برنامه آموزش مجازی

روز تاریخ ارزیابی مجازی کلاس مجازی موضوع شماره فیلم
شنبه 99/03/10 علوم، بکارید و ببینید و از گذشته تا آینده
۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰
یکشنبه 99/03/11
دوشنبه 99/03/12 ریاضی، فصل ۵ و ۸
۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰
سه‌شنبه 99/03/13
چهارشنبه 99/03/14
پنجشنبه 99/03/15
روز تاریخ ارزیابی مجازی کلاس مجازی موضوع شماره فیلم
شنبه 99/03/03
یکشنبه 99/03/04
دوشنبه 99/03/05
سه‌شنبه 99/03/06 فارسی، ارسال فایل صوتی روانخوانی
08:00 الی 23:00
چهارشنبه 99/03/07
پنجشنبه 99/03/08 ریاضی، مساحت و آمار و احتمال
18:30 الی 19:30
روز تاریخ ارزیابی مجازی کلاس مجازی موضوع شماره فیلم
شنبه 99/02/27 فارسی، ارزیابی املا
18:30 الی 19:30
ریاضی حل تمرین فصل ۸  فیلم 14
یکشنبه 99/02/28 علوم خزندگان
(جانوران خونسرد)
فیلم 12
دوشنبه 99/02/29 فارسی، دروس 14، 15، 16 و 17
18:30 الی 19:30
سه‌شنبه 99/02/30 ریاضی حل تمرین مجموعه فیلم 15
چهارشنبه 99/02/31 علوم، دروس نیرو همه جا (1) و (2)
18:30 الی 19:30
روز تاریخ ارزیابی مجازی کلاس مجازی موضوع شماره فیلم
شنبه 99/02/20 ریاضی انتخاب نمودار
صفحه‌های 127 و 128
 فیلم 12
یکشنبه 99/02/21 فارسی درس هفدهم
بخش سوم
فیلم 11
دوشنبه 99/02/22 فارسی، ارسال فایل صوتی روانخوانی 1 علوم چرخه‌ی آب فیلم 11
سه‌شنبه 99/02/23 فارسی، ارسال فایل تصویری املا ریاضی پاورقی‌های فصل 7 فیلم 13
چهارشنبه 99/02/24 ریاضی، فصل‌های 6 و 8
(ساعت برگزاری 11 الی 11:35)
فارسی درس هفدهم
بخش چهارم
فیلم 12
روز تاریخ کلاس موضوع شماره فیلم
شنبه 99/02/13 ریاضی احتمال
صفحه‌‌های 121 و 122
 فیلم 10
یکشنبه 99/02/14 فارسی درس هفدهم
بخش اوّل
فیلم 9
دوشنبه 99/02/15 علوم نیری فنر
(رابطه‌ی نیرو و طول فنر)
فیلم 10
سه‌شنبه 99/02/16 ریاضی نمودار دایره‌ای
صفحه‌های 124 و 125
فیلم 11
چهارشنبه 99/02/17 فارسی درس هفدهم
بخش دوم
فیلم 10
روز تاریخ کلاس موضوع شماره فیلم
شنبه 99/02/06 ریاضی حدس و آزمایش و حل مسئله‌
صفحه‌های 116 و 117
 فیلم 8
یکشنبه 99/02/07 فارسی درس شانزدهم
(بخش سوم)
فیلم 7
دوشنبه 99/02/08 علوم از گذشته تا آینده فیلم 8
سه‌شنبه 99/02/09 ریاضی جدول داده‌ها
صفحه‌های 118 و 119
فیلم 9
چهارشنبه 99/02/10 فارسی درس شانزدهم
(بخش چهارم)
فیلم 8
پنجشنبه 99/02/11 علوم نیروی آهنربا فیلم 9
روز تاریخ کلاس موضوع شماره فیلم
شنبه 99/01/30 ریاضی فعالیت‌های (کامل کن)
صفحه‌های 107، 108 و 110 کتاب
+
حل تمرین‌ صفحه‌های 138، 141 و 144 کتاب
فیلم 5 و 6
یکشنبه 99/01/31 فارسی درس شانزدهم
(بخش اوّل)
فیلم 5
دوشنبه 99/02/01 علوم ریشه‌ها و ساقه‌ها
از صفحه‌ی 81 تا 84
فیلم 5
سه‌شنبه 99/02/02 ریاضی حل تمرین‌ صفحه‌های 147، 148 و 149 فیلم 7
چهارشنبه 99/02/03 فارسی درس شانزدهم
(بخش دوم)
فیلم 6
پنجشنبه 99/02/04 علوم گلبرگ و دانه
صفحه‌ی 85 تا 88
+
فیلم تکمیلی
فیلم 6 و 7
روز تاریخ کلاس موضوع شماره فیلم
شنبه 99/01/23 ریاضی محاسبه‌ی ضرب
(صفحه‌ی 142 و 143)
فیلم 3
یکشنبه 99/01/24 فارسی تدریس درس دریا (درس 15)
واژه‌آموزی (پسوند ـه)
فیلم 3
دوشنبه 99/01/25 علوم معرّفی اهرم با آزمایش آن
صفحه‌ی 79
فیلم 3
سه‌شنبه 99/01/26 ریاضی تقسیم با باقی‌مانده
(صفحه‌ی 145 و 146)
فیلم 4
چهارشنبه 99/01/27 فارسی تشبیه
گوش کن و بگو (داستان خرس چه گفت؟)
بند نویسی پیرامون یک موضوع
فیلم 4
پنجشنبه 99/01/28 علوم کاربرد اهرم
(صفحه‌ی 79 و 80)
فیلم 4
روز تاریخ کلاس موضوع شماره فیلم
شنبه 99/01/16 ریاضی جمع در جدول ارزش مکانی
(صفحه‌ی 106 و 107)
تفریق در جدول ارزش مکانی
(صفحه‌ی 109 و 110)
فیلم 1
یکشنبه 99/01/17 فارسی درس 14
واژه‌آموزی (اسم + ی)
جمله‌ی اوّل بند
فیلم 1
دوشنبه 99/01/18 علوم نیرو همه جا (1)
اثر نیرو و جهت نیرو
فیلم 1
سه‌شنبه 99/01/19 ریاضی ضرب عدد در 10
(صفحه‌ی 136 و 137)
ضرب عددهای یک‌رقمی در چند رقمی
(صفحه‌ی 139 و 140)
فیلم 2
چهارشنبه 99/01/20 فارسی فعل و نقش آن در جمله
بخوان و بیندیش (بوی سیب و یاس)
حکایت خروس ایرانی
فیلم 2
پنجشنبه 99/01/21 علوم نیرو همه جا (2)
نیروی غیر تماسی
(صفحه‌ی 74 تا 76 کتاب)
فیلم 2

