آماده بودن و آگاهی از این‌که هنگام زلزله، باید چه کاری انجام داد، در صورت آغاز زلزله، جان بسیاری از ما را می‌تواند نجات دهد.

پس هنگام زلزله در مدرسه:

  • خونسردی و آرامش خود را حفظ کنیم.
  • به‌ سمت در خروج هجوم نبریم.
  • در کلاس به زیر میز رفته و با دو دست محکم پایه‌های میز را بگیریم.
  • در چهارچوب در، گوشه کلاس و زیر ستون‌های اصلی نیز می‌توانیم؛ پناه‌ بگیریم.
  • اگر در طبقات زیرزمین هستیم، در مکانی امن، جای گرفته و تا پایان لرزش همان ‌جا بمانیم.
  • در سالن‌ها، به گوشه سالن یا زیر ستون‌های اصلی رفته و خود را به دیوار بچسبانیم.
  • در راه‌پله‌ها، با دو دست، سر خود را گرفته، بنشینیم. خود را به یک سمت پله بکشانیم و از بالا یا پایین رفتن، بپرهیزیم.
  • داخل آزمایشگاه، کارگاه و کتابخانه، از قفسه‌ها فاصله بگیریم. به زیر میز رفته و ضمن گرفتن پایه‌های آن، از سر خود محافظت کنیم.
  • در حیاط، ضمن حفظ آرامش، از دیوار و ساختمان مدرسه فاصله بگیریم، در جای مناسب نشسته و با دو دست، سر خود را بگیریم.