارسیعلوم --------
بعلوم فارسیرایانه رایانه --------

ردیفروزتاریخعنوانساعت محل
1شنبه1شهريورجلسه معارفه اوليا15:30 الی 16:30مجازی
2یک‌شنبه13 مهر جلسه اول روش 15:30 الی 16:30مجازی
3چهارشنبه
23مهر دانش‌افزایی جلسه۱مجازی
4 چهارشنبه30 مهر دانش‌افزایی جلسه2مجازی
5شنبه10 آبان کارگاه تکلیف-گروه ۱15:30 الی 16:30مجازی
6یک‌شنبه11 آبان کارگاه تکلیف-گروه 215:30 الی 16:30مجازی
7شنبه17 آبان کارگاه تکلیف-گروه 315:30 الی 16:30مجازی
8یک‌شنبه18 آبان کارگاه تکلیف-گروه 415:30 الی 16:30مجازی
9سه‌شنبه 27 آبان کارنامه‌ی میان ‌نیم‌سال اول15:30 الی 16:30مجازی
10یک‌شنبه16 آذرجلسه دوم روش 15:30 الی 16:30مجازی
11دی توزیع کارنامه نیم سال ۱
12اسفندتوزیع کارنامه میان‌نیم سال ۲
13فروردینجشن پایان سال
14خرداد توزیع کارنامه نیم سال ۲
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزادهمدیر دبستانیک‌شنبه: 9:00 الی 10:00---
آقای کارگریانمعاون آموشی دبستان---سه‌شنبه: 8:00 الی 9:30
آقایان افشاری و بهرام‌نیامعلّمین راهنمای پایه سومچهارشنبه: 13:30 الی 15:00یکشنبه: 11:00 الی ۱۲
دوشنبه: 13:30 الی 14:30
محل برگزاری ملاقات‌ها دبستان دوره ۲
شماره تماس:
88030051- 88046939