برنامه های پایه چهارم

برنامه زمانی قبل از ظهر
زمانبرنامه
07:10 تا 07:20صبحگاه
07:20 تا 08:00زنگ اوّل
08:20 تا 09:00زنگ دوم
09:20 تا 10:00زنگ سوم
10:20 تا 11:00 زنگ چهارم
برنامه زمانی بعد از ظهر
زمانبرنامه
13:20 تا 14زنگ پنجم
14:20 تا 15زنگ ششم
روز هفته كلاس زنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالف فارسیاجتماعیعلوم ریاضیزبان انگلیسیزبان انگلیسی
باجتماعیفارسیریاضیعلوم زبان انگلیسیزبان انگلیسی
يكشنبه الف ریاضیهديه های آسمانقرآنفارسیفوق برنامهفوق برنامه
بهديه های آسمانریاضیفارسیقرآنفوق برنامه----فوق برنامه
دوشنبه الف فارسیاجتماعیریاضیعلوم ---- ----
باجتماعیفارسیعلوم ریاضی---- ----
سه شنبه الف ریاضیقرآن هديه های آسمانفارسیفوق برنامهفوق برنامه
بقرآن فارسیرياضیهديه های آسمانفوق برنامهفوق برنامه
چهارشنبهالف فارسی علوم ریاضیمشاورهزبان انگلیسیزبان انگلیسی
بعلوم فارسیمشاورهریاضیزبان انگلیسیزبان انگلیسی
پنج شنبه الف رایانه رايانهعلوم املا---- ----
باملاعلوم رايانهرايانه ---- ----

ردیفروزتاریخعنوان ساعت محل
1یکشنبه2 شهريورجلسه معارفه اوليا15:30الی 16:30مجازی
2دو‌شنبه20 مهرجلسه اول روش15:30الی 16:30مجازی
3چهار‌شنبه7 آبان دانش‌افزایی جلسه اول
مجازی
4چهار‌شنبه14 آبان دانش‌افزایی جلسه دوم
مجازی
5دوشنبه26 آبان كارنامه میان‌نيم سال اول
15:30الی 16:30مجازی
6بهمن کارنامه نیم‌سال ۱
7اسفند کارنامه میان نیم‌سال دوم
8فروردین جشن پایان سال
9خرداد کارنامه نیم سال ۲
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزادهمدیر دبستانیک‌شنبه: ۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰---
آقای کارگریانمعاون آموزشی دبستان---سه‌شنبه: ۸:۰۰ الی ۹:۳۰
آقايان پورتیموری / خرازانیمعلّمین راهنمای پايه‌ی چهارمیک‌شنبه: 13:30 الی 15:00دوشنبه: 11:00 الی 12:00
سه‌شنبه: 11:00 الی 12:00
محل برگزاری ملاقات‌ها دبستان دوره ۲
شماره تماس:
88030051- 88046939