نفرات اعزامی مدرسه روزبه به مسابقات قرآن، عترت و نماز منطقه 3 رتبه اول مسابقات را کسب نمودند.