اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه سوم

آلبوم خاطره ها

برنامه های پایه سوم

روزهای شنبه تا چهارشنبهروزهای پنجشنبه
زمانبرنامهزمان برنامه
07:10 تا 07:20صبحگاه 07:10 تا 07:20صبحگاه
07:20 تا 07:25حركت و استقرا در كلاس 07:15 تا 08:00كلاس 1
07:25 تا 07:35برنامه قرآن صبحگاهی08:00 تا 08:15 زنگ تفريح
07:35 تا 08:20 كلاس 1 08:15 تا 09:00 كلاس 2
08:20 تا 08:35زنگ تفريح 09:00 تا .09:15 تغذيه
08:35 تا 09:20كلاس 2 09:15 تا 10:00 كلاس 3
09:20 تا 09:40 تغذيه 10:00 تا 10:15 زنگ تفريح
09:40 تا 10:25 كلاس 310:15 تا 11:00 كلاس 4
10:25 تا 10:40 زنگ تفريح 11:00 تخليه كلاس ها و راهروها
10:40 تا 11:25 كلاس 4 11:05 حركت سرويس ها
11:25 تا 11:30 جا به جايی
11:30 تا 11:55ناهار - بازی
11:55 تا 12:20بازی - ناهار
12:20 تا 12:30 جا به جايی
12:30 تا 13:15 كلاس 5
13:15 تا 13:30 زنگ تفريح
13:30 تا 14:15 كلاس 6
14:15 تا 14:30آمادگی براي ورود به نماز خانه
14:30 تا 14:55 نماز خانه
14:55 تخليه كلاس ها و راهروها
15:00 حركت سرويس ها
روز هفتهکلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالفاملاعلوم رياضی رياضیمطالعات اجتماعی زيبانويسی
برياضیرياضی املاعلوم هنر هنر
یکشنبهالف رياضیقرآن ورزش ورزش فارسیهديه های آسمان
ب قرآن فارسیهديه های آسمانرياضیمطالعات اجتماعی زيبانويسی
دوشنبهالف فارسیمطالعات اجتماعی زبان انگليسی زبان انگليسی فارسی مشاوره
بزبان انگليسیزبان انگليسیورزش ورزش مشاورهفارسی
سه شنبهالف هديه های آسمان و احكامآزمايشگاه ورزش ورزش رياضیفارسی
بفارسی مطالعات اجتماعی هديه های آسمان آزمايشگاهفارسی رياضی
چهارشنبهالف علوم رياضی فارسی قرآنهنرهنر
بقرآن علوم ورزشورزشرياضی فارسی
پنج شنبهالف زبان انگليسیزبان انگليسیرايانه رايانه
برايانه رايانه زبان انگليسیزبان انگليسی
ردیفعنوانروزتاریخ
1اردوگاه شهيد باهنرچهارشنبه18 مهر
2عصری در مدرسه دوشنبه13 آبان
3باغ پرندگان يك‌شنبه26 آبان
4نمايش جانورانسه‌شنبه3 دی
5تشويقی ترم 1پنجشنبه 17 بهمن
6امام زاده صالح (ع) سه‌شنبه 29 بهمن
7شبی در مدرسهپنجشنبه1 اسفند
8اردوی يك روزه جاجرود يك‌شنبه 24 فروردين
9پارك ترافيك سه‌شنبه 2 ارديبهشت
10تشويقی ترم 2دوشنبه26 خرداد

ردیفروزتاریخعنوانساعت محل
1چهارشنبه27 شهريورجلسه معارفه اوليا16:15 الی 17:45سالن دبستان
2يك شنبه 21 مهرجلسه روش 16:15 الی 17:45نمازخانه دبستان دوره 2
3پنج شنبه23 آبان كارگاه تكليف(گروه اول) 15:00 الی 16:30نمازخانه دبستان دوره 2
4جمعه
24 آبان كارگاه تكليف(گروه دوم)
كارگاه تكليف(گروه سوم)
8:45 الی 10:15
10:45 الی 12:30
نمازخانه دبستان دوره 2
نمازخانه دبستان دوره 2
5 پنج شنبه30 آبانتوزيع كارنامه ميان نيم سال1
انتخاب انجمن اوليا و مربيان
14:00 الی 15:15سالن دبيرستان دوره 1
6دوشنبه 7 بهمنتوزيع كارنامه نيم سال اول
18:00 الی 19:00سالن دبستان
7جمعه22 فروردينجشن پايان سال 8 الی 9:45سالن دبستان
8دوشنبه12 خردادتوزيع كارنامه نيم سال دوم
دفتر دبستان دوره 2

نوبتروزتاریخ
1سه شنبه16مهر
2چهار شنبه24مهر
3شنبه 18آبان
4 چهار شنبه6 آذر
5يك شنبه17 آذر
6شنبه 30 ْآذر
7يك شنبه 8 دی
8سه شنبه17 دی
9چهار شنبه 2 بهمن
10يك شنبه 27 بهمن
11 شنبه 10 اسفند
12چهار شنبه 3 ارديبهشت
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اكبر زادهمدير دبستان چهارشنبه 7:30 الی 8:30-----------
آقای مهدی كلاهدوزسرپرست دوره سه‌شنبه 9:30 الی 10:30 -----------
آقای سرندی معلم راهنمای پايه سوم يكشنبه 9:30 الی 11:30
سه‌شنبه 12:30 الی 13:30
شنبه 9:45 الی 10:45
آقای كارگريانمعاون آموزش ----------يكشنبه 13 الی 14
روزتاریخ غذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه 1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه شنبه1398-11-29استانبولي‌پلوسالاد شيرازی
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته