برنامه های پایه هشتم

روزهای زوج

زمانبرنامه
7:05تاخير صبح
7:10 - 7:05محاسبه تاخير صبح
7:25 - 7:10صبحگاه
8:20 - 7:30زنگ اوّل
8:40 - 8:20زنگ تغذيه 1
9:30 - 8:40زنگ دوم
9:50 - 9:30زنگ تغذيه 2
10:40 - 9:50زنگ سوم
11:00 - 10:40زنگ تفريح
11:50 - 11:00زنگ چهارم
13:40 - 11:50نماز، ناهار و بازي
14:30 - 13:40زنگ پنجم
14:50 - 14:30زنگ تفريح
15:40 - 14:50زنگ ششم
15:45 - 15:40اعلام تكليف
15:55حركت سرويس

یکشنبه و سه‌شنبه

زمانبرنامه
7:05تاخير صبح
7:10 - 7:05محاسبه تاخير صبح
7:10 حركت به سمت كلاس زبان
8:55 - 7:15كلاس زبان كانون
9:15 - 8:55زنگ تغذيه 1
10:00 - 9:15زنگ سوم
10:15 - 10:00زنگ تغذيه 2
11:00 - 10:15زنگ چهارم
11:15 - 11:00زنگ تفريح
12:00 - 11:15زنگ پنجم
13:40 - 11:50نماز، ناهار و بازی
14:30 - 13:40زنگ ششم
14:50 - 14:30زنگ تفريح
15:40 - 14:50زنگ هفتم
15:45 - 15:40اعلام تكليف
15:55حركت سرويس

پنج‌شنبه

زمانبرنامه
7:05تاخير صبح
7:10 - 7:05محاسبه تاخير صبح
7:25 - 7:10صبحگاه
8:15 - 7:30زنگ اول
8:30 - 8:15زنگ تغذيه 1
9:15 - 8:30زنگ دوم
9:30 - 9:15زنگ تغذيه 2
10:15 - 9:30زنگ سوم
10:20 - 10:15اعلام تكليف
10:30 - 10:20زنگ تغذيه 3
11:20 - 10:30زنگ فوق برنامه 1
11:40 - 11:20زنگ تفريح 4
12:30 - 11:40زنگ فوق برنامه 2
12:40حركت سرويس
روز
كلاسزنگ 1زنگ2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7
شنبهالفرايانهرايانهورزشحسابمطالعات اجتماعیقرآن--
بحسابورزشرایانهرایانهقرآنمطالعات اجتماعی--
جورزشحسابمطالعات اجتماعیقرآنرایانهرایانه--
يك شنبهالفزبان كانونزبان كانونعربیزیست‌شناسیآزمایشگاه علومنگارشمطالعات اجتماعی
بزبان كانونزبان كانونزیست‌شناسیمطالعات اجتماعیعربیآزمایشگاه علومنگارش
جزبان كانونزبان كانونمطالعات اجتماعیعربینگارشزیست‌شناسیآزمایشگاه علوم
دوشنبهالفپیام‌های آسمانحساباحکام/پیام‌های آسمانمشاورهورزشورزش--
بورزشورزشحسابپیام‌های آسمانمشاورهاحکام/پیام‌های آسمان--
جحسابپیام‌های آسمانورزشورزشاحکام/پیام‌های آسمانمشاوره--
سه شنبهالفزبان كانونزبان كانونحسابعربیقرآنهندسهتفکر
بزبان كانونزبان كانونهندسهحسابعربیتفکرقرآن
جزبان كانونزبان كانونعربیهندسهتفکرقرآنحساب
چهارشنبهالفعلوم تجربیفارسیکار و فناوریکار و فناوریاملاعلوم تجربی--
بفارسیعلوم تجربیاملاعلوم تجربیکار و فناوریکار و فناوری--
جکار و فناوریکار و فناوریعلوم تجربیفارسیعلوم تجربیاملا--
پنج شنبهالففارسیهندسههنرفوق برنامهفوق برنامه----
بهندسههنرفارسیفوق برنامهفوق برنامه----
جهنرفارسیهندسهفوق برنامهفوق برنامه----
ردیفعنوانروزتاریخ
1 اردوي پايه‌اي اصفهان
سه شنبه الی شنبه7 آبان الی 11 آبان
2 سفر يك‌روزه به قم
دوشنبه4 آذر
3تشويقي ميان‌نيم‌سال اوّليكشنبه10 آذر
4جشن تشريف
پنجشنبه
14 آذر
5بازديد از موزه مخابرات (هشتم الف)
سه‌شنبه
19 آذر
6بازديد از موزه مخابرات (هشتم ب)
سه‌شنبه
26 آذر
7بازديد از موزه مخابرات (هشتم ج)
سه‌شنبه
3 دي
8مرحله اوّل تشويقي قرآن
چهارشنبه
25 دي
9بازديد از حسينيه جماران
يك‌شنبه
13 بهمن
10تشويقي پيشرفت درسي نيم سال اوّل
يك‌شنبه
20 بهمن
11تشويقي كارنماي امتيازي نيم سال اوّل
پنج‌شنبه
24 بهمن
12تفريحي بوستان جوانمردان
يك‌شنبه
4 اسفند
13تفريحي جاجرود
چهارشنبه
21 اسفند
14تشويقي ميان‌نيم‌سال دوم
شنبه
23 فروردين
15تشويقي پيشرفت درسي نيم سال اوّل
سه‌شنبه
26 فروردين
16كوه‌پيمايي دركه
دوشنبه
1 ارديبهشت
17تشويقي قرآن
چهارشنبه
21 خرداد
18 تشويقي كارنماي امتيازي نيم‌سال دوم
چهارشنبه
18 تير

ردیفروزتاریخساعتمحل
1شنبه13 مهر16:30 تا 17:30
سالن اجتماعات دبیرستان دوره ۱
2جمعه
13 دي
9 تا 12
نمازخانه دبیرستان دوره ۱
3جمعه
20 دي
9 تا 12نمازخانه دبیرستان دوره ۱
4شنبه
5 بهمن
16:45 تا 18
سالن اجتماعات دبیرستان دوره ۱
5يكشنبه
29 تير
17 تا 18:30
سالن اجتماعات دبیرستان دوره ۱

نوبتروزتاریخ
1يكشنبه13 مهر
2يكشنبه28 مهر
3سه‌شنبه 28 آبان
4شنبه 16 آذر
5شنبه 14 دي
6سه‌شنبه29 دي
7شنبه12 بهمن
8سه‌شنبه29 بهمن
9چهارشنبه 14 اسفند
10يكشنبه17 فروردين
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیریکشنبه‌ها 8 الی 9شنبه‌ها 13 الی 14
جناب آقای رضايیمعاون اجراییسه‌شنبه‌ها 7:30 الی 9دوشنبه‌ها 11 الی 12
جناب آقای حائریمعاون آموزشییکشنبه‌ها 9:30 الی 11شنبه‌ها 14 الی 15
جناب آقای بنی طبامعاون پرورشیشنبه‌ها 10 الی 12سه‌شنبه‌ها 8 الی 10
جناب آقای بهبودیمعلم راهنمای پایه هشتمچهارشنبه‌ها 7:30 الی 9
شنبه‌ها 14 الی 15:30
چهارشنبه‌ها 10 الی 11
رديفعنوانروزتاريخ
1تشويقي ميان نيمسال اوليكشنبه10 آذر
2مرحله اوّل تشويقي قرآن
چهارشنبه 25 دي
3تشويقي پيشرفت درسي نيم سال اوّل
يكشنبه20 بهمن
4تشويقي كارنماي امتيازي نيم سال اوّل
پنجشنبه 24 بهمن
5تشويقي ميان نيمسال دومشنبه23 فروردين
6تشويقي پيشرفت درسي نيم سال اوّل
سه شنبه26 فروردين
7تشويقي قرآن چهارشنبه21خرداد
8تشويقي كارنماي نيمسال دومچهارشنبه18 تير
روزتاريخغذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه شنبه1398-11-29استانبولي‌پلوسالاد شيرازی
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته