ویدیوهای آموزشی

ریاضی

فیلم 1. جمع و تفریق

فیلم 2. ضرب عدد در ده

فیلم 3. محاسبه‌ی ضرب

فیلم 4. تقسیم با باقیمانده

فیلم 5. حل تمرین

فیلم 6. حل فعالیت

فیلم 7. حل تمرین

فیلم 8. حدس و آزمایش

فیلم 9. جدول داده‌ها

فیلم 10. احتمال

فیلم 11. نمودار دایره‌ای

فیلم 12. انتخاب نمودار

فیلم 13. پاورقی‌های فصل 7

فیلم 14. حل تمرین فصل 8

فیلم 15. حل تمرین مجموعه

فارسی

فیلم 1. درس ایران آباد

فیلم 2. درس چهاردهم 2

فیلم 3. درس دریا

فیلم 4. درس پانزدهم 2

فیلم 5. درس شانزدهم 1

فیلم 6. درس شانزدهم 2

فیلم 7. درس شانزدهم 3

فیلم 8. درس شانزدهم 4

فیلم 9. درس هفدهم 1

فیلم 10. درس هفدهم 2

فیلم 11. درس هفدهم 3

فیلم 12. درس هفدهم 4

علوم

فیلم 1. نیرو همه جا (1)

فیلم 2. نیرو همه جا (2)

فیلم 3. معرفی اهرم‌ها

فیلم 4. کاربرد اهرم

فیلم 5. ریشه‌ها و ساقه‌ها

فیلم 6. گلبرگ و دانه

فیلم 7. فیلم تکمیلی

فیلم 8. از گذشته تا آینده

فیلم 9. نیروی آهنربا

فیلم 10. نیروی فنر

فیلم 11. چرخه‌ی آب

فیلم 12. خزندگان(جانوران خونسرد)