دانش‌آموزانی که در کلاس بازی‌ های فکری یک و دو شرکت کرده‌اند هزینه‌‌ی خرید وسایل آموزشی ( صدو بیست هزار تومان ) را به حساب داده شده واریز کرده و تصویر فیش واریزی را از طریق لینک داده شده ارسال نمایند.
مهلت واریز مبالغ تا روز سه شنبه 8 تیرماه می‌باشد. بدیهی است که در صورت عدم واریز مبلغ مورد نظر در زمان مشخص شده دانش‌ٰآموزان باید خودشان نسبت به تهیه دفترچه مورد نیاز کلاس اقدام نمایند و مدرسه مسؤولیتی در این خصوص نمی‌پذیرد.
دانش‌ آموزانی که وجه مورد نظر را واریز کرده اند، می توانند جهت دریافت، روز چهارشنبه 10 تیر از ساعت 10 به مدرسه مراجعه نمایند.
شماره کارت جهت واریز
شماره کارت ۲۱۵۲_۰۳۰۹_۱۴۱۱_۶۳۶۲ به نام آقایان مازندرانی و گلچین