ویدیوهای آموزشی

ریاضی

فیلم 1. جمع و تفریق

فیلم 2. ضرب عدد در ده

فیلم 3. محاسبه‌ی ضرب

فیلم 4. تقسیم با باقیمانده

فیلم 5. حل تمرین

فیلم 6. حل فعالیت

فیلم 7. حل تمرین

فیلم 8. حدس و آزمایش

فیلم 9. جدول داده‌ها

فیلم 10. احتمال

فیلم 11. نمودار دایره‌ای

فیلم 12. انتخاب نمودار

فیلم 13. پاورقی‌های فصل 7

فیلم 14. حل تمرین فصل 8

فیلم 15. حل تمرین مجموعه

فارسی

فیلم 1. درس ایران آباد

فیلم 2. درس چهاردهم 2

فیلم 3. درس دریا

فیلم 4. درس پانزدهم 2

فیلم 5. درس شانزدهم 1

فیلم 6. درس شانزدهم 2

فیلم 7. درس شانزدهم 3

فیلم 8. درس شانزدهم 4

فیلم 9. درس هفدهم 1

فیلم 10. درس هفدهم 2

فیلم 11. درس هفدهم 3

فیلم 12. درس هفدهم 4

علوم

فیلم 1. نیرو همه جا (1)

فیلم 2. نیرو همه جا (2)

فیلم 3. معرفی اهرم‌ها

فیلم 4. کاربرد اهرم

فیلم 5. ریشه‌ها و ساقه‌ها

فیلم 6. گلبرگ و دانه

فیلم 7. فیلم تکمیلی

فیلم 8. از گذشته تا آینده

فیلم 9. نیروی آهنربا

فیلم 10. نیروی فنر

فیلم 11. چرخه‌ی آب

فیلم 12. خزندگان(جانوران خونسرد)