برنامه های پایه چهارم

برنامه زمانی قبل از ظهر
زمانبرنامه
07:20 تا 07:30صبحگاه
07:30 تا 08:10زنگ اوّل
08:30 تا 09:10زنگ دوم
09:30 تا 10:10زنگ سوم
10:30 تا 11:10 زنگ چهارم
برنامه زمانی بعد از ظهر
زمانبرنامه
13:40 تا 14:20زنگ پنجم
14:40 تا 15:20زنگ ششم
روز هفته كلاس زنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالف رایانهرایانهریاضیفارسیزبان انگلیسیزبان انگلیسی
بریاضیفارسیرایانهرایانهزبان انگلیسیزبان انگلیسی
يكشنبه الف هنرهنرفارسیاملاءاجتماعیقرآن
بفارسیاملاءهنرهنرقرآناجتماعی
دوشنبه الف ریاضیعلومهدیهمشاوره---- ----
بعلومریاضیمشاورههدیه---- ----
سه شنبه الف فارسیریاضیقرآناجتماعی---- ----
بقرآناجتماعیفارسیریاضی---- ----
چهارشنبهالف هدیهریاضیعلومآزمایشگاهزبان انگلیسیزبان انگلیسی
بعلومآزمایشگاههدیهریاضیزبان انگلیسیزبان انگلیسی
پنج شنبه الف فارسیفارسیریاضیعلوم---- ----
بعلومریاضیفارسیفارسی---- ----

ردیفروزتاریخعنوان ساعت
1یکشنبه28 شهريورجلسه معارفه اوليا15:30الی 16:30
2سه‌‌شنبه20 مهرجلسه اول روش15:30الی 17:00
3دو‌شنبه17 آبان دانش‌افزایی جلسه اول
15:30الی 17:00
4دوشنبه24 آبان دانش‌افزایی جلسه دوم
15:30الی 17:00
5پنج‌شنبه۴ آذر كارنامه میان‌نيم سال اول
6بهمن کارنامه نیم‌سال ۱
7اسفند کارنامه میان نیم‌سال دوم
8فروردین جشن پایان سال
9خرداد کارنامه نیم سال ۲

پایهروزهاي تشكيلساعت كلاس اولساعت كلاس دوم
سومشنبه و چهارشنبه15:40 الي 16:2016:40 الي 17:20
چهارمشنبه و چهارشنبه13:40 الي 14:2014:40 الي 15:20
پنجمشنبه و چهارشنبه15:40 الي 16:2016:40 الي 17:20
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزادهمدیر دبستان---
آقای کرمیمعاون آموزشی دبستان---چهار‌شنبه: ۸:۰۰ الی ۹:۳۰
آقاي بهرام‌نیامعلّم راهنمای پايه‌ی چهارم
محل برگزاری ملاقات‌ها دبستان دوره ۲
شماره تماس:
88030051- 88046939