برنامه های پایه چهارم

برنامه زمانی شنبه تا چهارشنبه
زمانبرنامه
07:10 تا 07:30صبحگاه و محاسبه‌ی تأخير
07:30 تا 08:10زنگ اوّل
08:30 تا 09:10زنگ دوم
09:30 تا 10:10زنگ سوم
10:30 تا 11:10 زنگ چهارم
11:15 تا 12:30 بازی و ورزش/آموزش نماز
برنامه زمانی پنج شنبه
زمانبرنامه
07:10 تا 07:30صبحگاه و محاسبه‌ی تأخير
07:30 تا 08:10زنگ اوّل
08:30 تا 09:10زنگ دوم
09:30 تا 10:10زنگ سوم
10:30 تا 11:10 زنگ چهارم
برنامه زمانی كلاس‌های زبان هرمس
زمانبرنامه
13:40 تا 14:20زنگ اوّل زبان
14:40 تا 15:20زنگ دوم زبان
روز هفته كلاس زنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ اوّل زبان انگلیسی زنگ دوم زبان انگلیسی
شنبهالف رایانهرایانهریاضیفارسیبازی و ورزش/آموزش نماز زبان انگلیسیزبان انگلیسی
بریاضیفارسیرایانهرایانهبازی و ورزش/آموزش نماز زبان انگلیسیزبان انگلیسی
يكشنبه الف هنرهنرفارسیاملاءبازی و ورزش/آموزش نماز ---- ----
بفارسیاملاءهنرهنربازی و ورزش/آموزش نماز ---- ----
دوشنبه الف ریاضیعلومهدیهمشاورهبازی و ورزش/آموزش نماز ---- ----
بعلومریاضیمشاورههدیهبازی و ورزش/آموزش نماز ---- ----
سه شنبه الف اجتماعیریاضیقرآنفارسیبازی و ورزش/آموزش نماز ---- ----
بقرآناجتماعیفارسیریاضیبازی و ورزش/آموزش نماز ---- ----
چهارشنبهالف هدیهریاضیعلومآزمایشگاهبازی و ورزش/آموزش نماز زبان انگلیسیزبان انگلیسی
بعلومآزمایشگاههدیهریاضیبازی و ورزش/آموزش نماز زبان انگلیسیزبان انگلیسی
پنج شنبه الف فارسیفارسیریاضیعلوم---- ---- ----
بعلومریاضیفارسیفارسی---- ---- ----

ردیفروزتاریخعنوان ساعت
1یکشنبه28 شهريورجلسه معارفه اوليا15:30الی 16:30
2سه‌‌شنبه20 مهرجلسه اول روش15:30الی 17:00
3دو‌شنبه17 آبان دانش‌افزایی جلسه اول
15:30الی 17:00
4دوشنبه24 آبان دانش‌افزایی جلسه دوم
15:30الی 17:00
5پنج‌شنبه۴ آذر كارنامه میان‌نيم سال اول
6بهمن کارنامه نیم‌سال ۱
7اسفند کارنامه میان نیم‌سال دوم
8فروردین جشن پایان سال
9خرداد کارنامه نیم سال ۲
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزادهمدیر دبستانچهار‌شنبه: 7:30 الی 8:30---
آقای کرمیمعاون آموزشی دبستان---چهار‌شنبه: ۸:۰۰ الی ۹:0۰
آقاي بهرام‌نیامعلّم راهنمای پايه‌ی چهارمچهار‌شنبه: 9:30 الی 11:00یک‌شنبه: 10:00 الی 11:00
سه‌شنبه: 13:30 الی 14:30
محل برگزاری ملاقات‌ها دبستان دوره ۲
شماره تماس:
88030051- 88046939