دروس تکمیلی

با توجّه به توانایی‌های بالقوّه‌ی مدرسه از نظر امکانات محیطی، فضاهای آموزشی، ابزار و امکانات فراهم شده از یک سو و نیز با توجّه به انتخاب دانش‌آموزان مستعد برای تحصیل در دبستان و زمان حضور دانش‌آموزان در مدرسه از سویی دیگر، توجّه به توسعه‌ی کمی و کیفی سطوح یادگیری دانش‌آموزان از اهداف آموزشی دبستان، می‌باشد. از این رو به موازات آموزش برنامه‌ی رسمی آموزش و پرورش، آموزش موادّ درسی دیگری نیز تحت عنوان دروس تکمیلی با جدّیّت دنبال می‌شود. انتخاب موادّ درسی آموزشی تکمیلی، متناسب با مهارت‌های مورد نیاز دانش‌آموزان و نیز پیشرفت تکنولوژی و صنعت ارتباطات در دنیای کنونی است. گسترش و توسعه‌ی تکنولوژی ارتباطات به گونه‌ای است که دنیا را به دهکده‌ی کوچک جهانی مبدّل ساخته است. در این فضای گسترده‌ی ارتباطی، لازمه‌ی حضوری فعّال، مستمرّ و مؤثّر داشتن تسلّط کافی بر تکنولوژی موجود است. لذا با درک این شرایط به آموزش رایانه و نیز زبان انگلیسی به عنوان ابزار مورد نیاز و اوّلیّه، توجّهی خاص، شده‌است. همچنین آموزش‌های تکمیلی در زمینه‌های قرآن، ورزش و آزمایشگاه در برنامه آموزشی دانش‌آموزان گنجانده شده است.

Cities XXL
آموزش زبان
کلاس‌های ورزش
قرائت قرآن
آشنایی با حیوانات