آزمایشگاه

مواجهه نزدیک و لمس مفاهیم علمی، یکی از بهترین رویکردها در آموزش علوم، به ویژه علوم تجربی است. از آن‌جا که یادگیری عمیق مطالب در دروس مختلف از اهداف آموزشی دبستان روزبه می‌باشد، در برنامه درسی نسبت به یادگیری علوم تجربی از طریق آزمایش و مشاهدات تجربی توجّه ویژه‌ای شده است. به همین منظور مؤسسه فرهنگی روزبه اقدام به تجهیز امکانات و وسایل سخت‌افزاری مورد نیاز با به‌روزترین وسایل آزمایشگاهی و همچنین تألیف و آماده‌سازی محتوای مناسب جهت بهره‌گیری از این امکانات نموده است.

در دروس مختلف مرتبط با این امکانات، به ویژه علوم تجربی و ریاضی، آموزگاران با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی دبستان، ارتباط بهتری میان جنبه‌های نظری و عملی دروس برقرار می‌کنند و از این ابزارها در راستای تعمیق مفاهیم و ارتقای یادگیری دانش‌آموزان استفاده می‌نمایند. بخشی از کلاس‌های این دروس در محیط آزمایشگاه برگزار می‌گردد تا دانش‌آموزان از نزدیک با مطالب مطرح شده توسط آموزگاران ارتباط برقرار کنند و خود در فرآیند یادگیری مشارکت فعّال داشته باشند.

  • آزمایش علوم | گیاهان
  • آشنایی با حیوانات
  • آشنایی با حیوانات
  • آزمایشگاه علوم
  • کلاس علوم | پایه پنجم
  • کلاس علوم | مبحث گازها

تصاویری از کلاس‌های آزمایشگاه علوم

امکانات آزمایشگاهی مؤسسه

امکانات آزمایشگاهی مؤسسه فرهنگی روزبه عموماً به صورت موضوعی در مقاطع مختلف تحصیلی توزیع شده است و آزمایشگاه هر مقطع دربردارنده بخشی از امکانات مرتبط با دروس مختلف ارائه شده در آن مقطع است. در موارد لزوم، کلاس‌های آزمایشگاه دانش‌آموزان در آزمایشگاه مقطع دیگر برگزار می‌شود تا از امکانات موجود در آن آزمایشگاه استفاده شود. برای مشاهده این امکانات کلیک کنید.

امکانات آزمایشگاهی مؤسسه

جزوه آزمایشگاه پایه سوم با توجه به فعالیت‌ها و مباحث علمی مطرح شده در کلاس علوم تجربی طراحی شده است و دانش‌آموزان مفاهیم این درس را به صورت عینی مشاهده می‌کنند.

ردیفعنوان آزمایش‌های علوم
نيم‌سال اول
عنوان آزمایش‌های علوم
نيم‌سال دوم
1آشنايی با آزمايشگاهنفوذ آب در خاك
2حجم و اندازه‌گيری آن (1)تصفيه‌ی آب
3حجم و اندازه‌گيری آن (2)بازتاب نور
4جرم و اندازه‌گيری آنانواع آينه‌ها
5مقايسه جرم و حجمميدان ديد
6بادكنك و شعلهكاشت گياه
7پديده ذوبنيروی آهنربا (نيروی غيرتماسی)
8پديده تبخير جوششینتيجه كشت و كار
9تبخير سطحینيروی فنر (رابطه نيرو و طول فنر)
10دنيای جانوراناهرم نوع اول
11ميعانشناخت و طبقه‌بندی گياهان

جزوه آزمایشگاه پایه چهارم با توجه به فعالیت‌ها و مباحث علمی مطرح شده در کلاس علوم تجربی طراحی شده است و دانش‌آموزان مفاهیم این درس را به صورت عینی مشاهده می‌کنند.

ردیفعنوان آزمایش‌های علوم
نيم‌سال اول
عنوان آزمایش‌های علوم
نيم‌سال دوم
1سرعت حل شدن (2)آهنرباهای الكتريكی
2مخلوط يكنواخت و غيريكنواختالقای خاصيت مغناطيسی
3مخلوط جامد در جامدتشخيص محل و قدرت قطب‌های آهنرباها
4سرد شدن موادتوانايي در اندازه‌گيری
5مشاهده و پيش‌بينیرسوب گذاری
6سرعت حل شدن (1)شناسايی نوع قطب‌های يك آهنربا
7جداسازی مخلوطهاكار با ميكروسكوپ 1
8هدايت گرمايی موادكار با ميكروسكوپ 2
9مدار الكتريكی (1)كاشت گياه
10عايق بندی گرمايیمدار الكتريكی (3) (ذخيره)
11رسانا و نارسانانبض و تنفس
12دمای تعادلنتيجه كشت و كار
13مدار الكتريكی (2)هواي فعال تنفسی

جزوه آزمایشگاه پایه پنجم با توجه به فعالیت‌ها و مباحث علمی مطرح شده در کلاس علوم تجربی طراحی شده است و دانش‌آموزان مفاهیم این درس را به صورت عینی مشاهده می‌کنند.

ردیفعنوان آزمایش‌های علوم
نيم‌سال اول
عنوان آزمایش‌های علوم
نيم‌سال دوم
1سقوط فرفرهاهرم نوع اوّل
2تغييرات مادهتعادل
3نوشيدنی گازدارانواع اهرم‌ها
4فاصله كانونی ذره‌بين (عدسی)سطح شيب‌دار
5تصوير اجسام در ذره‌بينساخت و بررسی قرقره
6فسيل‌ها (1)كشت و كار 1
7فسيل‌خا (2)كشت و كار 2
8مدل حركتی ساعدتشكيل خاك
9مقايسه قدرت بينيايیته‌نشينی خاك
10جمع كننده صوتنفوذ آب در خاك
11مقايسه قدرت چشايیبالا آمدن آب در ساقه گياه
12مقايسه قدرت لامسهكار با ميكروسكوپ
13نتايج كشت و كار